Quyết định 3477/QĐ-UBND

Quyết định 3477/QĐ-UBND năm 2012 công bố Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở cho người có thu nhập thấp, phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, cho học sinh, sinh viên cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại khu công nghiệp tập trung xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 3477/QĐ-UBND năm 2012 công bố Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3477/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THIẾT KẾ CƠ SỞ MẪU NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP, NHÀ Ở PHỤC VỤ DI DÂN GPMB, NHÀ Ở CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh và phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Căn cứ Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuế;

Căn cứ Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở sinh viên, nhà ở cho công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng tại các văn bản số 341/BXD-KTQH ngày 11/3/2011 và số 11/BXD-QLN ngày 08/3/2012, chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 8257/UBND-XD ngày 18/10/2010 về việc hoàn chỉnh, ban hành hồ sơ thiết kế Mẫu điển hình nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở công nhân, nhà ở phục vụ di dân GPMB trên địa bàn Thành phố:

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3689/TTr-SXD-TĐ ngày 14/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố “Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở” gồm nhà ở xã hội (nhà thuê, thuê mua), nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở phục vụ di dân GPMB, nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo áp dụng khi lập thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng các loại nhà ở nêu trên trên địa bàn Thành phố Hà Nội, như sau:

- 03 tập thiết kế cơ sở Mẫu nhà ở xã hội (nhà thuê, thuê mua) có kí hiệu XH01, XH02, XH03).

- 10 tập thiết kế cơ sở Mẫu nhà ở cho người có thu nhập thấp (kí hiệu TNT01, TNT02, TNT03, TNT04, TNT05, TNT06, TNT07, TNT08, TNT09, TNT10).

- 05 tập thiết kế cơ sở Mẫu nhà ở phục vụ di dân GPMB (kí hiệu TĐC01, TĐC02, TĐC03, TĐC04, TĐC05).

- 03 tập thiết kế cơ sở Mẫu nhà ở học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo (kí hiệu SV01, SV02, SV03).

- 04 tập thiết kế cơ sở Mẫu nhà ở công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung (kí hiệu CN01, CN02, CN03, CN04).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Khuyến khích Chủ đầu tư áp dụng mẫu nhà ở được công bố tại Quyết định này, khi sử dụng mẫu nhà ở để lập dự án đầu tư xây dựng công trình thì được miễn các thủ tục như thỏa thuận phương án kiến trúc công trình, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình.

2. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức công bố “Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở”, ban hành Hướng dẫn chi tiết áp dụng Bộ thiết kế cơ sở mẫu các loại nhà ở nêu trên; Cung cấp hồ sơ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở (miễn thiết kế phí và quyền tác giả) khi Chủ đầu tư lựa chọn và yêu cầu.

3. Sở Quy hoạch Kiến trúc có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư lập quy hoạch tổng mặt bằng hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết theo thiết kế mẫu do chủ đầu tư lựa chọn, đảm bảo rút ngắn thời gian thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết.

4. UBND các Quận, Huyện, Thị xã, các Sở, ban, ngành có dự án phát triển nhà ở sử dụng vốn ngân sách của Thành phố đều phải nghiên cứu áp dụng mẫu được công bố trong “Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở” này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện, Thị xã, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TT Thành ủy (để b/cáo);
- TT HĐND Thành phố (để b/cáo);
- Đ/c CT UBNDTP (để b/cáo);
- Bộ XD;
- Như điều 3;
- Đài PT&THHN, Báo KTĐT (để đưa tin);
- CVP, PVP, QHXDGT, TH;
- Lưu: VT, QHnăng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3477/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3477/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2012
Ngày hiệu lực02/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3477/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3477/QĐ-UBND năm 2012 công bố Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3477/QĐ-UBND năm 2012 công bố Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3477/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Khôi
        Ngày ban hành02/08/2012
        Ngày hiệu lực02/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3477/QĐ-UBND năm 2012 công bố Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3477/QĐ-UBND năm 2012 công bố Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở

            • 02/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực