Quyết định 35/2009/QĐ-UBND

Quyết định 35/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2009/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 35/2009/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 02 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Y tế;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (sau đây gọi chung là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế.

3. Chi cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch năm năm và quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm;

2. Trình Giám đốc Sở Y tế ban hành kế hoạch hằng năm, chương trình, đề án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về vệ sinh an toàn thực phẩm;

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng;

6. Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế;

7. Thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

8. Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

9. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành;

11. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Y tế;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế

1. Lãnh đạo: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

a) Chi cục trưởng: chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

b) Phó Chi cục trưởng: chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Thanh tra Chi cục;

- Phòng Đăng ký và chứng nhận sản phẩm;

- Phòng Thông tin, truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm.

3. Biên chế

Biên chế Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là biên chế hành chính nằm trong tổng biên chế của Sở Y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Giao Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục có sự phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng bộ phận trực thuộc và từng cán bộ, công chức, viên chức trình Giám đốc Sở Y tế ban hành; đồng thời sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tiêu chuẩn chức danh nhà nước quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- VP. Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Y tế;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT: TU; HĐND; UBND tỉnh;
- Sở, Ban ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp (Phòng VBTT);
- Lưu: VT. NCTH. PT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Chắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2009
Ngày hiệu lực12/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2009/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2009/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýHuỳnh Minh Chắc
        Ngày ban hành02/10/2009
        Ngày hiệu lực12/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 35/2009/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2009/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

            • 02/10/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/10/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực