Quyết định 35/2013/QĐ-UBND

Quyết định 35/2013/QĐ-UBND về Đề án "Thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2013 - 2020"

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2013/QĐ-UBND Đề án Thu hút bác sĩ công tác Trà Vinh 2013 - 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2013/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN "THU HÚT BÁC SĨ VỀ CÔNG TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VIII - kỳ họp thứ 9 phê duyệt Đề án "Thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013 - 2020";

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 393/TTr-SNV ngày 21/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án "Thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2013 - 2020".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Sơn Thị Ánh Hồng

 

ĐỀ ÁN

"THU HÚT BÁC SĨ VỀ CÔNG TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. THỰC TRẠNG:

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm đầu tư phát triển hệ thống y tế, hỗ trợ đào tạo bác sĩ để phục vụ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đến nay, biên chế chung của ngành y tế trong tỉnh 3.223 người, trong đó có 513 bác sĩ, chiếm 15,91% so với tổng biên chế (200 bác sĩ chuyên khoa I, 29 bác sĩ chuyên khoa II, 10 thạc sĩ, 01 tiến sĩ), 2.710 y sĩ, dược sĩ và điều dưỡng; được phân công bố trí như sau:

- Tuyến tỉnh (gồm các trung tâm, bệnh viện, đơn vị thuộc Sở Y tế quản lý): 242 bác sĩ, chiếm 47,17% so với tổng số bác sĩ trong tỉnh.

- Tuyến huyện, thành phố (gồm phòng y tế, trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa, bệnh viện đa khoa khu vực): 200 bác sĩ, chiếm 38,98% so với tổng bác sĩ trong tỉnh.

- Tuyến xã, phường, thị trấn (gồm các trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực): 71 bác sĩ, chiếm 13,84% so với tổng bác sĩ trong tỉnh.

Mặc dù công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế luôn được quan tâm nhưng số lượng bác sĩ ra trường về công tác tại tỉnh chưa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Hiện nay, số lượng bác sĩ/10.000 dân trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 4,9 bác sĩ/10.000 dân, thấp so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 (7 bác sĩ/10.000 dân). Nguyên nhân là do tỉnh chưa có chính sách thu hút đội ngũ bác sĩ ra trường về công tác trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong tỉnh, nhất là tuyến y tế cơ sở, tỉnh cần có chính sách thu hút đội ngũ bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN:

1. Mục tiêu của Đề án:

Đào tạo, thu hút nguồn nhân lực trong và ngoài tỉnh phục vụ ở các cơ sở y tế trong tỉnh Trà Vinh, nhằm khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ, nhất là tuyến cơ sở, vùng sâu, đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân, phấn đấu đến năm 2015 đạt 07 bác sĩ/10.000 dân và đến năm 2020 đạt 10 bác sĩ/10.000 dân.

2. Đối tượng được hưởng chính sách của Đề án:

- Sinh viên đào tạo bác sĩ hệ chính quy, đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng được hưởng chính sách đào tạo.

- Những người có hộ khẩu trong hoặc ngoài tỉnh Trà Vinh có bằng bác sĩ, có nguyện vọng công tác lâu dài trong ngành y tế tỉnh Trà Vinh được hưởng chính sách thu hút.

3. Chính sách đào tạo và chính sách thu hút:

3.1. Chính sách đào tạo: Hỗ trợ đào tạo bác sĩ hệ chính quy (thi đậu vào các trường công lập), đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng - hệ B (kể cả sinh viên đang học các năm trước chưa tốt nghiệp, được hưởng chế độ chính sách đào tạo từ năm 2013), không hỗ trợ thời gian đào tạo đối với sinh viên học lại do lưu ban, cụ thể:

- Hỗ trợ đào tạo bác sĩ hệ chính quy: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% học phí và 10 triệu đồng/sinh viên/năm.

- Hỗ trợ đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng/sinh viên/năm.

Các bác sĩ khi tốt nghiệp ra trường (cả hệ chính quy và đào tạo theo địa chỉ sử dụng) nếu được Sở Y tế phân công về công tác ở trạm y tế xã (trừ các trạm y tế phường, thị trấn) sẽ được hỗ trợ một lần 20.000.000 đồng/bác sĩ và được bố trí nhà ở công vụ. Nơi không có nhà ở công vụ được hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian công tác 05 năm.

 (Các bác sĩ đăng ký về công tác tại trạm y tế xã, Sở Y tế sẽ bố trí công tác ở các cơ sở khám bệnh đủ 18 tháng, cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, mới phân công về xã).

3.2. Chính sách thu hút một lần đối với bác sĩ đăng ký về công tác trên địa bàn tỉnh: Những người có bằng bác sĩ tự nguyện về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được hưởng chính sách thu hút một lần (trừ đối tượng quy định tại điểm 3.1, khoản này), cụ thể:

- Tuyến tỉnh: 50 triệu đồng (trừ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh).

- Tuyến huyện: 60 triệu đồng.

- Tuyến xã: 70 triệu đồng và được bố trí nhà ở công vụ. Nơi không có nhà ở công vụ được hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 đồng/người/tháng.

4. Điều kiện để được hưởng chính sách của Đề án:

4.1. Điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo trong thời gian học bác sĩ:

Sinh viên đi học bác sĩ (thi đậu hệ chính quy vào các trường công lập và được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo theo địa chỉ sử dụng) có nguyện vọng công tác lâu dài trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm kỷ luật, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ học tập. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin được hưởng chính sách, có xác nhận của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

- Giấy báo trúng tuyển của trường đại học.

- Có cam kết hoàn thành các chương trình, nội dung học tập theo quy định, sau khi tốt nghiệp ra trường về công tác tại các cơ sở y tế trong tỉnh Trà Vinh (cam kết có chữ ký của cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của sinh viên, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận chữ ký; nếu cha, mẹ sinh viên là cán bộ, công chức, viên chức thì do thủ trưởng cơ quan xác nhận chữ ký). Nếu vi phạm cam kết phải bồi hoàn 100% chi phí do Đề án đã hỗ trợ.

- Các hồ sơ khác có liên quan.

4.2. Điều kiện để được hưởng các chính sách thu hút bác sĩ, khi có quyết định phân công về công tác tại các cơ sở y tế trong tỉnh:

Những người có hộ khẩu trong và ngoài tỉnh Trà Vinh tự học bác sĩ, có tâm huyết phục vụ lâu dài trong ngành y tế tỉnh Trà Vinh, có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm kỷ luật, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin được hưởng chính sách thu hút.

- Bằng tốt nghiệp bác sĩ, do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

- Quyết định phân công công tác của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

- Có cam kết chấp hành sự phân công, điều động về công tác tại cơ sở y tế trong tỉnh Trà Vinh, thời gian công tác từ 05 năm trở lên (cam kết có chữ ký của người có trách nhiệm tài chính trong cùng hộ khẩu gia đình, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận chữ ký). Nếu vi phạm cam kết phải bồi hoàn 100% chi phí thu hút do Đề án đã hỗ trợ.

- Các hồ sơ khác có liên quan.

5. Việc sử dụng, đãi ngộ đối với người hưởng chính sách của Đề án:

- Trong thời gian đào tạo được hỗ trợ kinh phí theo quy định của Đề án.

- Người được đào tạo thông qua Đề án này, sau khi học xong sẽ được điều động, phân công làm việc tại các cơ sở y tế trong tỉnh Trà Vinh và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

- Bác sĩ có nguyện vọng về công tác tại các cơ sở y tế trong tỉnh Trà Vinh, khi có quyết định phân công nhiệm vụ được hưởng chế độ thu hút.

6. Trách nhiệm của người được hưởng chính sách của Đề án:

6.1. Người học bác sĩ:

- Trong thời gian học: Phải chấp hành các quy định của pháp luật, các quy định về chế độ học tập của trường và các quy định của Đề án.

- Sau khi tốt nghiệp: Phải chấp hành sự phân công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm việc tại cơ sở y tế trong tỉnh Trà Vinh theo thời gian cam kết.

- Trường hợp người được hưởng chính sách đào tạo không chấp hành quy định của Đề án, bỏ học không lý do chính đáng, không hoàn thành khóa học, vi phạm nội quy của cơ sở đào tạo, vi phạm pháp luật, không chấp hành sự phân công sau khi tốt nghiệp thì phải bồi thường toàn bộ chi phí Đề án đã hỗ trợ hoặc bị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

6.2. Trách nhiệm của bác sĩ có nguyện vọng về công tác tại các cơ sở y tế trong tỉnh Trà Vinh:

Bác sĩ được hưởng chế độ thu hút, nếu vi phạm cam kết phải bồi hoàn toàn bộ chi phí thu hút do Đề án đã cấp hoặc bị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

7. Thời gian thực hiện Đề án:

- Thời gian cử đi đào tạo bác sĩ từ năm 2013 đến năm 2015, kéo dài kinh phí thực hiện đến năm 2020 (kể từ năm 2016 đến năm 2020 không cử mới đi học bác sĩ; mà chỉ theo dõi, quản lý và chi kinh phí đào tạo cho sinh viên đã theo học các năm trước).

- Thời gian thực hiện chính sách thu hút từ năm 2013 đến năm 2020 (khi số lượng bác sĩ/10.000 dân đạt mục tiêu của Đề án).

8. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án:

- Đợt 1: Sau khi kết thúc việc cử đi học bác sĩ vào năm 2015.

- Đợt 2: Khi kết thúc khóa học của từng lớp, đã bố trí phân công công tác cho học viên tốt nghiệp về công tác tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

- Đợt 3: Khi kết thúc, báo cáo tổng kết Đề án.

9. Kinh phí thực hiện Đề án:

9.1. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án: Ngân sách tỉnh, đóng góp của người học và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

9.2. Các nội dung chi của Đề án:

- Chi hỗ trợ cho sinh viên đi đào tạo bác sĩ hệ chính quy và sinh viên được cử đi đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng - hệ B.

- Chi hỗ trợ cho những người có bằng tốt nghiệp bác sĩ có nguyện vọng công tác lâu dài trong ngành y tế tỉnh Trà Vinh.

9.3. Dự toán kinh phí:

- Kinh phí đào tạo theo địa chỉ sử dụng: 8.730.000.000 đồng (tám tỷ bảy trăm ba mươi triệu đồng) (đính kèm phụ lục 1).

- Kinh phí đào tạo bác sĩ hệ chính quy: 12.720.000.000 đồng (mười hai tỷ bảy trăm hai mươi triệu đồng) (đính kèm phụ lục 2).

- Kinh phí thu hút hỗ trợ 1 lần cho tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã:

4.980.000.000 đồng (bốn tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng) (đính kèm phụ lục 3).

- Kinh phí hỗ trợ bác sĩ tự nguyện đăng ký công tác tại trạm y tế xã:

1.760.000.000 đồng (một tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng) (đính kèm phụ lục 4).

- Bảng tổng hợp kinh phí: 28.190.000.000 đồng (hai mươi tám tỷ một trăm chín mươi triệu đồng) (đính kèm phụ lục 5).

- Phân kỳ đầu tư (đính kèm phụ lục 6).

10. Tổ chức thực hiện:

10.1. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các Sở, ngành tỉnh có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề án "Thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2013 - 2020" (gọi tắt là Ban Điều hành), do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban Điều hành, các Phó Trưởng Ban Điều hành là đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ; thành viên Ban Điều hành gồm đại diện lãnh đạo Sở, ngành tỉnh có liên quan.

- Là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Điều hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện toàn diện Đề án "Thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2013 - 2020"; xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban Điều hành, phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên Ban Điều hành nhằm triển khai thực hiện đạt mục tiêu của Đề án.

- Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện Đề án, tiếp nhận tổng hợp danh sách các đối tượng đăng ký tham gia Đề án, báo cáo Trưởng Ban Điều hành tổ chức cuộc họp Ban Điều hành xem xét thông qua.

- Lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo để quản lý sinh viên tham gia Đề án.

- Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan tiếp nhận, phân công các đối tượng thuộc Đề án về tuyến y tế cơ sở hợp lý.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết theo kế hoạch của Đề án; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án để uốn nắn, chỉ đạo kịp thời.

10.2. Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện Đề án "Thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2013 - 2020".

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Điều hành, nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của Ban Điều hành nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả.

- Bố trí, phân công sinh viên tham gia Đề án sau khi tốt nghiệp bác sĩ và người có bằng tốt nghiệp bác sĩ tự nguyện về công tác trên địa bàn tỉnh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2013
Ngày hiệu lực11/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2013/QĐ-UBND Đề án Thu hút bác sĩ công tác Trà Vinh 2013 - 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2013/QĐ-UBND Đề án Thu hút bác sĩ công tác Trà Vinh 2013 - 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýSơn Thị Ánh Hồng
        Ngày ban hành01/10/2013
        Ngày hiệu lực11/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 35/2013/QĐ-UBND Đề án Thu hút bác sĩ công tác Trà Vinh 2013 - 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2013/QĐ-UBND Đề án Thu hút bác sĩ công tác Trà Vinh 2013 - 2020

            • 01/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực