Quyết định 35/2018/QĐ-UBND

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung danh mục nghề khuyến khích đào tạo theo Quyết định 344/2016/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2018/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục nghề khuyến khích đào tạo Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2018/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC NGHỀ KHUYẾN KHÍCH ĐÀO TẠO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 344/2016/QĐ-UBND NGÀY 02/02/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 220/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc việc ban hành chính sách hỗ trợ cho các đối tượng học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ văn bản s 478/HĐND-VHXH ngày 04/9/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh V/v điều chỉnh, bổ sung danh mục nghề khuyến khích đào tạo theo Nghị quyết số 220/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2365/TTr-SLĐTBXH ngày 01/10/2018; Báo cáo thẩm định số 211/BC-STP ngày 10/10/2018 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh theo Quyết định số 344/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Vviệc ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020” cụ thể như sau:

- Bổ sung vào danh mục 03 nghề: Hàn; Công nghệ ô tô; Điện công nghiệp

- Đưa ra khỏi danh mục 02 nghề: Quản trị khu resot; Phòng và chữa bệnh thủy sản.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh, bổ sung trên vẫn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 344/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2018. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- Bộ Lao động TBXH;
(báo cáo)
- Bộ Tài chính; (báo cáo)
- B Tư pháp; (báo cáo)
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; (báo cáo)
- CT, các PCT UBND Tỉnh; (báo cáo)
- Các Sở: Tài chính; Tư pháp; Nội vụ; Kế hoạch-Đầu tư; Giáo dục đào tạo; Thông tin truyền thông
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ninh;
- Trung tâm Thông tin - V
ăn phòng UBND Tỉnh;
- V
1,2,3; TM1,2,3,4; TH1,2; GD; VX1,2,3;
- Lưu: VT, VX2.
15b -QĐ15

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2018
Ngày hiệu lực10/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2018/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục nghề khuyến khích đào tạo Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 35/2018/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục nghề khuyến khích đào tạo Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu35/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýVũ Thị Thu Thủy
       Ngày ban hành31/10/2018
       Ngày hiệu lực10/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2018/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục nghề khuyến khích đào tạo Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2018/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục nghề khuyến khích đào tạo Quảng Ninh

           • 31/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực