Quyết định 35/2015/QĐ-UBND

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 08/2014/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2015/QĐ-UBND sửa đổi mức hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2015/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2014/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 61/TTr-SYT ngày 23 tháng 6 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 3. Các mức hỗ trợ:

1. Bãi bỏ nội dung điểm c, khoản 1, Điều 3.

2. Bãi bỏ nội dung tại khoản 2, Điều 3.

3. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại khoản 3, Điều 3:

Chính sách hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trong mỗi đợt khám, phẫu thuật tim:

- Hỗ trợ chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim, chi phí phẫu thuật tim.

+ Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, phẫu thuật tim theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

+ Ngân sách tỉnh (Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo) (viết tắt Quỹ KCBCNN) thanh toán phần chi phí mà Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán.

- Hỗ trợ tiền ăn, đi lại:

+ Ngân sách tỉnh (Quỹ KCBCNN) hỗ trợ tiền ăn với mức 50.000 đồng/trẻ em/ngày, trong thời gian không quá 15 ngày/đợt điều trị nội trú.

+ Ngân sách tỉnh (Quỹ KCBCNN) hỗ trợ tiền đi lại theo giá phương tiện công cộng thông thường.

4. Sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, Điều 3:

+ Đối với người bệnh có thẻ BHYT:

Hỗ trợ 30% phần chi phí khám, chữa bệnh BHYT mà người bệnh phải đồng chi trả/một đợt khám, chữa bệnh, chạy thận nhân tạo (một đợt chạy thận nhân tạo được tính là 01 tháng).

2. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 4. Quy trình hỗ trợ:

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại điểm a, b, khoản 3, Điều 4:

Người bệnh hoặc thân nhân có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc chi trả trong đợt điều trị gửi đến các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện nơi điều trị hoặc nơi chuyển bệnh nhân đi để được nhận chế độ hỗ trợ. Hồ sơ gồm:

a) Đối với đối tượng thuộc khoản 1, 2, 3 của Điều 1:

- Bản sao giấy chứng nhận tim bẩm sinh của Bệnh viện (đối với đối tượng khoản 3, Điều 1).

- Đơn xin hỗ trợ một phần chi phí điều trị (mẫu số 02).

- Giấy ra viện (Bản gốc hoặc bản sao).

- Biên lai thanh toán viện phí.

- Một trong những giấy tờ làm căn cứ để xác định đối tượng.

+ Đối với người thuộc hộ nghèo khi nằm điều trị: Thẻ bảo hiểm y tế mã HN hoặc BT và sổ chứng nhận hộ nghèo do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cấp (bản photo) (mẫu số 01).

+ Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hộ nghèo khi nằm điều trị: Thẻ bảo hiểm y tế mã trẻ em và sổ chứng nhận hộ nghèo do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cấp (bản photo) (mẫu số 01). Trẻ em mới sinh tại các cơ sở y tế nếu chưa có đầy đủ các giấy tờ nêu trên thì phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc các giấy tờ của bố, mẹ.

+ Đối với người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội nhà nước nằm điều trị: Thẻ bảo hiểm y tế mã BT.

b) Đối với đối tượng thuộc khoản 4, Điều 1:

- Đơn xin hỗ trợ một phần chi phí điều trị (mẫu số 02).

- Giấy ra viện (Bản gốc hoặc bản sao).

- Biên lai thanh toán viện phí.

- Sổ hộ khẩu (bản photo) để làm căn cứ xác định chi trả.

- Xác nhận của Chính quyền địa phương hoặc Hội đồng Bệnh viện xem xét quyết định trong trường hợp bệnh nhân gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL (BTP);
- Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NC/VXKG.Ntn

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2015
Ngày hiệu lực26/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2015/QĐ-UBND sửa đổi mức hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo Đồng Tháp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 35/2015/QĐ-UBND sửa đổi mức hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo Đồng Tháp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu35/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýTrần Thị Thái
       Ngày ban hành16/07/2015
       Ngày hiệu lực26/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2015/QĐ-UBND sửa đổi mức hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2015/QĐ-UBND sửa đổi mức hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo Đồng Tháp

           • 16/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực