Quyết định 35/2010/QĐ-UBND

Quyết định 35/2010/QĐ-UBND điều chỉnh tăng 20% mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô quy định tại Thông tư 26/2007/TT-BTC do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2010/QĐ-UBND điều chỉnh tăng 20% mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2010/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 07 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH TĂNG 20% MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 26/2007/TT-BTC NGÀY 03-4-2007, CỦA BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03-6-2002, của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 54/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03-4-2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ;

Căn cứ ý kiến thống nhất tại cuộc họp giao ban của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26-8-2010;

Xét đề nghị của Trường Trung cấp nghề tỉnh tại Tờ trình số 10/TTr-TrTCN ngày 28-4-2010 về việc xin tăng mức thu phí đào tạo lái xe ô tô; ý kiến của Sở Giao thông - Vận tải (văn bản số 296/SGTVT-QLPT&NL ngày 21-5-2010) và của Sở Tài chính (văn bản số 1226/STC-QLNS ngày 19-7-2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tăng 20% mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô các hạng quy định tại Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03-4-2007 của Bộ Tài chính (biểu mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô kèm theo).

Điều 2. Chế độ miễn, giảm học phí cho các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3.

- Các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thực hiện việc thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Sở Giao thông-Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về việc thu, sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tại các cơ sở đào tạo lái xe, bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

BIỂU MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND, ngày 07/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Hạng giấy phép lái xe

Chương trình đào tạo

Mức thu theo Thông tư 26/2007/TT-BTC) (đồng)

Mức thu tăng lên 20% (đồng)

 

 

1

Ô tô con hạng B1 (Ô tô khách đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, đầu kéo có một rơ-moóc có trọng tải dưới 3.500 kg không kinh doanh vận tải).

- Học Luật GTĐB

130.000

156.000

 

- Học các môn cơ sở

110.000

132.000

 

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

2.035.000

2.442.000

 

Tổng cộng

2.275.000

2.730.000

 

2

Ô tô con hạng B2 (Ô tô khách đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, đầu kéo có một rơ-moóc có trọng tải dưới 3.500 kg có kinh doanh vận tải).

- Học Luật GTĐB

130.000

156.000

 

- Học các môn cơ sở

160.000

192.000

 

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

2.420.000

2.904.000

 

Tổng cộng

2.710.000

3.252.000

 

3

Ô tô tải hạng C (Ô tô tải, đầu kéo có rơ-moóc có trọng tải từ 3.500 kg trở lên).

- Học Luật GTĐB

130.000

156.000

 

- Học các môn cơ sở

200.000

240.000

 

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

3.545.000

4.254.000

 

Tổng cộng

3.875.000

4.650.000

 

4

Chuyển cấp từ B1 lên B2

- Học Luật GTĐB

100.000

120.000

 

- Học các môn cơ sở

60.000

72.000

 

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

200.000

240.000

 

Tổng cộng

360,000.0

432,000.0

 

5

Chuyển cấp từ B2 lên C (3.500kg trở lên)

- Học Luật GTĐB

100.000

120.000

 

- Học các môn cơ sở

120.000

144.000

 

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

1.280.000

1.536.000

 

Tổng cộng

1.500.000

1.800.000

 

6

Chuyển cấp từ B2 lên D (chở người từ 10 đến 30 người)

- Học Luật GTĐB

100.000

120.000

 

- Học các môn cơ sở

150.000

180.000

 

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

1.900.000

2.280.000

 

Tổng cộng

2.150.000

2.580.000

 

7

Chuyển cấp từ C lên D

- Học Luật GTĐB

100.000

120.000

 

- Học các môn cơ sở

120.000

144.000

 

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

1.280.000

1.536.000

 

Tổng cộng

1.500.000

1.800.000

 

8

Chuyển cấp từ C lên E (chở trên 30 người)

- Học Luật GTĐB

100.000

120.000

 

- Học các môn cơ sở

150.000

180.000

 

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

1.900.000

2.280.000

 

Tổng cộng

2.150.000

2.580.000

 

9

Chuyển cấp từ D lên E

- Học Luật GTĐB

100.000

120.000

 

- Học các môn cơ sở

120.000

144.000

 

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

1.280.000

1.536.000

 

Tổng cộng

1.500.000

1.800.000

 

10

Chuyển cấp Fb (hạng B2 có kéo moóc rơ moóc)

- Học Luật GTĐB

100.000

120.000

 

- Học các môn cơ sở

120.000

144.000

 

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

1.280.000

1.536.000

 

Tổng cộng

1.500.000

1.800.000

 

11

Chuyển cấp Fc (hạng C có kéo moóc rơ moóc)

- Học Luật GTĐB

100.000

120.000

 

- Học các môn cơ sở

120.000

144.000

 

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

1.280.000

1.536.000

 

Tổng cộng

1.500.000

1.800.000

 

12

Chuyển cấp Fd (hạng D có kéo moóc rơ moóc)

- Học Luật GTĐB

100.000

120.000

 

- Học các môn cơ sở

120.000

144.000

 

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

1.280.000

1.536.000

 

Tổng cộng

1.500.000

1.800.000

 

13

Chuyển cấp Fe (hạng E có kéo moóc rơ moóc)

- Học Luật GTĐB

100.000

120.000

 

- Học các môn cơ sở

120.000

144.000

 

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

1.280.000

1.536.000

 

Tổng cộng

1.500.000

1.800.000

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2010
Ngày hiệu lực17/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2010/QĐ-UBND điều chỉnh tăng 20% mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2010/QĐ-UBND điều chỉnh tăng 20% mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýTrần Quang Vinh
        Ngày ban hành07/09/2010
        Ngày hiệu lực17/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2010/QĐ-UBND điều chỉnh tăng 20% mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2010/QĐ-UBND điều chỉnh tăng 20% mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô Kon Tum

           • 07/09/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/09/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực