Quyết định 35/2020/QĐ-UBND

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định lập thẩm định quy hoạch đô thị tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2020/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2019/QĐ-UBND NGÀY 27/6/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 180/TTr-SXD ngày 08/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 3 Điều 4; điểm d, đ khoản 1 Điều 6 của Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và các đồ án quy hoạch xây dựng tại khu vực có ý nghĩa quan trọng, trừ các đồ án quy hoạch xây dựng quy định tại khoản 2 Điều này.”

2. Khoản 3 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“3. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng đô thị loại I, II, III, IV, V, khu vực dự kiến hình thành đô thị loại V; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”.

3. Điểm d, đ khoản 1 Điều 6 được sửa đổi như sau:

“d) Quy hoạch phân khu thuộc khu vực có liên quan từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên; các quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng có tính chất quan trọng; khu vực trong đô thị mới.

đ) Quy hoạch chi tiết các dự án quan trọng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư; các đồ án quy hoạch do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức lập quy hoạch.”

Điều 2. Điều khoảng thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TTCB-CB;
- Lưu: VT, K14.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2020
Ngày hiệu lực01/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(17/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định lập thẩm định quy hoạch đô thị tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định lập thẩm định quy hoạch đô thị tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành15/06/2020
        Ngày hiệu lực01/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (17/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 35/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định lập thẩm định quy hoạch đô thị tỉnh Bình Định

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định lập thẩm định quy hoạch đô thị tỉnh Bình Định

              • 15/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực