Quyết định 3483/QĐ-UBND

Quyết định 3483/QĐ-UBND năm 2017 định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 3483/QĐ-UBND 2017 kinh tế kỹ thuật lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công Công Thương Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3483/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ÁP DỤNG TRONG CÁC LĨNH VỰC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở: Công Thương; Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường trên địa bàn thành phố; Giám đốc Kho bạc nhà nước Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các s, ban, ngành;
- UBND các quận huyện;
- Lưu: VT, KT , SCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

ÁP DỤNG TRONG CÁC LĨNH VỰC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3483/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nng)

TT

Tên dịch vụ công

Định mức quy định

Văn bản áp dụng

I

Lĩnh vực xúc tiến thương mại

 

 

1

Công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá, bn tin chuyên ngành về xúc tiến thương mại

 

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND TPĐN

 

- Xây dựng và phát hành ấn phẩm cung cấp thông tin

Mức hỗ trợ 50% chi phí nhưng không vượt quá 80.000.000 đồng/năm

 

 

- Tuyên truyền, quảng bá các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thành phố ra thị trường nước ngoài

Mức hỗ trợ 70% chi phí nhưng không vượt quá 30.000.000 đồng/năm

 

 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Hỗ trợ 50% chi phí nhưng mức hỗ trợ tối đa 40.000.000 đồng/01 chuyên đề

 

2

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế

Hỗ trợ 100% chi phí lớp học.

- Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 120/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND thành phố, khóa XIII.

- Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 20/4/2016 của Bộ Tài chính và Thông tư 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ

3

Tổ chức hoạt động về điều tra, khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp về hoạt động xúc tiến thương mại của Đà Nng

Hỗ trợ 100% chi phí nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 20.000.000 đồng/đợt điều tra

Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính

4

Tổ chức các Hội tho, Hội nghị, tọa đàm về thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế; Hội nghị giao thương, kết ni cung cầu, giới thiệu sản phẩm mới của doanh nghiệp....

- Căn cứ vào tính chất, số lượng, khu vực tổ chức của chương trình, sự kiện ...chi theo quy định hiện hành

Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính; Nghị quyết số 120/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND thành phố, khóa XIII và các quy định hiện hành về chế độ chi tiêu Hội nghị trong nước và quốc tế

5

Tổ chức các chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam": Tổ chức các phiên chợ hàng Việt về nông thôn, KCN, phát động tháng bán hàng khuyến mại trên địa bàn thành phố; Thực hiện các phóng sự, tọa đàm, hội tho, diễn đàn về hàng Việt

- Căn cứ vào tính chất, số lượng, khu vực tổ chức của chương trình, sự kiện ...chi theo quy định hiện hành

- Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 120/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND thành phố, khóa XIII.

- Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND TPĐN

6

Chi tổ chức Hội chợ triển lãm tại thành phố Đà Nng và tổ chức các đoàn doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu thị trường và tham gia Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước

 

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND TPĐN

 

Hội chợ triển lãm trong và ngoài tnh

 

 

 

- Tổ chức gian hàng chung của tnh

Hỗ trợ 100% chi phí (chi phí gian hàng chung, trang trí, vận chuyển, công tác phí CBCC đi cùng....)

 

 

- Doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các tổ chức xúc tiến thương mại (gọi tắt là đơn vị) tự tổ chức gian hàng

Hỗ trợ 50% chi phí gian hàng nhưng không vượt quá 10.000.000 đồng/đơn vị đối với hội chợ định hướng xuất khẩu và không quá 8.000.000 đồng/đơn vị đối với hội chợ khác

 

 

- Hỗ trợ phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước....treo băng rôn, phướn trong các kỳ hội chợ

Hỗ trợ 100% phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước, nhưng không quá 150 băng rôn và 500 phướn/kỳ hội chợ

 

 

Tổ chức tham gia hội chợ triển lãm thương mại, kho sát nghiên cứu thị trường nước ngoài

 

 

 

-Tổ chức gian hàng chung của thành phố Đà Nng tham gia HCTL tại nước ngoài

Htrợ 100% chi phí (chi phí gian hàng chung, trang trí, vận chuyển, công tác phí CBCC đi cùng....)

 

 

- Doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các tổ chức xúc tiến thương mại (gọi tt là đơn vị) tự tổ chức gian hàng

Hỗ trợ tối đa không quá 50% chi phí thuê gian hàng và:

- Mức hỗ trợ tối đa không quá 20.000.000 đồng/đơn vị tại khu vực Châu Á

- Mức hỗ trợ tối đa không quá 40.000.000 đồng/đơn vị tại khu vực Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Bắc Mỹ và Tây Á.

- Mức hỗ trợ tối đa không quá 50.000.000 đồng/đơn vị tại khu vực Trung Mỹ và Mỹ La Tinh.

 

 

- Tchức đoàn giao dịch, giao thương, khảo sát nghiên cứu thị trường nước ngoài

- Đối với CBCC làm công tác qun lý nhà nước: Hỗ trợ 100% chi phí.

- Đối với doanh nghiệp: Hỗ trợ vé máy bay khứ hồi/đơn vị tham gia, phương tiện đi lại

Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính

7

Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký Thương hiệu quốc gia.

Hỗ trợ 100% chi phí vé máy bay khứ hồi hoặc phương tiện đi lại nhưng không vượt quá 10.000.000 đồng/DN/thương hiệu.

- Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 120/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND thành phố, khóa XIII.

II

Lĩnh vực khuyến công, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

 

 

1

Chi tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền (bao gồm chi phí xây dựng chương trình truyền hình, truyền thanh; xây dựng và phát hành các n phẩm, tờ rơi, tờ gấp, các hình thức thông tin đại chúng khác...)

Chi theo quy định hiện hành. Hỗ trợ 100% chi phí nhưng không vượt quá 50.000.000 đồng/chương trình

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

2

Chi tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn

- Hỗ trợ 100% chi phí nhưng không vượt quá 200 triệu đồng/khóa học.

Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 và Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

3

Chi tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với CBCC làm công tác quản lý khuyến công

- Trường hợp tự tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng: Hỗ trợ 100% chi phí lớp học (Chi phí về thuê hội trường, ging viên, VPP, nước uống...).

- Trường hợp cCB tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng do đơn vị khác tổ chức: mức hỗ trợ 100% chi phí nhưng không vượt quá 15.000.000 đồng/người

- Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 20/4/2016 của Bộ Tài chính

- Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

4

Chi tổ chức các hoạt động tư vấn, tập huấn, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực qun lý, nâng cao năng lc áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp

Hỗ trợ 100% chi phí nhưng không vượt quá 50.000.000 đồng/hội thảo

Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của BTài chính và Nghị quyết số 120/2015/NQ-HDND ngày 10/12/2015 của HĐND thành phố, khóa XIII.

5

Chi tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm và tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước

 

 

 

- Trong nước

Hỗ trợ 100% chi phí (bao gồm phương tiện đi lại, công tác phí...). Mức hỗ trợ tối đa 50.000.000 đồng/lần

- Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 120/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND thành phố, khóa XIII.

- Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

 

- Nước ngoài

Hỗ trợ 100% chi phí (bao gồm phương tiện đi lại, công tác p, phiên dịch...). Mức hỗ trợ ti đa 200.000.000 đồng/lần

- Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính

- Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

6

Chi tổ chức các cuộc thi, cuộc vận động về hoạt động khuyến công

Căn cứ vào tính chất cuộc thi, số lượng tham dự và khu vực tham gia..., chi theo quy định hiện hành. Mức hỗ trợ tối đa 350.000.000 đồng/hội thi

- Thông tư liên tịch số 79/2012/TTLT- BTC-BLĐTBXH ngày 21/5/2012 của Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH

- Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

7

Chi ứng dụng công nghệ thông tin

Căn cứ nội dung từng hoạt động, chi theo quy định hiện hành

Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC- BKHĐT-BTTTT ngày 15/2/2012

8

Chi hỗ trợ thành lập doanh nghiệp đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn

Mức hỗ trợ tối đa 10.000.000 đồng/doanh nghiệp

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

9

Chi hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới

Mức hỗ trợ tối đa không quá 30% nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng/mô hình (bao gồm chi phí Xây dựng, mua MMTB, quy trình công nghệ, quy trình sản xuất)

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

10

Hỗ trợ đối với cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động có hiệu qucần phổ biến tuyên truyền, nhân rộng để các tổ chức, cá nhân khác học tập

Mức hỗ trợ không quá 70.000.000 đồng/mô hình (bao gồm chi phí hoàn thiện quy trình công nghệ, quy trình sản xuất, phục vụ trình diễn kỹ thuật)

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

11

Chi hỗ trợ ứng dụng MMTB, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Mức hỗ trợ tối đa không quá 50% chi phí nhưng không vượt quá 150.000.000 đồng/cơ sở

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

12

Chi hỗ trợ xây dựng các mô hình về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp

Mức hỗ trợ tối đa không quá 50% chi phí nhưng không vượt quá 50.000.000 đồng/cơ sở

Thông tư liên tịch 221/2012/TT-BTC-BCT ngày 24/12/2012

13

Chi tổ chức Hội chtriển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thcông Mỹ nghệ tại thành phố Đà Nẵng; Tổ chức các Đoàn cơ sở khảo sát, nghiên cứu thị trường và tham gia Hi chợ triển lãm trong và ngoài

 

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

 

Hội chợ triển lãm trong và ngoài tnh

 

 

 

- Tổ chức gian hàng chung của tnh

Hỗ trợ 100% chi phí (chi phí thuê gian hàng chung nhưng không quá 02 gian hàng chuẩn, chi phí trang trí, vận chuyn, công tác phí CBCC đi cùng....)

 

 

- Các cơ sở công nghiệp nông thôn tự tổ chức gian hàng

Mức hỗ trợ không quá 10.000.000 đồng/đơn vị đối với hội chợ định hướng xuất khẩu và không quá 8.000.000 đồng/đơn vị đối với hội chợ khác

 

 

- Htrợ phí sử dụng lđường, bến bãi, mt nước....treo băng rôn, phướn trong các kỳ hội chợ

Hỗ tr100% phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước, nhưng không quá 150 băng rôn và 500 phướn/kỳ hội chợ

 

 

Tham gia Hội chợ triển lãm tại nước ngoài

 

 

 

- Tổ chức gian hàng chung của thành phố Đà Nng tham gia HCTL tại nước ngoài

Hỗ trợ 100% chi phí (chi phí thuê gian hàng chung, chi phí trang trí, vận chuyển, phí làm thủ tục hi quan, công tác phí CBCC đi cùng....)

Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính

 

- Các cơ sở công nghiệp nông thôn tự tổ chức gian hàng

Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng và:

-Mức hỗ trợ tối đa không quá 20.000.000 đồng/đơn vị tại khu vực Châu Á

- Mức hỗ trợ tối đa không quá 40.000.000 đồng/đơn vị tại khu vực Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Bắc Mỹ và Tây Á.

- Mức hỗ trợ tối đa không quá 50.000.000 đồng/đơn vị tại khu vực Trung Mỹ và Mỹ La Tinh.

 

14

Chi tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sn phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

 

Quyết định s 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

 

Chi cho công tác tổ chức bình chọn sản phẩm

- Cấp thành phố: Mức hỗ trợ không quá 50.000.000 đồng/lần

- Cấp qun, huyện: Mức hỗ trợ không quá 30.000.000 đồng/lần

 

 

Chi khen thưởng sản phẩm đạt giải

- Cấp thành phố: Mức chi không quá 3.000.000 đồng/sn phẩm

- Cấp quận, huyện: Mức chi không quá 2.000.000 đồng/sản phẩm

 

15

Chi hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn

Mức hỗ trợ không quá 50% chi phí nhưng không vượt quá 35.000.000 đồng/thương hiệu

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

16

Chi hỗ trợ thuê tư vn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong các lĩnh vực: Lập dự án đầu tư, marketing; qun lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; thiết kế mu mã bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ, thiết bị mới

Mức hỗ trợ không quá 50% chi phí nhưng không vượt quá 30.000.000 đồng/cơ sở

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

17

Chi hỗ trợ thành lập hội, hiệp hội ngành nghề

- Cấp thành phố: Mức hỗ trợ tối đa không quá 30% chi phí nhưng không vượt quá 30.000.000 đng/hội, hiệp hội

- Cấp quận, huyện: Mức hỗ trợ tối đa không quá 30% chi phí nhưng không vượt quá 15.000.000 đồng/hội, hiệp hội

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

18

Hỗ trợ hình thành cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp

Phối hợp với các ngành liên quan đề xuất mức hỗ trợ theo quy định hiện hành trình cấp có thm quyền phê duyệt

 

19

Hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp nông thôn vào khu, cụm công nghiệp

Phối hợp với các ngành liên quan đề xuất mức hỗ trợ theo quy định hiện hành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

 

20

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở công nghiệp nông thôn và cụm công nghiệp

Phối hợp với các ngành liên quan đề xuất mức hỗ trợ theo quy định hiện hành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

III

Lĩnh vực quản lý ch

 

 

1

Chi hỗ trợ công tác qun lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ quản lý

Tùy theo tính chất nội dung công việc, chi theo quy định hiện hành. Mức hỗ trợ sẽ trình UBND thành phố xem xét quyết định

 

2

Chi hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Hội phụ nữ các chợ

Tùy theo tính chất nội dung công việc, chi theo quy định hiện hành. Mức hỗ trợ sẽ trình UBND thành phố xem xét quyết định

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3483/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3483/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2017
Ngày hiệu lực28/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3483/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3483/QĐ-UBND 2017 kinh tế kỹ thuật lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công Công Thương Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3483/QĐ-UBND 2017 kinh tế kỹ thuật lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công Công Thương Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3483/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Đức Thơ
        Ngày ban hành28/06/2017
        Ngày hiệu lực28/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3483/QĐ-UBND 2017 kinh tế kỹ thuật lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công Công Thương Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3483/QĐ-UBND 2017 kinh tế kỹ thuật lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công Công Thương Đà Nẵng

         • 28/06/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/06/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực