Quyết định 35/2006/QĐ-BTM

Quyết định 35/2006/QĐ-BTM về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 35/2006/QĐ-BTM lượng hạn ngạch thuế quan hàng nhập khẩu 2007 đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2006/QĐ-BTM lượng hạn ngạch thuế quan hàng nhập khẩu 2007


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/2006/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU NĂM 2007

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu năm 2007 như sau:

Stt

Mã số hàng hóa

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

1

04070091

Trứng gà

30.000

04070092

Trứng vịt

04070099

Loại khác

2

2401

Thuốc lá nguyên liệu

tấn

37.000

3

2501

Muối

tấn

200.000

4

1701

Đường tinh luyện, đường thô

tấn

55.000

Điều 2. Nguyên tắc giấy phép theo chế độ hạn ngạch thuế quan, đối tượng được phân giao hạn ngạch thuế quan và thủ tục cấp phép theo hạn ngạch thuế quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Điều 3. Đối với đường tinh luyện, đường thô, Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu hạn ngạch thuế quan cho thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất theo xác nhận của Bộ Công nghiệp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- Tòa án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Công báo;
- Các Sở Thương mại;
- Bộ Thương mại: Bộ trưởng, các Thứ trưởng
các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT,XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 


Phan Thế Ruệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2006/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2006/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2006
Ngày hiệu lực05/01/2007
Ngày công báo21/12/2006
Số công báoTừ số 27 đến số 28
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2006/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 35/2006/QĐ-BTM lượng hạn ngạch thuế quan hàng nhập khẩu 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2006/QĐ-BTM lượng hạn ngạch thuế quan hàng nhập khẩu 2007
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2006/QĐ-BTM
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýPhan Thế Ruệ
        Ngày ban hành08/12/2006
        Ngày hiệu lực05/01/2007
        Ngày công báo21/12/2006
        Số công báoTừ số 27 đến số 28
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2006/QĐ-BTM lượng hạn ngạch thuế quan hàng nhập khẩu 2007

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2006/QĐ-BTM lượng hạn ngạch thuế quan hàng nhập khẩu 2007