Quyết định 35/2017/QĐ-UBND

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 17/2014/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2017/QĐ-UBND đào tạo nghề lao động trong doanh nghiệp có dự án đầu tư Hà nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2017/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2014/QĐ-UBND NGÀY 03/6/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật Giáo dục nghề nghiệp s 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014; Luật Doanh nghiệp s 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014, như sau:

“Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh”.

1. Mục đích: Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo nghề; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo việc làm n định, bền vững cho người lao động.

2. Phạm vi điều chỉnh.

Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong các doanh nghiệp

a) Doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao (Quy định tại Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển);

b) Doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (Quy định tại các mục III, IV, V, VI Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển);

2. Sửa đổi, khoản 1 Điều 9 Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014, như sau:

“1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Văn bản chấp thuận đầu tư từ trước thời điểm Quy định này có hiệu lực, trong đó có nội dung được ưu đãi hỗ trợ đào tạo nghề nhưng chưa làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ thì được áp dụng mức hỗ trợ theo Quy định này”.

3. Các nội dung khác:

- Thay cụm từ “Giấy chứng nhận đầu tư” bằng cụm từ “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư” cho phù hợp với Luật Đầu tư năm 2014.

- Sửa đổi, bổ sung các biu mẫu (Có nội dung kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2017. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản-B
Tư pháp;
- Như Điều 3;
- VPUB, LĐVP, các CV;
Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đông

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2017
Ngày hiệu lực10/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2017/QĐ-UBND đào tạo nghề lao động trong doanh nghiệp có dự án đầu tư Hà nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 35/2017/QĐ-UBND đào tạo nghề lao động trong doanh nghiệp có dự án đầu tư Hà nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu35/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýNguyễn Xuân Đông
       Ngày ban hành25/08/2017
       Ngày hiệu lực10/09/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 35/2017/QĐ-UBND đào tạo nghề lao động trong doanh nghiệp có dự án đầu tư Hà nam

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2017/QĐ-UBND đào tạo nghề lao động trong doanh nghiệp có dự án đầu tư Hà nam

        • 25/08/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 10/09/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực