Quyết định 35/2008/QĐ-UBND

Quyết định 35/2008/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 35/2008/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư tỉnh Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong bồi thường tái định cư Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 22/05/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2008/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư tỉnh Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 35/2008/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 03 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GIẢI TỎA, TÁI ĐỊNH CƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai,
Theo đề nghị của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Giao trách nhiệm Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh và các sở, ban, ngành đoàn thể liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung

 

QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GIẢI TỎA, TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh có bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư.  

Điều 2. Mục đích thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư

- Để cho nhân dân trong vùng dự án “được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát, kiểm tra” các dự án đầu tư có bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư; đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng pháp luật trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư.

- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; khắc phục tình trạng áp đặt gây phiền hà, chậm trễ, tiêu cực và tham nhũng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư và trong thực hiện các chính sách xã hội có liên quan.

Chương  II

NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC, CÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CÓ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GIẢI TOẢ, TÁI ĐỊNH CƯ

Điều 3. Chính quyền các cấp và các tổ chức trực thuộc có liên quan phải công khai cho nhân dân trong vùng dự án biết những việc sau:

Chính quyền các cấp và các tổ chức trực thuộc có liên quan phải thông báo:

- Các chủ trương của cấp có thẩm quyền từ Trung ương đến cơ sở có liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư và các chính sách xã hội khác được thực hiện trên địa bàn xã, phường, thị trấn đang triển khai dự án, công trình.

- Các quyết định phê duyệt về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có liên quan đến địa phương; bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực Nhà nước thu hồi đất; mục đích sử dụng đất thu hồi, dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư, nhà đầu tư.

- Tổng diện tích phải thu hồi; tổng số hộ, nhân khẩu, số lao động phải chuyển đổi nghề trong khu vực đất phải thu hồi; biện pháp hỗ trợ giải quyết việc làm; các trường hợp được giải quyết theo diện chính sách, diện ưu tiên theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở pháp lý của việc phân loại áp giá bồi thường từng loại đất, vị trí đất, hoa màu, vật kiến trúc; giá đất, diện tích đất, hoa màu, vật kiến trúc của từng hộ gia đình; số lượng nhà ở, công trình, mồ mả phải di dời, địa điểm chuyển đến và phương án bố trí lại.

- Kế hoạch và tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư và kết quả giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan.

Điều 4. Hình thức công khai

- Tổ chức họp dân để thông qua các nội dung nêu tại Điều 3 Quy chế này; đồng thời tuyên truyền, giải thích, thuyết phục cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân có liên quan trực tiếp đến việc bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư.

- Niêm yết công khai các nội dung nêu tại Điều 3 Quy chế này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố.

- Phổ biến công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố có liên quan đến dự án, công trình.

Chương III

NHỮNG NỘI DUNG ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA

Điều 5. Trước khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất, tổ chức, cá nhân được tham gia ý kiến

- Về mục đích sử dụng đất thu hồi và lợi ích từ dự án.

- Về phương án tổng thể, kế hoạch và tiến độ thực hiện phương án về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chính sách xã hội có liên quan.

Điều 6. Hình thức tham gia ý kiến

- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan trực tiếp đến việc bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư có quyền tham gia đóng góp ý kiến kiến nghị bằng văn bản, đơn trình bày gửi cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Các phản ánh của nhân dân được thực hiện thông qua tổ tuyên truyền của xã, huyện, tỉnh (nếu có); Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp; thông qua các buổi họp tại xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố.

Điều 7. Quyền của những tổ chức, người bị thu hồi đất

- Được cử đại diện tham gia tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường.

- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân người bị thu hồi đất được quyền khiếu nại, tố cáo những hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ thực thi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chính sách xã hội khác, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích chính đáng của mình.

- Được sử dụng phần đất hợp pháp còn lại theo quy định của pháp luật.

- Hộ gia đình, cá nhân không vào khu tái định cư được nhận phần kinh phí bồi thường, hỗ trợ tương ứng với diện tích đất bị thu hồi và tự quyết định chỗ ở mới phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 8. Tổ chức, cá nhân người bị thu hồi đất và nhân dân có quyền giám sát

- Việc thực hiện các nội dung nêu ở Điều 3 và 4 của Quy chế này.

- Việc tiếp thu và giải quyết các nội dung nêu ở Điều 5 và 6 của Quy chế này.

Điều 9. Hình thức giám sát

- Thông qua việc thực hiện trình tự, thủ tục hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật.

- Thông qua trình tự, thủ tục thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc kiến nghị thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp xã, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật.

Chương IV

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CÓ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GIẢI TỎA, TÁI ĐỊNH CƯ

Điều 10. Quy trình thực hiện dân chủ trong công trình, dự án có bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư

- Triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng xây dựng các dự án, công trình gắn với công khai quy hoạch chi tiết của tỉnh có liên quan đến dự án, công trình; tổ chức lấy ý kiến trong quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên,  cán bộ, đảng viên, trong cấp ủy, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong vùng dự án sắp được triển khai và trong dư luận xã hội; điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự thảo dự án, phương án bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư; ra quyết định phê duyệt phương án tổng thể và phương án chi tiết.

- Tổ chức triển khai công khai, minh bạch, dân chủ, sát thực tế quy hoạch chi tiết của tỉnh có liên quan đến dự án, công trình và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư cùng kế hoạch tổ chức thực hiện đến tận cơ sở, tuyên truyền động viên, thuyết phục các đơn vị, tổ chức cá nhân, hộ gia đình có liên quan tham gia đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Tiến hành kiểm kê, đo đạc, đối chiếu hiện trạng và hồ sơ, chứng từ liên quan; niêm yết công khai kết quả kiểm kê, đo đạc, áp giá bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư theo trình tự pháp luật quy định.

- Từng bước tiếp nhận, xử lý thông tin và các tình huống phát sinh tranh chấp, khiếu nại; hoàn tất thủ tục tiến hành giải ngân bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiến hành di dời, giải tỏa, giao đất cho nhà đầu tư.

- Tiếp tục cập nhật tiến độ triển khai thực hiện; đồng thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài phương án đã phê duyệt.    

Chương V

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ HỘ GIA ĐÌNH

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo quản lý, điều hành việc bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư và các chính sách xã hội khác trên phạm vi toàn tỉnh.

- Triển khai đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng của tỉnh trong việc xây dựng các dự án, công trình có bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư theo quy hoạch phát triển chung.

- Chỉ đạo các cấp chính quyền, cơ quan, ban, ngành, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Ra quyết định phê duyệt dự án, công trình thực hiện theo quy hoạch và kế hoạch chung của tỉnh; phương án bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, bố trí tái định cư và các chính sách xã hội có liên quan; phương án đào tạo và chuyển đổi ngành nghề; đơn giá từng loại đất và tổng dự toán kinh phí thực hiện phương án; kế hoạch và tiến độ triển khai thực hiện từng dự án, công trình; phân công cán bộ theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện quyết định đã phê duyệt.

- Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã trực tiếp tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không thực hiện quyết định thu hồi đất của Nhà nước theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; bảo đảm sự khách quan, công bằng khi xem xét và quyết định việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định; kiểm tra và xử lý những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công chịu trách nhiệm quản lý, điều hành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chính sách xã hội khác trên địa bàn.

- Triển khai đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển chung của tỉnh trong việc xây dựng các dự án, công trình có bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư trên địa bàn.

- Triển khai áp dụng Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư trên địa bàn và chỉ đạo chính quyền xã, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư trên địa bàn.

- Đề xuất thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, bố trí tái định cư và các chính sách xã hội có liên quan; phương án đào tạo và chuyển đổi ngành nghề; đơn giá từng loại đất và tổng dự toán kinh phí thực hiện phương án; kế hoạch và tiến độ triển khai thực hiện từng dự án, công trình trên địa bàn.

- Ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền, được phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; trực tiếp điều hành theo thẩm quyền quy trình thực hiện dân chủ đối với từng dự án, công trình có bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư trên địa bàn quản lý theo nội dung nêu tại Điều 10 Quy chế này.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, các ban ngành, đoàn thể huyện tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; bảo đảm sự khách quan, công bằng khi xem xét và quyết định việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định; kiểm tra và đề nghị xử lý những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn

- Lập kế hoạch, thông qua kế hoạch lấy ý kiến nhân dân trong vùng dự án về những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền cấp xã; nêu rõ cách thức triển khai, thời gian thực hiện và hướng dẫn nhân dân thực hiện các nội dung nêu tại Quy chế này.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp tổ chức thực hiện kế hoạch đã được thông qua; phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư thực hiện xác nhận về sở hữu đất đai, tài sản có liên quan của người bị thu hồi; tổng hợp, nghiên cứu và thông báo với nhân dân về tiếp thu ý‎ kiến của đơn vị, tổ chức, cá nhân, đại diện hộ gia đình trong vùng dự án.

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư và tổ tuyên truyền làm công tác tuyên truyền, vận động, giải thích nhân dân về chủ trương pháp luật và chính sách bồi thường giải tỏa.

- Lập biên bản tổng hợp kết quả về những nội dung đã đưa ra nhân dân trong vùng dự án bàn và thống nhất; tổ chức triển khai thực hiện những nội dung đã được nhân dân thống nhất hoặc những nội dung do nhân dân bàn, góp ý kiến để cơ quan có thẩm quyền quyết định.

- Thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, thường xuyên báo cáo quá trình và kết quả thực hiện, đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng xác định giá các loại đất, tài sản, hoa màu và định mức thực hiện các chính sách xã hội khác trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Kiểm tra, thanh quyết toán việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư tại địa phương.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn, kiểm tra việc lập và thực hiện các dự án, công trình có bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa và tái định cư.

- Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng xác định vị trí, quy mô khu tái định cư cho phù hợp với quy hoạch phát triển chung của địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

- Phối hợp với các ngành và các địa phương hướng dẫn việc xác định quy mô, diện tích, tính chất hợp pháp, không hợp pháp của các công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng.

- Phối hợp với Sở Tài chính xác định giá nhà ở và các công trình xây dựng gắn liền với đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn việc xác định quy mô, diện tích đất, loại đất, vị trí đất và điều kiện được bồi thường, không được bồi thường khi Nhà nước dự kiến thu hồi đất; mức độ bồi thường hoặc hỗ trợ cho từng đối tượng sử dụng đất bị thu hồi, làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho từng đối tượng.

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng xây dựng văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phạm vi thu hồi đất của từng dự án, công trình.

Điều 18. Trách nhiệm của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư mỗi cấp làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số, trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.

- Giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp lập và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư và các chính sách xã hội khác; chịu trách nhiệm pháp lý về giá cả, chính xác về các số liệu thống kê, phân loại đúng dạng, các chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, đúng pháp luật.

- Chủ trì hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người bị thu hồi đất về những vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Trách nhiệm của tổ tuyên truyền vận động các cấp

- Tổ tuyên truyền các cấp do Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thành lập gồm Đại diện khối vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chính quyền và các ban, ngành liên quan (do thường trực khối vận làm tổ trưởng) tổ chức tuyên truyền cho nhân dân thông hiểu chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, lợi ích kinh tế - xã hội của công trình, dự án được triển khai.

- Cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chính sách xã hội khác và hướng dẫn cho nhân dân trong vùng dự án biết và đồng thuận cao với chủ trương, chính sách của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện.

- Kịp thời báo cáo với cấp ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề mới phát sinh, kiến nghị giải quyết nhanh những trường hợp sai sót, trường hợp đặc thù.

Điều 20. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án thông hiểu chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, lợi ích của công trình, dự án và thực hiện quyết định thu hồi đất; tập hợp những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong vùng dự án, kịp thời báo cáo kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

- Động viên, giáo dục đoàn viên, hội viên nòng cốt trong nhân dân tự giác chấp hành pháp luật và quy trình thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư, hướng dẫn, giúp đỡ và định hướng cho hộ gia đình về việc chuyển đổi nghề nghiệp, sử dụng tiền bồi thường hỗ trợ hợp lý, hiệu quả, từng bước sớm ổn định cuộc sống.

- Thực hiện tốt công tác giám sát quá trình bồi thường, giải tỏa, tái định cư và các nội dung được công khai.

Điều 21. Trách nhiệm của chủ đầu tư

- Thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật doanh nghiệp, pháp luật lao động; đảm bảo thời gian quy định về các nội dung và điều khoản hợp đồng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao trách nhiệm.

- Đảm bảo đủ kinh phí cho Chủ tịch Hội đồng lập phương án và chi trả kịp thời cho các đối tượng bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư.

Điều 22. Trách nhiệm của người bị thu hồi đất

- Thực hiện tốt các điều khoản quy định tại Chương III Quy chế này; kê khai đúng nguồn gốc và đầy đủ các số liệu theo yêu cầu, cung cấp đầy đủ các giấy tờ có liên quan đến nhà, đất và các quyền sở hữu.

- Chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người bị thu hồi đất, về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chính sách xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành; về các quyết định của cơ quan Nhà nước và giao đất đúng thời gian quy định.

- Nếu có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chính sách xã hội khác thì phải thực hiện đúng theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo, nhưng trước hết vẫn phải thực hiện quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng trong khi chờ các cơ quan chức năng giải quyết.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc,  đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình liên quan đến các dự án, công trình có bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư phải thực hiện nghiêm túc quy chế này.

Điều 24. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện tốt quy chế này sẽ được xem xét khen thưởng; ngược lại, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực13/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/05/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2008/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư tỉnh Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2008/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư tỉnh Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Trung
        Ngày ban hành03/09/2008
        Ngày hiệu lực13/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/05/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2008/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư tỉnh Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2008/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư tỉnh Tiền Giang