Quyết định 3491/1998/QĐ-UB

Quyết định 3491/1998/QĐ-UB về quy định quản lý hoạt động giữ xe và giá vé giữ xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 3491/1998/QĐ-UB quy định quản lý hoạt động giữ xe và giá vé giữ xe Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3491/1998/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIỮ XE VÀ GIÁ VÉ GIỮ XE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ban hành ngày 20/3/1996;

- Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp ngày 25/6/1996;

- Căn cứ Nghị quyết HĐND TP Đà Nẵng tại kỳ họp thứ 4, khóa V;

- Căn cứ quyết định số 2836/1998/QĐ-UB ngày 20/5/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung điều chỉnh một số nội dung quyết định số 5033/QĐ-UB ngày 19/12/1997 của UBND TP;

- Theo đề nghị của Sở Tài chính-vật giá và Cục thuế TP tại Tờ trình số 796TT/TC-NS ngày 3/6/1998;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định quản lý hoạt động giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô (gọi tắt là giữ xe) tại các địa điểm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và giá vé giữ xe theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Các tổ chức, cá nhân hoạt động giữ xe phải có quyết định của UBND quận, huyện cho phép hoạt động giữ xe.

Điều 3:

1- Hoạt động giữ xe phải có vé giữ xe. Vé giữ xe, do Sở Tài chính- Vật giá in, phát hành thng nhất trên địa bàn thành phố và được sử dụng luân chuyển quay vòng. Vé giữ xe phải đảm bảo các yêu cầu:

- Thông nhất về hình dạng, kích cỡ, chất liệu vé để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, thuận tiện cho cơ sở giữ xe và người giữ xe.

Vé giữ xe phải thể hiện đầy đủ các yếu tố pháp lý, đặc điểm và yêu cầu quản lý riêng của từng tổ chức, cá nhân có hoạt động giữ xe.

2- Vé giữ xe là chứng từ có giá trị pháp lý để xem xét bồi thường thiệt hại cho người giữ xe khi xảy ra hư hỏng, mất mát phát sinh trong thời gian giữ xe (nếu có).

Điều 4:

1- Các tổ chức, cá nhân hoạt động giữ xe có nghĩa vụ nộp cho ngân sách phường, xã từ 20 đến 40 trên tổng số tiền thu từ hoạt động giữ xe, tùy theo kết quả hoạt động giữ xe (phụ thuộc vào địa điểm, giá vé, hoạt động mang tính đặc thù...). Riêng đối với hoạt động giữ xe cho khách tắm biển, vui chơi, nghỉ mát ở các khu vực bãi biển thì các tổ chức, cá nhân hoạt động giữ xe có nghĩa vụ nộp cho ngân sách phường 40.

Tổng số tiền thu từ hoạt động giữ xe nói trên được xác định thông qua hình thức đấu thầu do UBND phường, xã tổ chức hoặc do UBND phường, xã giao khoán.

2- Các tổ chức, cá nhân hoạt động giữ xe được sử dụng số tiền thu giữ xe còn lại để chi phí cho hoạt động giữ xe. Trong đó, bao gồm chi trả thuê mặt bằng theo hợp đồng hoặc các khoản lệ phí sử dụng va hè, nơi công cộng (nếu có) và chi bồi thường thiệt hại cho người giữ xe phát sinh trong thời gian giữ xe để xảy ra hư hỏng, mất mát (nếu có).

3- UBND các quận, huyện quyết định tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách phường, xã trong khung tỷ lệ nêu ở khoản 1 Điều này cho từng tổ chức, cá nhân hoạt động giữ xe, sau khi thông nhất với Sở Tài chính-Vật giá.

4- Đối với 2 đơn vị gián thu, bù chi (Công ty Quản lý chợ Đà Nẵng và Công ty công viên cây xanh) thì tổng số tiền thu từ hoạt động giữ xe được sử dụng 20% để chi phí cho hoạt động giữ xe theo nội dung tại khoản 2 điều này. Phần còn lại 80% được cân đối chi sự nghiệp cho đơn vị.

Điều 5: Tổ chức, cá nhân hoạt động giữ xe có trách nhiệm:

- Lập thủ tục đăng ký với UBND các quận, huyện để được cấp quyết định cho phép hoạt động giữ xe. Các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động giữ xe trước ngày ban hành quyết định này phải lập thủ tục đăng ký tại UBND quận, huyện để được cấp quyết định cho phép mới theo quy định tại quyết định này.

- Có biểu hiện rõ ràng, công khai giá giữ xe cho từng loại xe tại điểm giữ xe, không được tự nâng giá vé giữ xe khi chưa được UBND thành phố cho phép.

- Bảo quản an toàn tuyệt đi các loại xe đã đăng ký giữ. Khi có hư hỏng, mất mát thì phải bồi thường theo thỏa thuận của 2 bên.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung tại quyết định này và các quy định khác của Nhà nước về quản lý đô thị và trật tự an toàn giao thông...

Điều 6: UBND quận, huyện có trách nhiệm:

- Hướng dn hồ sơ, biểu mẫu đăng ký và xem xét cấp quyết định cho phép hoạt động giữ xe cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu. Đồng thời quy định tỷ lệ nộp ngân sách phường, xã đối với từng tổ chức, cá nhân hoạt động giữ xe một cách công bằng hợp lý theo quy định tại khoản 1 điều 4.

- Tổ chức phối hợp lực lượng đảm bảo thường xuyên kiểm tra, kiểm.soát việc chấp hành quyết định này của các tổ chức, cá nhân có hoạt động giữ xe. Trường hợp phát hiện có vi phạm phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7: UBND phường, xã chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và kiểm tra hoạt động giữ xe trên địa bàn theo các quy định tại quyết định này.

Điều 8:Giao Sở Tài chính-Vật giá hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thi hành quyết định này.

Các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan chức năng liên quan căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn phối hợp với UBND các quận, huyện tham gia quản lý hoạt động giữ xe trên địa bàn thành phố.

Điều 9: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/1998. Các quy định trước đây trái quyết định này đều bãi bỏ.

- Mọi hành vi vi phạm nội dung quyết định này đều bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

Điều 10: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Hội đoàn thể, Chủ tịch UBND các cấp thuộc TP Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 10
- TVTU, TT HĐND TP (để b/c)
- Chủ tịch và các Phó ch
tịch;
- Các cơ quan nội chính;

- Các cơ quan báo, đài;
- Lưu VT, KTTH, TH

TM.UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh
Năm

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH GIÁ VÉ GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, XE ÔTÔ
(Kèm theo Quyết định 3491/1998/QĐ-UB ngày 19 tháng 6 năm 1998)

Điểm giữ xe

Xe đạp

Xe máy

Xe ô tô

Từ 15 chỗ ngồi trở xuống và xe tải < 3,5 tấn

Trên 15 chỗ ngồi và xe tải từ 3,5 tấn trở lên

1- Chợ

 

 

 

 

- Khu vực thành phố

500đ/lượt

1.000đ/lượt

5.000đ/lượt

10.000đ/lượt

- Khu vực nông thôn

200đ/lượt

500đ/lượt

 

 

- Gửi theo ngày

1.000đ/ngày

2.000đ/ngày

10.000đ/ngày

15.000đ/ngày

- Gửi theo tháng

10.000đ/tháng

20.000đ/tháng

 

 

2- Bệnh viện

 

 

 

 

- Một lượt gửi

500đ/lượt

1.000đ/lượt

 

 

- Gửi cả ngày hoặc qua đêm

1.000đ/ngày

2.000đ/ngày

 

 

3- Trường học

 

 

 

 

- Một lượt gửi

200đ/lượt

500đ/lượt

 

 

- Gửi theo tháng

4.000đ/tháng

10.000đ/tháng

 

 

4- Khu vui chơi giải trí, bãi biển

1.000đ/lượt

2.000đ/lượt

5.000đ/lượt

10.000/lượt

5- Các nơi khác

5000đ/lượt

1.000đ/lượt

5.000đ/lượt

10.000/lượt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3491/1998/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3491/1998/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/1998
Ngày hiệu lực01/07/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/02/2004
Cập nhật25 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3491/1998/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 3491/1998/QĐ-UB quy định quản lý hoạt động giữ xe và giá vé giữ xe Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3491/1998/QĐ-UB quy định quản lý hoạt động giữ xe và giá vé giữ xe Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3491/1998/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Năm
        Ngày ban hành19/06/1998
        Ngày hiệu lực01/07/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/02/2004
        Cập nhật25 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3491/1998/QĐ-UB quy định quản lý hoạt động giữ xe và giá vé giữ xe Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3491/1998/QĐ-UB quy định quản lý hoạt động giữ xe và giá vé giữ xe Đà Nẵng

            • 19/06/1998

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/07/1998

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực