Quyết định 35/2018/QĐ-UBND

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2012/QĐ-UBND quy định tổ chức, quản lý và khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 37/2012/QĐ-UBND tổ chức vận tải hành khách xe buýt Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2018/QĐ-UBND

Long An, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2012/QĐ-UBND NGÀY 02/8/2012 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết mốt số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1624/TTr-SGTVT ngày 29/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định tổ chức, quản lý và khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Long An.

Lý do: Nội dung của quyết định không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Giao thông vận tải;
- Cục kiểm soát thủ tục hành chính – VPCP;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các P.CT UBND tỉnh;
-
Trung tâm tin học;
- Phòng KT
+THKSTTHC;
- Lưu: VT,
SGTVT, An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2018
Ngày hiệu lực25/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 37/2012/QĐ-UBND tổ chức vận tải hành khách xe buýt Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 35/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 37/2012/QĐ-UBND tổ chức vận tải hành khách xe buýt Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu35/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người ký***
       Ngày ban hành13/07/2018
       Ngày hiệu lực25/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 37/2012/QĐ-UBND tổ chức vận tải hành khách xe buýt Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 37/2012/QĐ-UBND tổ chức vận tải hành khách xe buýt Long An

           • 13/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực