Quyết định 3468/QĐ-UBND

Quyết định 3468/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 3468/QĐ-UBND 2017 Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu nông nghiệp Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3468/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3449/QĐ-BNN-KH ngày 21/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3291/TTr-SNN ngày 11/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định)

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3449/QĐ-BNN-KH ngày 21/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cụ thể hóa các hoạt động triển khai Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá theo Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 và Quyết định số 3449/QĐ-BNN-KH ngày 21/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020;

- Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, kịp thời theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện Đề án và có giải pháp điều chỉnh về cơ chế chính sách kịp thời nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Đề án;

- Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm triển khai hiệu quả Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Nâng cao hiệu quả triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá; kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách nhằm triển khai hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Thực hiện đạt chỉ tiêu theo quy định của Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp của Thủ tướng Chính phủ quy định cho vùng Bắc Trung bộ - Duyên hải miền Trung;

- Nâng cao năng lực về giám sát đánh giá cho cán bộ triển khai Bộ Tiêu chí ở cấp tỉnh;

- Tiến hành đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020.

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, vai trò và ý nghĩa của việc triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá và các văn bản chính sách có liên quan đến hoạt động giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020; kịp thời phát hiện những mô hình hoạt động hiệu quả trong việc thực hiện các giải pháp triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020;

- Tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan trong việc triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020;

- Thông qua triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá, kịp thời đề xuất, điều chỉnh và ban hành các chính sách để triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020.

IV. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1. Công tác tuyên truyền:

a. Nội dung tuyên truyền:

- Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của từng tiêu chí thuộc Bộ Tiêu chí đánh giá giám sát nhằm hướng đến đạt các mục tiêu phát triển bền vững về 03 trụ cột: Kinh tế, Xã hội và Môi trường.

- Thống nhất cách hiểu chung cho từng tiêu chí, cách tính và ý nghĩa theo dõi đánh giá của từng tiêu chí gắn với từng mục tiêu, định hướng, nội dung và giải pháp của Đề án.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ triển khai Đề án các cấp và của người dân trong việc giám sát, đánh giá kết quả triển khai Đề án theo các mục tiêu của từng cấp đã được xác định.

- Tăng cường sự trao đổi thông tin giữa cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong việc triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá; nhằm kịp thời đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện Bộ Tiêu chí, cũng như đề xuất cơ chế, chính sách triển khai hiệu quả Đề án.

b. Hình thức tuyên truyền:

- Tập trung tuyên truyền dưới nhiều hình thức: Tài liệu tuyên truyền, báo viết, báo nói và truyền hình;

- Tổ chức các Hội nghị, hội thảo, diễn đàn, đối thoại trao đổi về những kết quả đạt được, các hạn chế, kinh nghiệm trong việc triển khai hoạt động giám sát đánh giá thực hiện Đề án.

2. Nâng cao năng lực về giám sát đánh giá

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020;

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ triển khai các hoạt động giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp cho cấp huyện.

3. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu giám sát đánh giá

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về cơ cấu lại ngành nông nghiệp;

- Thu thập số liệu nền năm 2013 và năm 2016 theo Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cấp tỉnh;

- Tổ chức tập huấn thử nghiệm phần mềm báo cáo và thu thập số liệu.

4. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chương trình

- Đánh giá giữa kỳ: Tổ chức thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo đánh giá giữa kỳ triển khai Đề án cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 nhằm xem xét tiến độ và kết quả thực hiện, đề xuất các điều chỉnh cần thiết.

- Đánh giá cuối kỳ: Tổ chức thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo đánh giá cuối kỳ kết quả triển khai Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 nhằm xem xét, đánh giá các kết quả đạt được của Đề án.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm và Hội nghị tổng kết giai đoạn đến năm 2020 về thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

V. KINH PHÍ

a. Kinh phí thực hiện hoạt động giám sát đánh giá Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 theo Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá được bố trí từ ngân sách nhà nước hàng năm theo phân cấp hiện hành.

b. Hàng năm căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự toán ngân sách cho hoạt động giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Là cơ quan thường trực, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hướng dẫn triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020. Hàng năm trước ngày 30 tháng 11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện hoạt động giám sát đánh giá Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Kế hoạch và email [email protected]) để tổng hợp báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, rà soát, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020.

- Xây dựng dự toán ngân sách cho hoạt động giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch kinh phí, cân đối ngân sách hàng năm, tổng hợp và trình cấp thẩm quyền bố trí kinh phí và đảm bảo phân bổ kinh phí thực hiện cho các nhiệm vụ theo kế hoạch này.

(Theo Phụ lục đính kèm)

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI BỘ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ VỀ CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định)

TT

Nội dung/Hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức Hội nghị với các địa phương phổ biến về Bộ Tiêu chí vùng phía Nam

Văn phòng Thường trực Tái cơ cấu nông nghiệp-Vụ Kế hoạch

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 9-10/2017

2

Tính toán số liệu nền năm 2016 và năm 2013

Viện Chính sách và chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý I/2018

3

Tập huấn triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí tại vùng Bắc Trung Bộ-Duyên hải Miền Trung

Văn phòng Thường trực Tái cơ cấu nông nghiệp-Vụ Kế hoạch

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 3-5/2018

4

Xây dựng phần mềm về báo cáo, cập nhật tình hình thực hiện, tổng hợp xây dựng cơ sở dữ liệu

Văn phòng Thường trực Tái cơ cấu nông nghiệp-Vụ Kế hoạch

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 10-12/2018

5

Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ và hàng năm

Văn phòng Thường trực Tái cơ cấu nông nghiệp-Vụ Kế hoạch

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hàng năm theo tiến độ quy định

6

Hội nghị sơ kết 5 năm về thực hiện cơ cấu lại ngành

Văn phòng Thường trực Tái cơ cấu nông nghiệp-Vụ Kế hoạch

Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 7/2018

7

Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành giai đoạn đến năm 2020

Văn phòng Thường trực Tái cơ cấu nông nghiệp-Vụ Kế hoạch

Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 7/2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3468/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3468/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2017
Ngày hiệu lực20/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3468/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3468/QĐ-UBND 2017 Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu nông nghiệp Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3468/QĐ-UBND 2017 Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu nông nghiệp Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3468/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành20/09/2017
        Ngày hiệu lực20/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3468/QĐ-UBND 2017 Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu nông nghiệp Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3468/QĐ-UBND 2017 Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu nông nghiệp Bình Định

            • 20/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực