Quyết định 3471/QĐ-UBND

Quyết định 3471/QĐ-UBND năm 2018 về ủy quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện trong Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 3471/QĐ-UBND 2018 tác động môi trường đến dự án đầu tư Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3471/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH VỤ THỰC HIỆN TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;

Thực hiện Công văn số 3120/TCMT-TĐ ngày 20/9/2018 của Tổng cục Môi trường về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tại Công văn số 2468/BQL-TNMT ngày 22/10/2018 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5030/STNMT-CCBVMT ngày 11/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện trong Khu công nghiệp đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định trên địa bàn thành phố Hải Phòng (không bao gồm các dự án thực hiện trong phạm vi khu kinh tế).

Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có trách nhiệm:

1. Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền.

3. Tổ chức kiểm tra, xác nhận các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức đối với các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng được ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường và kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc thực hiện những nội dung về bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

5. Tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ đến Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung thực hiện theo ủy quyền tại Quyết định này trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

6. Thông báo rộng rãi các nội dung được ủy quyền tại Quyết định này đến các tổ chức, cá nhân để biết và liên hệ công tác.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- Các Sở: NV, TP;
- UBND các quận, huyện;
- CVP, PCVP UBND TP;
- Đài PTTHHP, Báo HP, Báo ANHP, Cổng TTĐTTP;
- Các Phòng: VXNC, NNTNMT, KTGS&TĐKT;
- CV: NV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3471/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3471/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2018
Ngày hiệu lực27/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3471/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3471/QĐ-UBND 2018 tác động môi trường đến dự án đầu tư Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3471/QĐ-UBND 2018 tác động môi trường đến dự án đầu tư Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3471/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành27/12/2018
        Ngày hiệu lực27/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3471/QĐ-UBND 2018 tác động môi trường đến dự án đầu tư Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3471/QĐ-UBND 2018 tác động môi trường đến dự án đầu tư Hải Phòng

            • 27/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực