Quyết định 349/2017/QĐ-UBND

Quyết định 349/2017/QĐ-UBND sửa đổi cụm từ “Công dân gương mẫu” tại quy định về các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014-2020 kèm theo Quyết định 488/2014/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 349/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 488/2014/QĐ-UBND Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 349/2017/-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI CỤM TỪ “CÔNG DÂN GƯƠNG MẪU” TẠI QUY ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ KIU MU VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT, CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU KIỂU MẪU THEO LI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 488/2014/QĐ-UBND NGÀY 17/02/2014 CỦA UBND TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều ca Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy ca Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đt nước giai đoạn 2014 - 2020;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại Văn bản số 55/BTĐKT-THHC ngày 25/01/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản s 90/STP-XDVB ngày 25/01/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi cụm từ “Công dân gương mẫu” tại Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa thành cụm từ “Công dân kiểu mẫu”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày 06/02/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Cục Kiểm tra v
ăn bn - Bộ Tư pháp (để b/c);
- Thường trực Tỉnh
ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KHTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 349/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu349/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2017
Ngày hiệu lực06/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/04/2019
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 349/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 349/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 488/2014/QĐ-UBND Thanh Hóa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 349/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 488/2014/QĐ-UBND Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu349/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýNguyễn Đình Xứng
       Ngày ban hành25/01/2017
       Ngày hiệu lực06/02/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/04/2019
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 349/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 488/2014/QĐ-UBND Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 349/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 488/2014/QĐ-UBND Thanh Hóa

           • 25/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực