Quyết định 3490/QĐ-BNV

Quyết định 3490/QĐ-BNV năm 2016 phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3490/QĐ-BNV duyệt Đề án Tăng cường thông tin tuyên truyền cải cách hành chính 2016 2020


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3490/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính năm giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án), với những nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

b) Mục tiêu cụ thể

- Xác định được nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ và từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức.

- Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong trin khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình ở Trung ương, địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Đồng thời, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên phụ trách đưa tin, bài, phóng sự về cải cách hành chính.

- Xây dựng nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền. Quán triệt quan điểm, công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức và hiểu biết về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức và người dân.

- Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại các bộ, ngành và địa phương được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

2. Yêu cầu

a) Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng.

b) Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ.

c) Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

d) Tuyên truyền về cải cách hành chính phải góp phần nâng cao dân trí, phòng chng tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

3. Đối tượng của Đề án

Đối tượng của Đề án là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và mọi tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

b) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

c) Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

d) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị quyết số 30c/NQ-CP) và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Quyết định số 225/QĐ-TTg); trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản sau đây:

- Hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật của nền hành chính phù hợp với Hiến pháp năm 2013; tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ cải cách hành chính, lập pháp và tư pháp; hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đi mới, hoàn thiện th chế về sở hữu, doanh nghiệp nhà nước; hoàn thiện thể chế về tổ chức và kinh doanh vốn nhà nước; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính từ khâu dự thảo; Tăng cường xây dựng và hoàn thiện các hình thức công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính. Trọng tâm là các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai, xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu; nhập khẩu; y tế; tiếp cận điện năng; quản lý thị trường...

- Tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước: Tình hình triển khai Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; phân loại các cơ quan hành chính làm cơ sở xác định tổ chức bộ máy phù hợp; triển khai diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực. Phân loại đơn vị sự nghiệp để thực hiện các hình thức chuyển đổi phù hợp. Đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập; điều kiện, tiêu chí thành lập, giải thể, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp.

- Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; các đề án, dự án cải cách hành chính do các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì theo phân công tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP và Quyết định số 225/QĐ-TTg.

- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

đ) Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương.

e) Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính ở Trung ương và địa phương.

g) Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Thông qua tất cả các loại hình báo chí và huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Các đài phát thanh, đài truyền hình và cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, địa phương; các loại hình báo chí chuyên ngành, Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của các bộ, ngành trong cả nước.

b) Phát hành 2 đến 4 số/tháng Bản tin điện tử cải cách hành chính của Văn phòng Ban chđạo cải cách hành chính của Chính phủ tới Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và ngày càng mở rộng đối tượng phục vụ của Bản tin này.

c) Thông qua việc phát hành tờ gấp, panô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đi tượng.

d) Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

đ) Đưa nội dung cải cách hành chính, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 một cách thích hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; các chương trình sân khấu, hài kịch; các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật.

e) Đưa nội dung thông tin về tình hình triển khai, kết quả cải cách hành chính nhà nước một cách thích hp vào chương trình họp báo định kỳ của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đoàn thể, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; người đứng đầu các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình ở Trung ương, địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính:

- Tổ chức hội nghị quán triệt về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình ở Trung ương, địa phương trong việc tuyên truyền cải cách hành chính.

- Xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả.

2. Kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính. Nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đang phụ trách các chuyên trang, chuyên mục liên quan đến cải cách hành chính tại các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình ở Trung ương và địa phương:

- Xây dựng tài liệu tập huấn và tổ chức các lớp tập huấn phù hợp với từng loại hình báo chí ở Trung ương và địa phương.

- Thường xuyên tổ chức, định kỳ các cuộc giao ban về cải cách hành chính giữa Bộ Nội vụ với cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.

3. Tăng cường phối hợp giữa Bộ Nội vụ với Bộ Thông tin và Truyền thông, với các cơ quan thông tin, truyn thông, các tổ chức đoàn th đphát động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết về cải cách hành chính; xây dựng mạng lưới cộng tác viên đưa tin, bài về cải cách hành chính. Đồng thời, ký kết các chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính giữa Bộ Nội vụ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Công đoàn viên chức Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

4. Cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên các công cụ truyền thông của các bộ, ngành và địa phương (trên các Website, báo, tạp chí, bản tin...).

5. Tổ chức biên soạn, phát hành các loại ấn phẩm thông tin, tuyên truyền về các nội dung của cải cách hành chính.

6. Gn công tác tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm trong kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị mình và b trí kinh phí đ trin khai thực hiện kế hoạch. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm cá nhân về tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong phạm vi, nhiệm vụ được giao phụ trách;

- Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của đơn vị mình gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp;

- Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương;

- Thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, ban hành quy chế để tổ chức thực hiện có hiệu quả kênh tiếp nhận, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức;

- Lồng ghép công tác tuyên truyền cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể Trung ương và địa phương trong việc tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp từng ngành, từng cấp;

- Huy động, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức có đủ năng lực và trình độ hiểu biết về Nhà nước và pháp luật, về hành chính nhà nước, thực hiện theo dõi, hướng dẫn và báo cáo tình hình thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của bộ, ngành, địa phương.

b) Bộ Nội vụ:

- Hàng năm, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền theo Nghị quyết 30c/NQ-CP và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm. Định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương;

- Hàng năm tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương và tại các cơ quan thông tấn, báo chí để kịp thời đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp, hình thức tuyên truyn mới, hiệu quả, thiết thực, phù hợp;

- Tổ chức các lp tập huấn, giới thiệu các kiến thức cơ bản về cải cách hành chính, định hướng và nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên phụ trách các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính tại các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương;

- Xây dựng Bản tin điện tử về cải cách hành chính phát hành từ 2 đến 4 số/tháng gửi tới lãnh đạo, cơ quan chuyên môn tại các bộ, các tỉnh nghiên cứu có thông tin thường xuyên và cập nhật kịp thời về tình hình cải cách hành chính trong cả nước;

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, truyền thông và các tổ chức đoàn thể ở Trung ương trong việc tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính;

- Lồng ghép việc kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, hàng năm của Bộ Nội vụ và của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

c) Bộ Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phi hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình thành lập, duy trì các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước đến các đối tượng.

d) Bộ Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ thẩm định kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của các bộ, ngành, địa phương.

đ) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Thiết lập và duy trì chuyên mục phát sóng định kỳ về cải cách hành chính nhà nước, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, mỗi tuần ít nhất một lần, thời lượng phát sóng mỗi lần ít nht 15 phút vào thời điểm có nhiều người theo dõi. Mở chuyên mục thích hợp để tuyên truyền về cải cách hành chính như trả lời trực tiếp của Giám đốc các sở, ngành trên truyn hình...

e) Thông tấn xã Việt Nam:

Chỉ đạo các đơn vị thông tin, các Cơ quan thường trú của Thông tn xã ở trong nước và ngoài nước tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

g) Các báo viết, tạp chí, tập san của các bộ, ngành, địa phương:

Mở chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính đthông tin, cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với phạm vi, đối tượng tuyên truyền.

h) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia; các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; các trường chính trị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Tăng cường công tác nghiên cứu, giảng dạy về cải cách hành chính nhà nước. Đưa nội dung Chương trình tổng thcải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 vào chương trình giảng dạy phù hợp với từng đối tượng.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí cho công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

b) Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong dự toán ngân sách hàng năm hoặc lồng ghép vào kế hoạch cải cách hành chính hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp đtổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp qun lý ngân sách nhà nước hiện hành. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Trương H
òa Bình (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Thừa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3490/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3490/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2016
Ngày hiệu lực10/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3490/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 3490/QĐ-BNV duyệt Đề án Tăng cường thông tin tuyên truyền cải cách hành chính 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3490/QĐ-BNV duyệt Đề án Tăng cường thông tin tuyên truyền cải cách hành chính 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3490/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Trọng Thừa
        Ngày ban hành10/10/2016
        Ngày hiệu lực10/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3490/QĐ-BNV duyệt Đề án Tăng cường thông tin tuyên truyền cải cách hành chính 2016 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3490/QĐ-BNV duyệt Đề án Tăng cường thông tin tuyên truyền cải cách hành chính 2016 2020

         • 10/10/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/10/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực