Quyết định 3489/QĐ-BNN-QLCL

Quyết định 3489/QĐ-BNN-QLCL năm 2018 về giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Quyết định 3489/QĐ-BNN-QLCL 2018 giao nhiệm vụ kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3489/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho các cơ quan theo danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nguyên tắc giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

1. Các cơ quan nêu tại Điều 1 có trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nhập khẩu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

2. Đối với lô hàng có nhiều loại thực phẩm; thực phẩm phối chế có nhiều thành phần thuộc thẩm quyền quản lý của 02 Bộ trở lên hoặc thuộc thm quyn quản lý của 2 cơ quan quản lý thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức, cá nhân nhập khẩu lô hàng có quyền lựa chọn 01 cơ quan kiểm tra (chủ trì tiếp nhận hồ sơ) để thực hiện thủ tục hành chính.

Cơ quan chủ trì tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3254/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/12/2012 ca Bộ trưởng Nông nghip và Phát triển nông thôn chỉ định các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Thú y, Bảo vệ thực vật, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để biết);
- Các Bộ: Công Thương, Y tế;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hả
i quan);
- Sở NN và PTNT tỉnh/thành phố;
- Website Bộ NNPTNT;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CÁC SẢN PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3489/QĐ-BNN-QLCL ngày 31 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên cơ quan

Địa chỉ

Điện thoại; Email

Phạm vi kiểm tra

1.

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I

Số 2F, Trần Quang Khải, Tp Hải phòng

ĐT: 0225.3842593

Email: kdtv1[email protected]

Kiểm tra an toàn thực phẩm đối với sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật theo quy định tại Phụ lục III Ngh đnh 15/2018/NĐ-CP và các trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn thực hiện thủ tục kiểm tra theo quy định tại Điều 2 của Quyết định.

2.

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II

Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

ĐT: 0283.8293266

Email: [email protected]

3.

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng III

Số 146 Hoàng Diệu, Tp Đà Nng

ĐT: 0236.3873099

Email: [email protected]

4.

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IV

S 66 Lê Hng Phong, Tp Quy Nhơn, Bình Định

ĐT: 0256.3826882

Email: [email protected]

5.

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng V

Số 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 0243.5332118

Email: [email protected]

6.

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI

Số 28 Trần Phú, Tp Vinh, Nghệ An

ĐT: 0238.3837796

Email: [email protected]

7.

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII

Số 98 B Ngô Quyền, Phường Đông Kinh, Thị xã Lạng Sơn

ĐT: 0205.3875797

Email: [email protected]

8.

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII

S 007 Nguyễn Huệ, Lào Cai, Tp Lào Cai

ĐT: 0214.3830503

Email: [email protected]

9.

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IX

Số 386B Đường Cách mạng tháng 8, Tp Cần Thơ

ĐT: 0292.3828.408

Email: [email protected]

10.

Chi cục Thú y vùng I

Số 50 Ngõ 102, Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 02438692627; 02438685390;

Email: [email protected]

Kiểm tra an toàn thực phẩm đối với sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc đng vật, thủy sản quy định tại Phụ lục III Nghị định 15/2018/NĐ-CP và các trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn thực hiện thủ tục kiểm tra theo quy định tại Điều 2 của Quyết định.

11.

Chi cục Thú y vùng II

Số 23 Đà Nng Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

ĐT: 0231383651;02313551698

Email:[email protected]

12.

Chi cục Thú y vùng III

Số 51 Nguyễn Sinh Sắc, Cửa Nam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT:02383842786; 02383584159 Email: [email protected]

13.

Chi cục Thú y vùng IV

Số 12 Trần Quý Cáp, Quận. Hải Châu, TP. Đà Nng

ĐT: 025113822515; 025113826926

Email: [email protected]

14.

Chi cục Thú y vùng V

Tổ 5 Khối 8, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc

ĐT: 025003877795; 025003877794; Email: [email protected]

15.

Chi cục Thú y vùng VI

521/1 Hoàng Văn Thụ, phường 4, Quận Tân Bình, TP. H Chí Minh

Đt: 02839483036; 02839483031; Email: [email protected]

16.

Chi cục Thú y vùng VII

Số 88, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

ĐT: 027103820203; 027103823386; Email: [email protected]

17.

Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Quảng Ninh

Khu 10, Cái Lân, Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 02333640691; 02333640690; Email: [email protected]

18.

Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn

Thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

ĐT: 02253889029; 02253889032;

Email: [email protected]

19.

Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai

Đường B5, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

ĐT: 02203830260; 02203832116;

Email: [email protected]

20.

Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố

Kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô hàng muối nhập khẩu dùng làm thực phẩm.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3489/QĐ-BNN-QLCL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3489/QĐ-BNN-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2018
Ngày hiệu lực31/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3489/QĐ-BNN-QLCL

Lược đồ Quyết định 3489/QĐ-BNN-QLCL 2018 giao nhiệm vụ kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3489/QĐ-BNN-QLCL 2018 giao nhiệm vụ kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3489/QĐ-BNN-QLCL
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýHà Công Tuấn
       Ngày ban hành31/08/2018
       Ngày hiệu lực31/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3489/QĐ-BNN-QLCL 2018 giao nhiệm vụ kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3489/QĐ-BNN-QLCL 2018 giao nhiệm vụ kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu

           • 31/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực