Quyết định 35/2017/QĐ-UBND

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng cảng cá đầu tư bằng vốn ngân sách Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2017/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG CẢNG CÁ ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP; Thông tư S 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC;

Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn s 2604/STC-GCS ngày 02/10/2017, phương án giá của Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang tại Công văn s 264/BQL ngày 22/6/2017 và đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Công văn số 1484/SNN-KHTC ngày 07/7/2017, Công văn số 2051/STP-XDKTVB ngày 07/8/2017 và Công văn số 3273/STP-XDKTVB ngày 03/11/2017 về thẩm định dự thảo văn bản. Trên cơ sở ý kiến kết luận của UBND thành phố tại cuộc họp UBND thường kỳ ngày 26 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bng nguồn vn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Quyết định này không áp dụng đối với tàu thuyền vào neo, đậu để tránh trú bão tại cảng cá.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ban Quản lý Âu Thuyn và Cảng cá Thọ Quang và các tổ chức, cá nhân sử dụng cảng cá tại Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước căn cứ quy định tại Quyết định này để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan.

Điều 3. Khung giá dịch vụ

Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được quy định tại Phụ lục kèm Quyết định này.

Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá nêu trên đã bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, lợi nhuận dự kiến và thuế giá trị gia tăng.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang có trách nhiệm:

a) Căn cứ khung giá quy định tại Điều 3 Quyết định này xác định mức giá cụ thể cho phù hợp với từng loại phương tiện, đảm bảo không vượt quá khung giá báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định mức giá cụ thể để Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang thực hiện đồng thời gửi Sở Tài chính đtheo dõi, quản lý; Thực hiện niêm yết giá, công khai giá theo quy định.

b) Giải quyết khiếu nại liên quan đến giá dịch vụ sử dụng cảng cá trong phạm vi quản lý. Báo cáo tình hình và vướng mắc liên quan đến giá dịch vụ sử dụng cảng cá cho cơ quan chức năng.

c) Thực hiện việc theo dõi, hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước về thuế; quản lý, sử dụng số tiền còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm xem xét quyết định các mức giá cụ thể do Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang xây dựng; chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố triển khai, hướng dẫn theo dõi, kiểm tra việc thực hiện mức giá sử dụng cảng cá tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

3. Cục Thuế thành phố Đà Nng: có trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý Âu Thuyn và Cảng cá Thọ Quang sử dụng hóa đơn, chng từ theo đúng quy định thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và các pháp luật có liên quan.

4. Sở Tài chính: phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang triển khai thực hiện việc niêm yết giá dịch vụ sử dụng cảng cá đúng quy định của Luật giá.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01/01/2018 bãi bỏ Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 9150/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thành phố Đà Nng.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nng; Trưởng ban Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính, Cục QLG;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBMTTQVN tp;
- CT, Các PCT UBND tp;
- Các Sở: TC, NN&PTNT, Tư pháp;
- Cục Thuế tp;

- Kho bạc Nhà nước Đà Nng;
- Báo Đà Nng, Bài Phát thanh Truyền hình Đà Nng;
- C
ng thông tin điện tử tp;
- VP UBND tp, các phòng KT, QLĐTh, NCPC;
- Lưu: VT, STC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trn Văn Miên

 

PHỤ LỤC

KHUNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG CẢNG CÁ ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHĐÀ NẴNG
(Kèm theo Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 18/11/2017 của UBND thành phố Đà Nng)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Khung giá

I

Đối với tàu thuyền các loại

 

 

1

Đối với tàu cá cập cảng

 

 

-

Tàu có công suất dưới 20CV

Đồng/lượt

6.000

-

12.000

-

Tàu có công suất từ 20CV đến 50CV

Đồng/lượt

12.000

-

20.000

-

Tàu có công suất trên 50CV đến 90CV

Đồng/lượt

20.000

-

30.000

-

Tàu có công suất trên 90 CV đến 200CV

Đồng/lượt

35.000

-

50.000

-

Tàu có công suất trên 200CV

Đồng/lượt

50.000

-

70.000

2

Đối với tàu vận tải cập cảng

 

 

-

Có trọng tải dưới 5 tấn

Đồng/lượt

5.000

-

10.000

-

Có trọng tải từ 5 đến 10 tấn

Đồng/lượt

10.000

-

20.000

-

Có trọng ti trên 10 đến 100 tấn

Đồng/lượt

40.000

-

60.000

-

Có trọng tải trên 100 tấn

Đồng/lượt

60.000

-

100.000

II

Đối với xe ô tô vận tải hàng hóa

 

 

1

Xe có trọng tải dưới 1 tấn

Đồng/lượt

6.000

-

10.000

2

Xe có trọng tải từ 1 đến 2,5 tấn

Đồng/lượt

10.000

-

18.000

3

Xe có trọng tải trên 2,5 đến 5 tấn

Đồng/lượt

18.000

-

25.000

4

Xe có trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn

Đồng/lượt

25.000

-

30.000

5

Xe có trọng tải trên 10 tn

Đồng/lượt

30.000

-

40.000

III

Đối với xe thô sơ (xe máy, xích lô, ba gác, các loại xe thô khác)

Đồng/lượt

1.000

-

2.000

IV

Đối với hàng hóa qua cảng

 

 

 

 

1

Hàng thủy sản, động vật tươi sống:

Đồng/tấn

10.000

-

20.000

2

Các loại hàng hóa khác

Đồng/tấn

5.000

-

10.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 35/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/11/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng cảng cá đầu tư bằng vốn ngân sách Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng cảng cá đầu tư bằng vốn ngân sách Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 35/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Trần Văn Miên
Ngày ban hành 18/11/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 35/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng cảng cá đầu tư bằng vốn ngân sách Đà Nẵng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng cảng cá đầu tư bằng vốn ngân sách Đà Nẵng

  • 18/11/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực