Quyết định 3499/QĐ-UBND

Quyết định 3499/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 134/CT-TTg về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3499/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 134/CT-TTg


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3499/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 134/CT-TTG NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;
Căn cứ Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;
Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với quỹ đất do các tổ chức đang quản lý, sử dụng;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4412/TNMT-ĐKKTĐ ngày 15 tháng 7 năm 2010 về ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, Quyết định số 415/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với các tổ chức đang quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

1. Mục đích :

- Kịp thời khắc phục những yếu kém, chấn chỉnh lại việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai nhằm lập lại trật tự kỷ cương, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; đưa việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức vào nề nếp, đúng pháp luật.

- Truy thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai chưa nộp của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; thu hồi số tiền cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với những tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai đến mức thu hồi đất thì thực hiện thu hồi đất sử dụng vào mục đích công ích hoặc bán đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của thành phố.

2. Yêu cầu:

- Việc kiểm tra phải toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với các tổ chức đang quản lý, sử dụng đất phải được thực hiện nghiêm minh, theo đúng pháp luật đất đai hiện hành.

- Trường hợp sử dụng đất sai mục đích, cho thuê, cho mượn đất hoặc sử dụng đất lãng phí, để đất hoang hóa không sử dụng và các trường hợp vi phạm khác gây nhiều bức xúc trong dư luận phải cương quyết thu hồi.

- Trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải truy tố trước pháp luật; đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và người đứng đầu tổ chức sử dụng đất có vi phạm để xử lý kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật.

- Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, cơ quan kiểm tra và tổ chức quản lý, sử dụng đất cần tuân thủ các yêu cầu sau:

+ Việc kiểm tra không được làm xáo trộn tình hình hoạt động của các tổ chức sử dụng đất.

+ Tổ chức quản lý, sử dụng đất có trách nhiệm cung cấp hồ sơ liên quan về đất đai cho Đoàn công tác (được thành lập theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện) đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIỂM TRA:

1. Phạm vi, đối tượng kiểm tra:

- Việc kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai được thực hiện đối với tất cả các tổ chức đang quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố, trong đó trọng tâm là các tổ chức quản lý, sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất gồm : tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công.

2. Nội dung kiểm tra, xử lý vi phạm:

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo các nội dung sau đây :

- Việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chuyển quyền sử dụng đất, …).

- Sử dụng đất đúng mục đích theo Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả.

- Tình hình tranh chấp đất đai, cho thuê, cho mượn, liên doanh liên kết, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất trái phép; chậm đưa đất vào sử dụng, để đất hoang hóa, quản lý lỏng lẻo để bị lấn, bị chiếm đất, sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch được duyệt.

- Tình hình đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gia hạn sử dụng đất đối với đất hết thời hạn sử dụng.

- Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất trái pháp luật.

3. Thời gian bắt đầu kiểm tra, xử lý vi phạm và thời hạn hoàn thành:

Thời gian kiểm tra, xử lý của các Đoàn công tác của thành phố và của cấp quận, huyện bắt đầu từ đầu tháng 8 năm 2010 và kết thúc trước ngày 15 tháng 9 năm 2011.

4. Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý:

Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường vào ngày 15 của các tháng 9, 12 năm 2010; tháng 3, 6 và 9 năm 2011.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý của cấp quận, huyện và thành phố để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố vào ngày 30 của các tháng 9, 12 năm 2010; tháng 3, 6 và 9 năm 2011; đồng thời tổng hợp toàn bộ kết quả kiểm tra, xử lý trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 10 năm 2011.

5. Kinh phí thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm:

Kinh phí cho các hoạt động kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất do ngân sách thành phố cân đối.

III. PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ủy ban nhân dân thành phố:

- Quyết định thành lập Đoàn công tác cấp thành phố kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất (gọi tắt là Đoàn công tác) bao gồm các thành viên: Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực), Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải, Thanh tra thành phố và Cục Thuế thành phố, thực hiện trong đầu tháng 8 năm 2010; các Sở ngành có trách nhiệm cử đại diện tham gia Đoàn công tác, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố Quyết định thành lập Đoàn công tác.

- Phê duyệt kinh phí cho các hoạt động kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Đoàn công tác, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai hoặc quyết định thu hồi đất (đối với trường hợp thu hồi đất).

- Trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải truy tố trước pháp luật, trên cơ sở báo cáo đề xuất của Đoàn công tác, chuyển cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý theo quy định.

2. Đoàn công tác cấp thành phố:

- Trên cơ sở kết quả kiểm kê theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo đề xuất Đoàn công tác cấp thành phố tổ chức kiểm tra những tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có vi phạm pháp luật điển hình, gây bức xúc trong dư luận xã hội để xử lý theo quy định.

- Đoàn công tác cấp thành phố, căn cứ vào báo cáo, đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện và kết quả kiểm tra trực tiếp của Đoàn công tác, giao Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý những hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

- Trường hợp phải thu hồi đất, Đoàn công tác thành phố đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thu hồi đất. Việc giao đất để quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai và đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện.

- Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải truy tố trước pháp luật, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân thành phố chuyển cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý theo quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Căn cứ Văn bản cử đại diện của các Sở ngành để tổng hợp, thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý bảo đảm thời gian và hiệu quả công việc.

- Lập dự toán kinh phí hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm gửi Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định.

- Căn cứ kết quả kiểm kê theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, chọn những tổ chức quản lý sử dụng đất có vi phạm điển hình báo cáo, đề xuất Đoàn công tác để ưu tiên kiểm tra, xử lý trước.

- Sắp xếp lịch kiểm tra, xử lý để gửi các thành viên Đoàn công tác cùng tham gia và thông báo cho tổ chức quản lý, sử dụng đất biết trước khi tiến hành kiểm tra chậm nhất là 05 ngày làm việc.

- Thiết lập mẫu biên bản và các biểu mẫu dùng cho việc kiểm tra bảo đảm đầy đủ nội dung, khoa học và thuận tiện cho việc tổng hợp, báo cáo.

- Tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo Khoản 4 Mục II của Kế hoạch này; đối với những tổ chức sử dụng đất có vi phạm thuộc trách nhiệm quản lý ngành thì chủ động xem xét xử lý và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; đối với những tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc của Bộ ngành Trung ương, căn cứ ý kiến kết luận của Đoàn công tác, quy định của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan đề xuất biện pháp xử lý, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

4. Sở Xây dựng:

- Đối với những tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật về nhà ở, công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý ngành, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động xem xét xử lý và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; trường hợp không thuộc thẩm quyền thì đề xuất ý kiến với Đoàn công tác để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định.

5. Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

- Đối với những tổ chức sử dụng đất vi phạm các quy định về quy hoạch thuộc trách nhiệm quản lý ngành, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động xem xét xử lý và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; trường hợp không thuộc thẩm quyền thì đề xuất ý kiến với Đoàn công tác để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định.

6. Sở Giao thông vận tải:

- Đối với những tổ chức sử dụng đất vi phạm các quy định về hạ tầng giao thông, sông, kênh rạch thuộc trách nhiệm quản lý ngành, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động xem xét xử lý và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; trường hợp không thuộc thẩm quyền thì đề xuất ý kiến với Đoàn công tác để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định.

7. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở ngành có liên quan, cân đối và bố trí đủ kinh phí cho các hoạt động kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đất đai trong toàn thành phố từ nguồn ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn sử dụng kinh phí của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường; chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc sử dụng kinh phí đối với hoạt động này.

- Thẩm định dự toán kinh phí do Sở Tài nguyên và Môi trường lập, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, làm cơ sở bố trí kinh phí cho hoạt động kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- Đối với những tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật về tài chính đất đai thuộc trách nhiệm quản lý ngành, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động xem xét xử lý và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; trường hợp không thuộc thẩm quyền thì đề xuất ý kiến với Đoàn công tác để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định.

8. Thanh tra thành phố:

- Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan, đề xuất với Đoàn công tác những biện pháp xử lý cụ thể để tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

- Chủ động thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức có vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định.

9. Cục Thuế thành phố:

- Đối với những tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật về tài chính đất đai thuộc trách nhiệm quản lý ngành (chưa kê khai nộp tiền thuê đất, chậm nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất hoặc cho thuê lại đất, chuyển nhượng đất trái pháp luật, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, …), căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chỉ đạo Chi cục Thuế các quận, huyện chủ động xem xét xử lý truy thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền cho thuê lại đất để thu nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định; trường hợp không thuộc thẩm quyền thì đề xuất ý kiến với Đoàn công tác để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Rà soát để có ý kiến về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư và phối hợp xử lý các đối tượng thuê lại nhà đất trái với quy định của pháp luật.

11. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Cử đại diện tham gia Đoàn công tác cấp thành phố trong trường hợp có đề nghị của Đoàn công tác.

- Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện lập Kế hoạch kiểm tra, xử lý (trong trường trường hợp cần thiết) và quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn gồm đại diện Thanh tra Nhà nước, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng quản lý Đô thị (hoặc Phòng Công thương), Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Chi cục Thuế và đại diện Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn ngay sau khi Ủy ban nhân dân ban hành Kế hoạch này (trong tháng 8 năm 2010).

- Đoàn công tác cấp quận, huyện kiểm tra, xử lý nội dung như sau:

+ Lập thành danh sách các trường hợp vi phạm, gửi báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường để ưu tiên tiến hành kiểm tra, xử lý trước những trường hợp vi phạm điển hình.

+ Tổ chức kiểm tra những tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định.

+ Đối với những trường hợp vi phạm nhưng chưa đến mức phải thu hồi đất thì chủ động xem xét xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền thì đề xuất ý kiến với Đoàn công tác thành phố.

+ Đối với những trường hợp vi phạm đến mức phải thu hồi đất thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng như nhu cầu sử dụng đất của địa phương để đề xuất thu hồi đất sử dụng vào mục đích công ích (xây dựng trường học, bệnh viện, công viên cây xanh, …) hoặc đề xuất thu hồi giao Tổ chức phát triển quỹ đất đưa ra bán đấu giá theo quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời cho Đoàn công tác theo Khoản 4 Mục II của Kế hoạch này.

12. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng của các tổ chức sử dụng đất có vi phạm trên địa bàn; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện xử lý theo quy định.

- Phối hợp với Đoàn công tác cấp quận, huyện và cấp thành phố thực hiện Kế hoạch này.

13. Tổ chức thực hiện: Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Đoàn công tác) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo tiến độ theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3499/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3499/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2010
Ngày hiệu lực11/08/2010
Ngày công báo01/09/2010
Số công báoSố 72
Lĩnh vựcBất động sản, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3499/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3499/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 134/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3499/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 134/CT-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3499/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành11/08/2010
        Ngày hiệu lực11/08/2010
        Ngày công báo01/09/2010
        Số công báoSố 72
        Lĩnh vựcBất động sản, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3499/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 134/CT-TTg

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3499/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 134/CT-TTg

            • 11/08/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2010

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/08/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực