Quyết định 3474/QĐ-UBND

Quyết định 3474/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 3474/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính việc làm Ban Quản lý công nghiệp Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3474/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-LĐTBXH ngày 04/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm được công bố tại Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên (có phụ lục I kèm theo).

Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên được công bố tại Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên (Có phụ lục II kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KS TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND t
nh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KST
T.
Chintk/QĐ

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục Thu hồi giấy phép Lao động

Điều 13 Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi Quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Việc làm

Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3994/QĐ-UBND NGÀY 27/12/2018 VỀ VIỆC CÔNG BDANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT

Tên thủ tục hành chính

01

Thủ tục Thu hi giấy phép Lao động

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3474/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3474/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2019
Ngày hiệu lực28/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3474/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3474/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính việc làm Ban Quản lý công nghiệp Thái Nguyên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3474/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính việc làm Ban Quản lý công nghiệp Thái Nguyên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3474/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
       Người kýVũ Hồng Bắc
       Ngày ban hành28/10/2019
       Ngày hiệu lực28/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3474/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính việc làm Ban Quản lý công nghiệp Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3474/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính việc làm Ban Quản lý công nghiệp Thái Nguyên

           • 28/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực