Quyết định 35/2020/QĐ-UBND

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 165/2003/QĐ-UB quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 165/2003/QĐ-UB quản lý hoạt động báo chí Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2020/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 165/2003/QĐ-UB NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 856/TTr-STTTT ngày 18 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 165/2003/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2003 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Thành ủy; TT HĐND thành phố;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- UBMTTQ Việt Nam thành phố;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng;
- Hội Nhà báo TP Đà Nẵng; các cơ quan báo chí TP;
- Các sở, ban, ngành;
- Công an thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Báo Đà Nẵng; Đài PT-TH Đà Nẵng;
- Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, VHXH, STTTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2020
Ngày hiệu lực15/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 165/2003/QĐ-UB quản lý hoạt động báo chí Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 165/2003/QĐ-UB quản lý hoạt động báo chí Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Đức Thơ
        Ngày ban hành05/10/2020
        Ngày hiệu lực15/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 35/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 165/2003/QĐ-UB quản lý hoạt động báo chí Đà Nẵng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 165/2003/QĐ-UB quản lý hoạt động báo chí Đà Nẵng

              • 05/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực