Quyết định 3489/QĐ-UBND

Quyết định 3489/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Định năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 3489/QĐ-UBND 2017 Tháng hành động vì bình đẳng giới phòng chống bạo lực Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3489/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 1735/LĐTBXH-BĐG ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Định năm 2017.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát động, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động năm 2017 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thu hút sự quan tâm và tham gia hành động của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái; xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái và làm rõ trách nhiệm xử lý của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Yêu cầu

Các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông.

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN

1. Chủ đề: “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

2. Thời gian: Từ ngày 15/11/2017 đến ngày 15/12/2017.

III. CÁC THÔNG ĐIỆP TUYÊN TRUYỀN

1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

2. Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2017.

3. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

4. Bạo lực là vi phạm pháp luật.

5. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

6. Hãy lên tiếng.

7. Bạo lực không phải là giải pháp.

8. Đừng vung tay, hãy cầm tay.

9. Hãy hành động, đó có thể là người thân của bạn.

10. Phụ nữ và trẻ em gái hãy dũng cảm lên tiếng khi bị xâm hại.

11. Bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái là tội ác.

12. Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội nghiêm trọng.

13. Hãy hành động vì một xã hội (cộng đồng) an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái.

14. Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em gái.

15. Im lặng không phải là cách để bảo vệ nạn nhân bị xâm hại.

16. Hãy tố cáo hành vi xâm hại phụ nữ và trẻ em gái.

17. Đừng sợ, hãy lên tiếng. Mọi người sẽ giúp bạn!

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham khảo Bộ nhận diện về Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; các tranh cổ động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; các tài liệu tuyên truyền khác trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: http://sldtbxh.binhdinh.gov.vn.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động ở cấp tỉnh và cấp huyện

- Cấp tỉnh, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động năm 2017 của tỉnh vào ngày 14/11/2017;

- Các huyện, thị xã, thành phố tùy vào điều kiện thực tế tổ chức Lễ phát động Tháng hành động năm 2017 trong thời gian từ ngày 10/11 đến ngày 15/11/2017;

- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động bằng các hình thức phù hợp như: Tổ chức lễ mít tinh, biểu diễn nghệ thuật, thắp sáng một số địa điểm bằng ánh đèn màu cam, diễu hành tại các trục đường chính, nơi công cộng,...

2. Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới theo kế hoạch (Tùy theo điều kiện thực tế).

3. Tổ chức hoạt động truyền thông

- Tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông;

- Xây dựng, phổ biến các panô, khẩu hiệu, thông điệp, phóng sự, video clip, tài liệu, áp phích, băng rôn... về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới;

- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và của các địa phương, đặc biệt là tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn.

4. Tổ chức Hội thảo - Tọa đàm cấp tỉnh; tham vấn về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2018 - 2020 (Tháng 12/2017).

5. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực, xâm hại, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

6. Gặp mặt và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

7. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành động.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nguồn hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với UBND huyện Tây Sơn và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức: Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cấp tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới; Hội thảo - Tọa đàm cấp tỉnh tham vấn về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2018 - 2020;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức hướng dẫn thực hiện Kế hoạch Tháng hành động năm 2017 với chủ đề “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”;

- Chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động năm 2017 trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về thực hiện các nội dung giáo dục về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục;

- Tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu văn nghệ trong học sinh và giáo viên về chủ đề của Tháng hành động nhằm nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

3. Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong các hoạt động truyền thông Tháng hành động: bố trí các điểm đặt cụm panô, băng rôn, áp phích...;

- Xây dựng và triển khai các hoạt động phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong công tác gia đình.

4. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp triển khai Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới.

6. Sở Tài chính

Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí triển khai các hoạt động trong Tháng hành động theo quy định.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; Báo Bình Định

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tuyên truyền về Tháng hành động; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

8. Công an tỉnh

Chỉ đạo, triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, bạo lực trên cơ sở giới.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCSHCM tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.

10. Các cơ quan trong tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch Tháng hành động trong phạm vi ngành, địa phương;

- Tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc trong thực tế về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở địa phương;

- UBND huyện Tây Sơn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động theo thời gian nói trên;

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động năm 2017, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/12/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh các cơ quan, đơn vị phản ánh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3489/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3489/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2017
Ngày hiệu lực22/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3489/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3489/QĐ-UBND 2017 Tháng hành động vì bình đẳng giới phòng chống bạo lực Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3489/QĐ-UBND 2017 Tháng hành động vì bình đẳng giới phòng chống bạo lực Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3489/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Tuấn Thanh
        Ngày ban hành22/09/2017
        Ngày hiệu lực22/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3489/QĐ-UBND 2017 Tháng hành động vì bình đẳng giới phòng chống bạo lực Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3489/QĐ-UBND 2017 Tháng hành động vì bình đẳng giới phòng chống bạo lực Bình Định

           • 22/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực