Quyết định 350/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 350/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 về định mức kỹ thuật tạm thời áp dụng cho mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương lĩnh vực Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 350/QĐ-BNN-KHCN 2013 định mức kỹ thuật khuyến nông Trung ương Lâm nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 350/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CÁC ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT TẠM THỜI ÁP DỤNG CHO CÁC MÔ HÌNH THUỘC DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/NĐ-CP">38/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Xét đề nghị của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tại công văn số 21/KHLN-KH ngày 14/01/2013 và Biên bản thẩm định ngày 28/01/2013 của Hội đồng thẩm định định mức KTKT áp dụng cho mô hình khuyến nông thành lập theo Quyết định số 132/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/01/2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành định mức kỹ thuật tạm thời áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương lĩnh vực Lâm nghiệp (chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án; Giám đốc Trung tâm khuyến nông Quốc gia và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, KHCN. (15 bản)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

ĐỊNH MỨC TẠM THỜI

ÁP DỤNG TRONG CÁC DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số: 350/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/2/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Mô hình phục hồi rừng Luồng bị thoái hóa

1. Yêu cầu kỹ thuật

1.1. Đối tượng

Rừng luồng thuần loài trồng đúng lập địa theo Quy phạm kỹ thuật trồng và khai thác của Bộ Nông nghiệp và PTNT (2000) nhưng bị thoái hóa do các nguyên nhân sau:

- Rừng luồng bị thoái hóa do đất xấu: Tỷ lệ cây hoặc bụi bị sâu, bệnh nhỏ hơn 10%. Trong quá trình canh tác không bón phân, không xới xáo, đất cằn cỗi và luồng xấu.

- Rừng luồng bị thoái hóa do khai thác quá mức: Tỷ lệ cây hoặc bụi bị sâu bệnh nhỏ hơn 10%. Khai thác quá mức so với Quy phạm kỹ thuật.

- Rừng luồng bị thoái hóa do sâu vòi voi: Rừng luồng trồng đúng lập địa và khai thác theo đúng Quy phạm kỹ thuật, số cây (măng) bị sâu vòi voi đục chiếm trên 25%.

- Mật độ trung bình hiện tại: 250 bụi/ha (từ 150 bụi-350 bụi/ha).

1.2. Kỹ thuật phục hồi

- Phục hồi rừng luồng thoái hóa do đất xấu: Bón phân (5kg phân hữu cơ và 3kg phân NPK/bụi cho năm 1 và năm 2; năm 3 bón 3kg phân hữu cơ và 2kg phân NPK/bụi, chia làm 2 lần/năm). Cuốc lật đất vành khăn quanh bụi luồng. Phát dọn thực bì.

- Phục hồi rừng luồng thoái hóa do khai thác quá mức: Hạn chế khai thác, kết hợp bón phân (3kg phân hữu cơ và 2 kg phân NPK/bụi cho năm 1 và năm 2; năm thứ 3 bón 2 kg phân hữu cơ và 1 kg phân NPK/bụi, chia làm 2 lần/năm). Cuốc lật đất vành khăn quanh bụi luồng. Phát dọn thực bì.

- Phục hồi rừng luồng thoái hóa do sâu vòi voi. Dùng túi nilon chụp vào măng, kết hợp bón phân (3kg phân hữu cơ và 2 kg phân NPK/bụi cho năm 1 và năm 2; năm thứ 3 bón 2 kg phân hữu cơ và 1 kg phân NPK/bụi, chia làm 2 lần/năm). Cuốc lật đất vành khăn quanh bụi luồng. Phát dọn thực bì.

2. Vật tư hỗ trợ (cho 1ha)

TT

Nguyên nhân thoái hóa

Thời gian

Hạng mục

Đơn vị

Yêu cầu của chương trình

Mức hỗ trợ

Vùng miền núi (50%)

Vùng khó khăn (100%)

1

Thoái hóa do đất xấu

Năm 1

Phân bón NPK 5:10:3

kg

750

375

750

Phân hữu cơ

kg

1.250

625

1250

Năm 2

Phân bón NPK 5:10:3

kg

750

375

750

Phân hữu cơ

kg

1.250

625

1250

Năm 3

Phân bón NPK 5:10:3

kg

500

250

500

Phân hữu cơ

kg

750

375

750

2

Thoái hóa do khai thác quá mức

Năm 1

Phân bón NPK 5:10:3

kg

500

250

500

Phân hữu cơ

kg

750

375

750

Năm 2

Phân bón NPK 5:10:3

kg

500

250

500

Phân hữu cơ

kg

750

375

750

Năm 3

Phân bón NPK 5:10:3

kg

250

125

250

Phân hữu cơ

kg

500

250

500

3

Thoái hóa do sâu vòi voi

Năm 1, 2 và 3

Túi nilon

túi

1.500

750

1.500

Năm 1

Phân bón NPK 5:10:3

kg

500

250

500

Phân hữu cơ

kg

750

375

750

Năm 2

Phân bón NPK 5:10:3

kg

500

250

500

Phân hữu cơ

kg

750

375

750

Năm 3

Phân bón NPK 5:10:3

kg

250

125

250

Phân hữu cơ

kg

500

250

500

3. Triển khai xây dựng mô hình

Áp dụng cho cả 3 loại rừng thoái hóa là thoái hóa do đất cằn; thoái hóa do khai thác quá mức và thoái hóa do sâu vòi voi.

TT

Hạng mục

Năm thứ 1

Năm thứ 2

Năm thứ 3

1

Tập huấn

- Chuyển giao kỹ thuật phục hồi rừng luồng thoái hóa 1 lần.

- Tập huấn nhân rộng mô hình 1 lần

- Chuyển giao kỹ thuật chăm sóc luồng 1 lần.

- Tập huấn nhân rộng mô hình 1 lần

- Chuyển giao kỹ thuật khai thác luồng 1 lần.

- Tập huấn nhân rộng mô hình 1 lần

2

Thông tin, tuyên truyền

Xây dựng biển quảng cáo mô hình

Viết bài quảng bá mô hình

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

3

Tham quan, hội thảo, tổng kết

- Tham quan 1 lần

- Sơ kết 1 lần

kết 1 lần

Tổng kết, hội thảo 1 lần

4

Cán bộ chỉ đạo 1 người/20- 25ha

9 tháng

9 tháng

9 tháng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 350/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 350/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/02/2013
Ngày hiệu lực 25/02/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 350/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 350/QĐ-BNN-KHCN 2013 định mức kỹ thuật khuyến nông Trung ương Lâm nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 350/QĐ-BNN-KHCN 2013 định mức kỹ thuật khuyến nông Trung ương Lâm nghiệp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 350/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành 25/02/2013
Ngày hiệu lực 25/02/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 350/QĐ-BNN-KHCN 2013 định mức kỹ thuật khuyến nông Trung ương Lâm nghiệp

Lịch sử hiệu lực Quyết định 350/QĐ-BNN-KHCN 2013 định mức kỹ thuật khuyến nông Trung ương Lâm nghiệp

  • 25/02/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/02/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực