Quyết định 3486/QĐ-UBND

Quyết định 3486/QĐ-UBND năm 2013 ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thực hiện chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Quyết định 3486/QĐ-UBND năm 2013 ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động Thương binh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3486/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTg NGÀY 08/11/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 25/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Thông tư liên tịch số 191/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ngày 07/12/2005 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg;

Căn cứ Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về Công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số 4734/LĐTBXH-KHTC ngày 30/12/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với đối tượng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 921/SLĐTBXH-NCC ngày 02/5/2012 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1093/SNV-QLSN ngày 28/5/2013 về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được ký các Quyết định hưởng chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký các Quyết định hưởng chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí cho các đối tượng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg; Thời hạn ủy quyền là 12 tháng kể từ ngày 21/6/2013.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện Quyết định này định kỳ 06 tháng, hàng năm và các vấn đề đột xuất phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTB&XH;
- Các Phó CTUBND Thành phố;
- PVP. UBNDTP Đỗ Đình Hồng;
- NC, TH; VX(Tue)
- Lưu: VT, SNV (05b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3486/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3486/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2013
Ngày hiệu lực21/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3486/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3486/QĐ-UBND năm 2013 ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động Thương binh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3486/QĐ-UBND năm 2013 ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động Thương binh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3486/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành04/06/2013
        Ngày hiệu lực21/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3486/QĐ-UBND năm 2013 ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động Thương binh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3486/QĐ-UBND năm 2013 ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động Thương binh

            • 04/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực