Quyết định 35/2015/QĐ-UBND

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND về Quy chế gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2015/QĐ-UBND gắn biển công trình chào mừng ngày lễ lớn Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2015/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1728/STP-VBPQ ngày 23/6/2015 của Sở Tư pháp về việc thẩm định dự tho Quyết định ban hành Quy chế gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành ph Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1958/TTr-SNV (BTĐ) ngày 03/9/2015 về việc đề nghị ban hành Quy chế gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 04/7/2006 của UBND thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 04/7/2006 của UBND thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Văn phòng Chính phủ; (Để b/c)
- Cục kiểm tra VBQPPL Bộ TP; (Để b/c)
-
Ban TĐKT TW; (Để b/c)
-
Đoàn ĐBQH Hà Nội; (Để b/c)
-
TT Thành ủy, TT HĐND TP; (Để b/c)
-
Đ/c Chủ tịch UBND TP; (Để b/c)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Website Chính phủ;
- Sở Tư pháp; Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội;
- VPUBTP: CVP, THth; TTTH-CB;
- Lưu: VT, BTĐ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

QUY CHẾ

GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 35/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn là một hình thức thi đua chuyên đề của UBND thành phố Hà Nội và các quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Thành phố để ghi nhận, biểu dương các t chức, cá nhân trong việc đầu tư, xây dựng các công trình mới hoặc cải tạo, nâng cp trên địa bàn Thành phố hoàn thành vào dịp kỷ nim các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa, an ninh - quốc phòng đi với Thủ đô.

2. Quy chế này quy định cụ thể về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình xét gn biển công trình và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện công trình được UBND thành ph Hà Nội và các quận, huyện, thị xã, s, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Thành phố gắn biển.

Điều 2. Nguyên tắc xét gắn biển công trình và khen thưởng

1. Gắn biển công trình được thực hiện thường xuyên nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

2. Công trình phải được đăng ký gắn biển trước khi khởi công và tổ chức phát động thi đua theo quy định.

3. Việc xét gắn biển công trình và khen thưởng tập thể, cá nhân phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng và kịp thời.

Chương II

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH VÀ KHEN THƯỞNG

Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện công trình được gắn biển

1. Tiêu chuẩn

a) Chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng; đảm bo tiến độ thời gian, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, hiệu quả đầu tư và bảo vệ môi trường.

b) Đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình xây dựng, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

c) Thành phố gắn biển đối với công trình tiêu biểu có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa, an ninh - quốc phòng và phạm vi ảnh hưởng rộng trên toàn địa bàn Thành phố.

d) Quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Thành phố gắn biển đối với công trình có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa, an ninh - quốc phòng và phạm vi ảnh hưởng trong địa phương, ngành, lĩnh vực.

2. Điều kiện

a) Phải được chủ đầu tư đăng ký chuyên đề gắn biển công trình (theo mẫu số 2) trước khi khởi công công trình. Trường hợp đặc biệt đ phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị đột xuất thì phải được sự đng ý bng văn bản của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đối với công trình đề nghị Thành phố gắn biển hoặc lãnh đạo quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, đoàn th, đơn vị đi với công trình đề nghị quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, đoàn th, đơn vị thuộc Thành ph gắn biển.

b) Hoàn thành 100% các hạng mục xây lắp và có đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.

c) Sau khi nghiệm thu, bàn giao, công trình phải được đưa vào sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

Điều 4. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích

1. Đối với tập thể: Là chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý, tư vấn, giám sát, thi công công trình gắn biển có thành tích trong quá trình thi công giúp tiết kiệm từ 5% dự toán xây dựng hoặc rút ngắn thời gian thi công công trình từ 5% đến 10% kế hoạch tiến độ trở lên.

2. Đối với cá nhân: Là cá nhân trực tiếp quản lý, tư vấn, giám sát, thi công; Có giải pháp công tác, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, biện pháp thi công hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, góp phn tiết kiệm chi phí đu tư, rút ngắn thời gian thi công và nâng cao chất lượng công tnh được gn bin.

Chương III

QUY TRÌNH, HỒ SƠ XÉT GẮN BIỂN VÀ KHEN THƯỞNG

Điều 5. Quy trình

1. Sau khi đăng ký chuyên đề gắn biển công trình, chủ đầu tư tổ chức phát động thi đua tổ chức thực hiện công trình với các tiêu chí cụ th đ nâng cao hiệu quả, chất lượng, tiến độ thi công công trình.

2. Trước ngày dự kiến gắn biển công trình 15 ngày, chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị gắn biển công trình và khen thưởng.

3. Đối với công trình đề nghị Thành phố gắn biển: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận, kim tra, thm định hsơ đề nghị gắn biển công trình; theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện các nội dung đã đăng ký; thẩm định thành tích của các tập thể, cá nhân trình UBND thành phố Hà Nội xem xét, quyết định. Trường hợp cần thiết, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở chuyên ngành, các đơn vị liên quan hoặc các nhà chuyên môn để xem xét, đánh giá công trình, báo cáo UBND Thành phố quyết định.

4. Đối với công trình đề nghị quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Thành phố gắn biển: Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp có trách nhiệm chủ trì phối hp với các phòng, ban liên quan tham mưu, đề xuất gắn biển công trình.

Điều 6. Hồ sơ

1. Tờ trình của chủ đầu tư về việc đề nghị gắn biển công trình và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện công trình (Theo mu s 3).

2. Báo cáo kết quả xây dựng công trình đề nghị gắn biển của chủ đầu tư (Theo mẫu số 4).

3. 01 bộ hồ sơ pháp lý của công trình bao gồm: Bản sao chứng thực Quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền, Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công của chủ đầu tư, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư; Giấy phép xây dựng; Văn bản nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy của Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (nếu có); Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan chuyên môn về xây dựng; Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng của Chủ đầu tư... và các giấy tờ khác có liên quan.

4. Trích ngang thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng trong tổ chức thực hiện công trình (Theo mu s 5).

Điều 7. Hình thức ghi nhận và khen thưởng

1. Công trình Thành phố gắn biển: Chủ đầu tư được tặng Bằng công nhận công trình gắn biển; Các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện công trình được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bng khen.

2. Công trình quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Thành phố gắn biển: Chủ đầu tư được tặng Giấy công nhận công trình gắn bin; Các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện công trình được Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành ph tặng Giấy khen.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Gắn biển công trình

1. Căn cứ quyết định công nhận công trình gắn biển, chủ đu tư phi hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ hoặc cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Thành phố tổ chc tng kết chuyên đề và lễ gắn biển công trình.

2. Biển công trình do chủ đầu tư chuẩn bị (Theo mẫu số 1). Kích thước, chất liu biển và vị trí gắn biển thống nhất với cơ quan Thi đua - Khen thưởng trước khi tổ chức thực hiện.

3. Kinh phí tổ chức tổng kết và gắn biển công trình do chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện.

Điều 9. Trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị quản lý và sử dụng công trình

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội dung đã cam kết trong Bản đăng ký gắn biển công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đề nghị gắn biển công trình. Trường hp đã đăng ký gắn biển công trình nhưng vì lý do khách quan không thực hiện được cam kết, chủ đu tư phải có văn bản báo cáo kịp thời.

2. Đơn vị nhận bàn giao và sử dụng công trình được gắn biển có trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo quản và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích xây dựng công trình. Nếu công trình gắn biển xuống cấp hoặc có thay đổi về quy hoạch, đơn vị quản lý sử dụng công trình phải báo cáo cơ quan có thm quyn. Nếu bin công trình bị mất hoặc hư hỏng, đơn vị phải có biện pháp khc phục kịp thời.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Thành phố tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương, đơn vị phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ để tổng hp báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hp./.

Mẫu số 1

MẪU BIỂN CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN CỦA THỦ ĐÔ VÀ ĐẤT NƯỚC
(Kèm theo Quy chế ban hành theo Quyết định s
ố   /2015/QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2015 của UBND Thành ph Hà Nội)

I. Mu biển của Thành phố

1. Hình thức:

- Biển hình chữ nhật, theo tỉ lệ chiều rộng bằng 2/3 chiều dài (chiều dài không quá 90 cm);

- Kích thước, chất liệu và vị trí gắn biển công trình phù hợp với không gian, cảnh quan kiến trúc của công trình.

2. Nội dung:

- Biểu trưng Khuê Văn Các;

- Dòng 1: (dưới Khuê Văn Các) là dòng chữ in, đậm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NỘI;

- Dòng 2: ghi chữ CÔNG TRÌNH bằng chữ in hoa, đậm;

- Dòng 3: Chào mừng (ghi nội dung chào mừng, kỷ niệm theo đúng Quyết định công nhận gắn biển công trình) bằng chữ in hoa.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NỘI

CÔNG TRÌNH

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

II. Mu biển của quận, huyện, thị xã, sở, ngành

1. Hình thức:

Hình thức, kích thước, chất liệu và tỉ lệ tương tự mẫu biển của Thành phố (chiều dài không quá 60cm).

2. Nội dung:

- Biểu trưng Khuê Văn Các;

- Dòng 1: (dưới Khuê Văn Các) là dòng chữ in, đậm TÊN ĐƠN VỊ;

- Các nội dung còn lại tương tự mẫu biển của Thành phố.

 

Mẫu số 2

Đơn vị: (chủ đầu tư)
………………

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………..

Hà Nội, ngày   tháng   năm 20

 

BẢN ĐĂNG KÝ

Đ nghị………………….gắn biển công trình

Chào mừng kỷ niệm…………………………………………..

Kính gửi: ………………………………………

Cơ quan (đơn vị):                                                                      Điện thoại:

Thuộc:

Căn cứ Quy chế gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn của UBND thành phố Hà Nội, được sự đồng ý của lãnh đạo cấp trên trực tiếp, cơ quan (đơn vị) ………………………..……. là chủ đầu tư Công trình, đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm.....................................................................

............................................................................................................ , cụ thể như sau:

- Tên công trình:

- Địa điểm xây dựng công trình:

- Công trình được xây dựng theo Quyết định số……ngày..../.../20.... của………………………… phê duyệt.

- Tổng dự toán: ………. đồng (VNĐ)

- Đơn vị thi công công trình:..............................................................................................

- Ý nghĩa xã hội của công trình:.........................................................................................

.......................................................................................................................................

- Dự kiến ngày khởi công:................................................................................................

- Dự kiến ngày hoàn thành:...............................................................................................

- Thời gian đề nghị gắn biển:.............................................................................................

Đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện các nội dung đăng ký và chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và Quy chế gắn biển công trình của UBND thành phố Hà Nội.

 

 

TM. LÃNH ĐẠO CHỦ ĐU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 3

Đơn vị: (chủ đầu tư)
………………

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………..

Hà Nội, ngày   tháng   năm 20

 

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ………………………… gắn biển (và đề xuất khen thưởng)
công trình chào mừng ……………………………………

Kính gửi: ……………………………………..

Ngày   /   /20... Đơn vị (ghi chủ đầu tư) đã văn bản số ……….. gửi ………………….. về việc đăng ký gắn biển công trình: (tên công trình) ………………………………. Là công trình chào mừng kỷ niệm ............

Công trình đã được xây dựng đúng theo các nội dung đăng ký của chủ đầu tư và đảm bảo thực hiện đúng Quyết định số       ngày   /   /20.... của …………………. (Kèm theo Báo cáo kết quả xây dựng công trình đề nghị UBND thành phố Hà Nội gắn biển).

Đến nay, công trình đã hoàn thành, (chủ đầu tư) …………………….. đề nghị UBND thành phố Hà Nội gắn biển công trình và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia thực hiện công trình (có danh sách và trích ngang thành tích gửi kèm).

Thời gian đề nghị gắn biển: …….ngày……. tháng…….năm 20

(Chủ đầu tư) …………………… cam kết đã thực hiện đầy đủ các nội dung đăng ký và theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và Quy chế gắn biển công trình của UBND Thành phố Hà Nội.

Kính đề nghị ……………………………………… xem xét, quyết định./.

 

 

TM. CHỦ ĐU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 4

Đơn vị: (chủ đầu tư)
………………

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………..

Hà Nội, ngày   tháng   năm 20

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Đề nghị …………………………………. gắn biển

Nhân dịp chào mừng, kỷ niệm …………………………….

(Kèm theo Tờ trình số   /TTr-... ngày   tháng   năm 20....
của (Chủ đầu tư) …………………………..)

Kính gửi: …………………………………………

Đơn vị chủ đầu tư : ………………………… Điện thoại: .......................................................

Thuộc: ............................................................................................................................

Căn cứ Bản đăng ký xây dựng công trình đề nghị …………………… gắn biển, chúng tôi đã tập trung triển khai thực hiện với kết quả như sau:

(Nêu tóm tắt quá trình triển khai thực hiện công trình và ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa, an ninh - quốc phòng của công trình,...)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Thời gian hoàn thành công trình: .................................................................................

Công trình đã thực hiện theo đúng Quyết định số         /QĐ-... ngày……tháng ....năm……. của ……………………. phê duyệt và các nội dung chủ đầu tư đã cam kết trong Bản đăng ký gắn biển công trình với …………………………………

(Chủ đầu tư)………………đề nghị ………………………… xét gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm ………………………………. đối với công trình (tên công trình)……………………………

Thời gian đề nghị gắn biển: .........................................................................................

Đơn vị chúng tôi cam kết đã thực hiện đầy đủ các nội dung đăng ký và theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và Quy chế gắn biển công trình của UBND thành phố Hà Nội.

 

 

TM. CHỦ ĐU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 5

Đơn vị: (chủ đầu tư)
………………

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Kèm theo Tờ trình số …… ngày   tháng   năm 20... của ……….)

TT

Tên tập thể, cá nhân

Thành tích ni bật của tập thể, cá nhân

(Từ 10 - 15 dòng; trong đó nêu bật thành tích xuất sắc trong việc áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp thi công, công nghệ mới góp phn tiết kiệm chi phí đầu tư, rút ngn thời gian thi công và đảm bảo chất lượng công trình)

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2015
Ngày hiệu lực13/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2015/QĐ-UBND gắn biển công trình chào mừng ngày lễ lớn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 35/2015/QĐ-UBND gắn biển công trình chào mừng ngày lễ lớn Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu35/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýVũ Hồng Khanh
       Ngày ban hành03/12/2015
       Ngày hiệu lực13/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2015/QĐ-UBND gắn biển công trình chào mừng ngày lễ lớn Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2015/QĐ-UBND gắn biển công trình chào mừng ngày lễ lớn Hà Nội

           • 03/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực