Quyết định 35/2012/QĐ-UBND

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND quy định về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do tỉnh Bình Phước ban hành

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND chi bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý đơn đã được thay thế bởi Quyết định 20/2018/QĐ-UBND mức chi bồi dưỡng cán bộ công tác tiếp công dân Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 16/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2012/QĐ-UBND chi bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý đơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2012/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn c Lut Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11/11/2011;

Căn c Thông tư liên tch s 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 ca B Tài chính, Thanh tra Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 54/TTr-TTr ngày 17/ 12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; trụ sở các cơ quan sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Phước như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.1. Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trụ sở Tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; trụ sở cơ quan các sở, ban, ngành ở địa phương được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

1.2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

1.3. Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại Trụ sở Tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

1.4. Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; trụ sở cơ quan các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

2. Nguyên tắc áp dụng

2.1. Chế độ bồi dưỡng này được tính theo ngày thực tế cán bộ, công chức và các đối tượng tham gia phối hợp trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; ngày thực tế cán bộ, công chức trực tiếp xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2.2. Trường hợp các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này khi tham gia tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân từ 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc trở lên thì được hưởng toàn bộ mức chi bồi dưỡng, nếu dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì được hưởng 50% mức chi bồi dưỡng/ngày.

3. Quy định mức chi

3.1. Đối với công tác tiếp công dân định kỳ

a) Cấp tỉnh:

- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh (01 ngày/tháng): 100.000 đồng/người/ngày

- Lãnh đạo UBND tỉnh (02 ngày/tháng): 100.000 đồng/người/ngày.

- Lãnh đạo các sở ngành, đơn vị được mời, triệu tập tham dự tiếp công dân định kỳ cùng lãnh đạo tỉnh: 100.000 đồng/người/ngày, nếu đang hưởng phụ cấp theo nghề thanh tra thì được hưởng 80.000 đồng/người/ngày.

b) Cấp huyện:

- Thường trực Huyện ủy, Thị ủy; Thường trực HĐND huyện, thị xã (01 ngày/tháng): 100.000 đồng/người/ngày.

- Lãnh đạo UBND huyện, thị xã (02 ngày/tháng): 100.000 đồng/người/ngày.

- Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị được mời, triệu tập tham dự tiếp công dân định kỳ cùng lãnh đạo cấp huyện, thị xã: 100.000 đồng/người/ngày, nếu đang hưởng phụ cấp theo nghề thanh tra thì được hưởng: 80.000 đồng/người/ngày.

c) Cấp xã:

- Thường trực Đảng ủy xã, phường, thị trấn; Thường trực HĐND xã, phường, thị trấn (01 ngày/tháng): 100.000 đồng/người/ngày.

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (02 ngày/tháng): 100.000 đồng/người/ngày.

d) Thủ trưởng các cơ quan nhà nước khác ngoài quy định tại Tiết a, b, c, Điểm 3.1, Khoản 3, Điều này khi tiếp công dân định kỳ (01 ngày/tháng): 100.000 đồng/người/ngày.

3.2. Đối với công tác tiếp công dân thường xuyên

a) Cán bộ, công chức làm việc tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; địa điểm tiếp công dân cấp huyện (02 người); địa điểm tiếp công dân cấp xã (01 người): 100.000 đồng/người/ngày.

b) Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân tại Thanh tra tỉnh (02 người), Thanh tra huyện (01 người): 100.000/ngày/người, nếu đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra thì được bồi dưỡng 80.000 đồng/người ngày.

c) Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân tại các Sở Tài nguyên và Môi trường (01 người), Sở Xây dựng (01 người), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (01 người), Sở Y tế (01 người), Sở Giáo dục và Đào tạo (01 người) và Công an tỉnh (01 người) thì được bồi dưỡng 100.000 đồng/người/ngày, nếu đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra thì được bồi dưỡng 80.000 đồng/người/ngày; các cơ quan, tổ chức khác tổ chức tiếp công dân hàng tuần: 100.000 đồng/ người/ngày, nếu đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra thì được bồi dưỡng 80.000 đồng/người/ngày.

d) Các cơ quan, tổ chức nhà nước khác ngoài cơ quan quy định tại Tiết a, b, c, Điểm 3.2, Khoản 3, Điều này tổ chức tiếp công dân hàng tuần: 100.000 đồng/người/ngày nếu đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra thì được bồi dưỡng 80.000 đồng/người/ngày.

đ) Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại UBND cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện: 100.000 đồng/người/ngày.

3.3. Đối với công tác tiếp công dân khi có yêu cầu cấp thiết

- Lãnh đạo, cán bộ, công chức tại UBND các cấp; các sở, ngành, các cơ quan nhà nước khác tiếp công dân khi có yêu cầu cấp thiết được hưởng 100.000 đồng/người/ngày, nếu đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra thì được bồi dưỡng 80.000 đồng/người/ngày.

- Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân được hưởng 50.000 đồng/người/ngày, tính theo ngày thực tế.

3.4. Đối với công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư theo quy định tại Điểm 1.4, Khoản 1 Điều 1, Quyết định này được bồi dưỡng: 50.000 đồng/người/ngày.

Điều 2. Quản lý, sử dụng thanh, quyết toán và chi trả

1. Quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán

1.1. Nguồn kinh phí chi trả chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được sử dụng từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các khoản hỗ trợ khác (nếu có). Khoản kinh phí này được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm và được giao ngoài nguồn kinh phí khoán của cơ quan, đơn vị.

1.2. Việc quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện theo chế độ hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Cách thức chi trả

2.1. Cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có trách nhiệm mở sổ theo dõi, ghi chép đầy đủ nội dung và số ngày tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; nội dung và số ngày xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Hàng tháng, lập bảng kê chi tiết số ngày thực tế trực tiếp tham gia của cán bộ, công chức; những người tham gia phối hợp; những người chuyên trách làm công tác xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; lấy xác nhận Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để làm căn cứ chi trả.

2.2. Tiền bồi dưỡng cho các đối tượng được quy định tại Điểm 1.1, Điểm 1.4, Khoản 1 Điều 1 Quyết định này thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm chi trả.

2.3. Tiền bồi dưỡng cho các đối tượng quy định tại Điểm 1.2, Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 1 Quyết định này do cơ quan, đơn vị chủ trì việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chi trả.

2.4. Khoản tiền bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức khi trực tiếp tham gia làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thanh toán cùng tiền lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực31/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2012/QĐ-UBND chi bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý đơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2012/QĐ-UBND chi bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý đơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Lợi
        Ngày ban hành21/12/2012
        Ngày hiệu lực31/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2018
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2012/QĐ-UBND chi bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý đơn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2012/QĐ-UBND chi bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý đơn