Quyết định 3465/QĐ-UBND

Quyết định 3465/QĐ-UBND năm 2016 về quy định định mức bình quân học sinh/ lớp học và định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính của trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3465/QĐ-UBND định mức học sinh biên chế cán bộ quản lý giáo viên nhân viên Thanh Hóa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3465/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC BÌNH QUÂN HỌC SINH/LỚP HỌC VÀ ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH CỦA CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BDGĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập; Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung học phổ thông Dân tộc nội trú;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1700/SGDĐT-TCCB ngày 29/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định định mức bình quân học sinh/lớp học và định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính của các trường trung học phổ thông (THPT), trường trung học cơ sở và trung học phổ thông (THCS&THPT) công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Định mức bình quân học sinh/lớp học và định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính.

TT

Loại trường

Học sinh/lớp

Giáo viên/ lớp

Cán bộ quản lý/trường

Nhân viên hành chính/trường

1

Trường THTP

42

2,20

Mỗi trường có Hiệu trưởng và một số Phó Hiệu trưởng, cụ thể:

- Trường hạng I: 03

- Trường hạng II: 02

- Trường hạng III: 01

Theo hạng trường:

- Hạng I: 04

- Hạng II: 03

- Hạng III: 03

2

Trường THCS&THPT (Trường có 2 cấp học)

 

 

Mỗi trường có Hiệu trưởng và một số Phó Hiệu trưởng, cụ thể:

- Trường hạng I: 03

- Trường hạng II: 02

- Trường hạng III: 01

Theo hạng trường:

- Hạng I: 04

- Hạng II: 03

- Hạng III: 03

 

- Cấp THPT

42

2,20

 

 

- Cấp THCS (Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Phân theo vùng:

- Thị xã, thành phố: 41;

- Đồng bằng, trung du, ven biển: 39;

- Núi thấp: 37;

- Núi cao: 34.

1,85

3

Trường THPT chuyên Lam Sơn

Không quá 35

3,10

Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng

13

4

Trường THPT Dân tộc nội trú

Không quá 35

2,40

Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng

10 hoặc 11 (nếu quy mô trường trên 400 học sinh)

2. Cán bộ chuyên trách làm công tác Đoàn, Hội trong trường: Được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Đăng Quyền

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3465/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3465/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2016
Ngày hiệu lực09/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3465/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3465/QĐ-UBND định mức học sinh biên chế cán bộ quản lý giáo viên nhân viên Thanh Hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3465/QĐ-UBND định mức học sinh biên chế cán bộ quản lý giáo viên nhân viên Thanh Hóa 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3465/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành09/09/2016
        Ngày hiệu lực09/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3465/QĐ-UBND định mức học sinh biên chế cán bộ quản lý giáo viên nhân viên Thanh Hóa 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3465/QĐ-UBND định mức học sinh biên chế cán bộ quản lý giáo viên nhân viên Thanh Hóa 2016

           • 09/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực