Quyết định 3475/QĐ-UBND

Quyết định 3475/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3475/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở Nội vụ Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3475/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/04/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ của lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đ nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2844/Tr-SLĐTBXH ngày 25/8/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1182/S1T-KSTTHC ngày 18/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tc hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Cục Kiểm soát TTHC -
VP Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Thìn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

PHN l

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TNH THANH HOÁ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập

2

Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định

PHN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TNH THANH HOÁ (Có nội dung cụ thể của 02 thủ tục hành chính đính kèm)

 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Tên thủ tục hành chính: Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập.

Số seri trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

Lĩnh vực: Việc làm.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

- Tổ chức đề nghị thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm xây dựng đề án và tờ trình thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm.

- Tchức đề nghị thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm gửi đề án và tờ trình thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm đến các cơ quan, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến.

- Tổ chức đề nghị thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm gửi hồ sơ thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm đến Sở Nội vụ để thẩm định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức

a) Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).

b) Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với tổ chức: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi, ghi phiếu hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3. Xử lý hồ của tổ chức

- Sở Nội vụ thẩm định h sơ và ra văn bản thẩm định;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào văn bản đề nghị thành lập, văn bản thẩm định để ra quyết định thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm.

Bước 4: Tr kết qu

a) Đa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trkết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28, Đại lộ Lê Lại, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).

b) Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức đề nghị thành lập Trung tâm Dịch Vụ việc làm nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm;

- Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm, dự thảo quyết định thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục), Sở Nội vụ phải có văn bản thẩm định;

- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Nội vụ có văn bản thẩm định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập. Trường hợp không đồng ý việc thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan trình đề nghị thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm biết rõ lý do.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức đề nghị thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan quyết định TTHC: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm hoặc văn bản thông báo không đồng ý việc thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

- Phù hp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có).

- Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới).

- Có trang thiết bị, phương tiện làm việc để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm và quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và công chức, viên chức và người lao động.

- Có ít nhất 15 cán bộ có trình độ cao đẳng tr lên.

- Kinh phí hoạt động thường xuyên do Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm theo quy định của pháp luật.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

- Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm;

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không

MU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không

 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Tên thủ tục hành chính: Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh quyết định.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

Lĩnh vực: Việc làm.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình t thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ

- Tổ chức đề nghị tổ chức lại, giải th Trung tâm dịch vụ việc làm xây dựng đề án và ttrình tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm;

- Tổ chức đề nghị tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm gi đề án và tờ trình tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm đến các cơ quan, t chc có liên quan đlấy ý kiến;

- Tổ chức đề nghị tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm gửi hồ sơ tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm đến Sở Nội vụ để thẩm định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ của tổ chức

a) Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).

b) Thi gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ :

a) Đối với tổ chức: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi, ghi phiếu hẹn trả kết quả;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của tổ chức

- Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ và ra văn bản thẩm định;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào văn bản đề nghị tổ chức lại, giải thể và văn bản thẩm định để ra quyết định tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm.

Bước 4: Trả kết quả

a) Địa đim tr: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28, Đại lộ Lê Lợi, phưng Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).

b) Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức đề nghị tổ chức lại, giải thể Trung tâm Dịch vụ việc làm nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ :

a) Thành phần hồ sơ:

- Đề án tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm;

- Tờ trình đề án tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm và dự thảo quyết định tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm;

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục), Sở Nội vụ phải có văn bản thẩm định.

- Trong thời hạn 25 (hai lăm) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Nội vụ có văn bản thẩm định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm. Trường hợp không đồng ý việc tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan đề nghị việc tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm biết rõ lý do.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức đề nghị tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

- Cơ quan quyết định TTHC: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm hoặc văn bản thông báo không đồng ý việc tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Điều kiện tổ chức lại Trung tâm dịch vụ việc làm

+ Thực hiện việc điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm dịch vụ việc làm;

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có),

- Điều kiện giải th Trung tâm dịch vụ việc làm

Việc giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm được thực hiện khi có một trong các điều kiện sau:

+ Không còn chức năng, nhiệm vụ;

+ Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập;

+ Theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức Trung tâm dịch vụ việc làm để phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

- Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm;

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thđơn vị sự nghiệp công lập.

CÁC MU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3475/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3475/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2017
Ngày hiệu lực14/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3475/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3475/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở Nội vụ Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3475/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở Nội vụ Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3475/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành14/09/2017
        Ngày hiệu lực14/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3475/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở Nội vụ Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3475/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở Nội vụ Thanh Hóa

            • 14/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực