Quyết định 35/2017/QĐ-UBND

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; đính chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định ủy quyền thông báo thu hồi đất Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2017/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT; QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT; ĐÍNH CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SDỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ VÀ TÀI SN KHÁC GN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cNghị định s 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ v sửa đi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư s 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định vGiấy chứng nhận quyền sử dụng đt, quyn shữu nhà và tài sn khác gn liền với đt;

Theo đề nghị của Giám đốc S Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3398/STNMT-QLĐĐ ngày 23 tháng 11 năm 2017; Báo cáo thẩm định văn bản quy phạm pháp luật s 543/BC-STP ngày 21/11/2017 của S Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chnh

Quyết định này quy định việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hi đất; đính chính, cp giy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hu nhà và tài sn khác gn lin với đt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan Nhà nước, tổ chức có liên quan thực hiện quyền hạn và trách nhiệm trong việc qun lý sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất, đăng ký đt đai, cấp giấy chng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gn liền với đất.

2. Người sử dụng đt theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013.

Điều 3. y quyn thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất

1. y quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành thông báo thu hi đất đối với trường hợp thu hi đất quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai 2013 đthực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thuộc địa gii hành chính đang qun lý.

2. y quyn cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định thu hồi đất đối với trường hp khu vực thu hồi đất có cđối tượng thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và thẩm quyền UBND cấp huyện theo quy định tại khon 3 Điều 66 của Luật Đất đai năm 2013, trong các trường hợp sau đây:

a) Đthực hiện các dự án theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai năm 2013;

b) Các dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng đã được UBND tnh quyết định chủ trương đầu tư, đng ý về chủ trương, thng nht về quy mô, vị trí và phù hợp vi kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thm quyền phê duyệt.

Điều 4. y quyền đính chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyn shữu nhà và tài sn khác gn lin với đt

y quyn cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đính chính, cấp giấy chng nhận quyền sử dụng đất, quyền shữu nhà và tài sn khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chng nhận) đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, bao gồm:

1. Cấp giấy chng nhận cho các tổ chức gồm: Cơ quan nhà nước, tổ chc chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, t chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, t chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập và Doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài sau khi đã có Quyết định giao đất, thuê đất, cho phép chuyn mục đích sdụng đất và Quyết định công nhận kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đt, tài sản gắn liền với đất của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cấp giấy chng nhận cho các tổ chức thực hiện dự án đầu tư trong Khu kinh tế sau khi Ban Qun lý Khu kinh tế tnh đã có Quyết định giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền của Ban Qun lý Khu kinh tế tnh theo quy định pháp luật.

3. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền shữu nhà ở và tài sn khác gn lin với đất đối với các trường hợp cấp giy chứng nhận ln đu và cấp bổ sung quyền shữu tài sản gn lin với đất cho các tổ chức mà thửa đất đó đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy chng nhận.

4. Đính chính Giấy chng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà , Giy chng nhận quyền sở hu công trình xây dựng đối với các trường hợp quy định tại Điều 86 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ mà thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Qung Trị.

S Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc STài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- NĐiều 5;
- Bộ Tài
nguyên và Môi trường;
- Cục KTVBQPPL- Bộ T
ư pp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn
Đại biểu Quốc hội tỉnh:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các S
: TP, TC, XD, KHĐT;
- Ban Quả
n lý Khu kinh tế tnh;
- VPĐKĐD
Q.Trị;
- Lưu: VT. TN

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TCH
Nguyễn Đức Chính

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định ủy quyền thông báo thu hồi đất Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định ủy quyền thông báo thu hồi đất Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu35/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành30/11/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định ủy quyền thông báo thu hồi đất Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định ủy quyền thông báo thu hồi đất Quảng Trị

           • 30/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực