Quyết định 3482/QĐ-UBND

Quyết định 3482/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh

Quyết định 3482/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở giao thông vận tải Hà Tĩnh 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 1837/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 30/06/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 3482/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở giao thông vận tải Hà Tĩnh 2014


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3482/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 3248/TTr-SGTVT-VP ngày 06/11/2014 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 934/STP-KSTT ngày 04/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, GT, GT1.
Gửi: VB giấy và điện tử.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh

TT

Tên Thủ tục hành chính

I.

Lĩnh vực Đường Bộ

1

Xác nhận tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải

2

Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô

3

Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô

4

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

5

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác.

6

Công bố lại bến xe khách vào khai thác.

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh.

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi

I. Lĩnh vực Đường bộ

 

1.                   

T-HTI-260568-TT

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô

- Thông tư số 23/2014/TT-BGTVT ngày 26/6/2014 "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ".

2.                   

T-HTI-259295-TT

Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định

3.                   

T-HTI-259300-TT

Công bố tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định sau thời gian khai thác thử

4.                   

T-HTI-259310-TT

Đăng ký khai thác và điều chỉnh phương án khai thác đang thực hiện trên tuyến vận tải hành khách cố định

5.                   

T-HTI-259501-TT

Bổ sung, thay thế xe khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định không tăng tần suất chạy xe.

6.

T-HTI-259498-TT

Ngừng khai thác, giảm tần suất chạy xe vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định

7.

T-HTI-259479-TT

Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định

8.

T-HTI-259485-TT

Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe hợp đồng

9

T-HTI-259488-TT

Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe Taxi

10

T-HTI-259490-TT

Cấp mới, cấp lại Biển hiệu xe khách du lịch

11

T-HTI­- 259286-TT

Cấp mới, cấp lại Phù hiệu xe Công ten nơ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3482/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3482/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2014
Ngày hiệu lực14/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3482/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3482/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở giao thông vận tải Hà Tĩnh 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3482/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở giao thông vận tải Hà Tĩnh 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3482/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thiện
        Ngày ban hành14/11/2014
        Ngày hiệu lực14/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3482/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở giao thông vận tải Hà Tĩnh 2014

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3482/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở giao thông vận tải Hà Tĩnh 2014