Quyết định 349/QĐ-UBND

Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 349/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính Báo chí Sở Thông tin tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 349/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 04 tháng 03 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bsung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyn địa phương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bsung một sđiều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dn nghiệp vụ kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Bộ thông tin và Truyền thông về việc công bthủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 277/TTr-STTTT ngày 01 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điu 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyn thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- NĐiều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Chủ tịch UBND tỉnh
;
- Phó Chtịch UBND tỉnh: Nguyễn Chiến Thắng;
- Phó Chánh Văn phòng (NCPC);
- Cổng Thông tin điện t
tỉnh;
-
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT; NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tnh Yên Bái)

STT

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Thi gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Cấp giấy phép xuất bản bản tin

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016;

- Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mchuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

2

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016;

- Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 349/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu349/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2021
Ngày hiệu lực04/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(12/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 349/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 349/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính Báo chí Sở Thông tin tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 349/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính Báo chí Sở Thông tin tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu349/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành04/03/2021
        Ngày hiệu lực04/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (12/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 349/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính Báo chí Sở Thông tin tỉnh Yên Bái

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 349/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính Báo chí Sở Thông tin tỉnh Yên Bái

              • 04/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực