Quyết định 3470/QĐ-UBND

Quyết định 3470/QĐ-UBND năm 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 3470/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ tỉnh Quảng Nam 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3470/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 206/TTr-SGDĐT ngày 19/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Ông Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban;

3. Ông Lê Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

4. Ông Lưu Tấn Lại, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên;

5. Ông Vũ Nguyễn, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

6. Ông Trần Bá Tú, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên;

7. Ông Phạm Tấn Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

8. Ông Huỳnh Thế Vịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Thùy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

10. Ông Hồ Xuân Tịnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

11. Ông Võ Văn Viên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên;

12. Mời Ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy viên;

13. Mời Ông Phan Minh Á, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên;

14. Mời Bà Đặng Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên;

15. Mời Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên;

16. Mời Ông Đặng Tấn Giản, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể; chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương phối hợp triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu đề ra, theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được trưng dụng một số cán bộ, chuyên viên của các ngành thành viên liên quan để giúp việc Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, NC, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3470/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3470/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2016
Ngày hiệu lực04/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3470/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3470/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ tỉnh Quảng Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3470/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ tỉnh Quảng Nam 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3470/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành04/10/2016
        Ngày hiệu lực04/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3470/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ tỉnh Quảng Nam 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3470/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ tỉnh Quảng Nam 2016

            • 04/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực