Quyết định 350/QĐ-HQHN

Quyết định 350/QĐ-HQHN năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 350/QĐ-HQHN 2018 nhiệm vụ của Đội thuộc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh Hà Nội


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TP.HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 350/QĐ-HQHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CHUYỂN PHÁT NHANH

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-TCHQ ngày 27/4/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-TCHQ ngày 06/02/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát Hải quan và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 1518/TCHQ-TCCB ngày 22/3/2018 của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và đơn vị tương đương;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2018, thay thế quyết định số 1530/QĐ-HQHN ngày 10/11/2015 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc quy định nhiệm vụ cụ thể của Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh và nhiệm vụ của các Đội công tác thuộc Chi cục.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ TCCB-TCHQ (để b/c);
- Lưu VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trường

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CHUYỂN PHÁT NHANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3
50/QĐ-HQHN ngày 23 tháng 03 năm 2018 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội)

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của Đội Tổng hợp:

I. Chức năng:

Tham mưu giúp Chi cục trưởng xây dựng, quản lý, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện quản lý công tác hành chính, lưu trữ, thông tin và quản lý, sử dụng tài sản của Chi cục; thực hiện công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kế toán thuế và công tác kiểm tra sau thông quan.

II. Nhiệm v:

1. Tham mưu cho chi cục trưởng:

1.1. Xây dựng và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Chi cục.

1.2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chi cục. Đề xuất, báo cáo Cục những vấn đề vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng.

1.3. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

1.4. Công tác xử lý vi phạm hành chính; giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đối với các vụ việc vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng; áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và đề xuất hồ sơ tài liệu phục vụ công tác tố tụng hành chính tại tòa.

1.5. Tổng hợp, kiến nghị với cấp trên những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung vào chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục.

1.6. Công tác tổ chức cán bộ, kỷ cương kỷ luật hành chính, thi đua - khen thưởng, đào tạo. Công tác kiểm tra và tự kiểm tra.

1.7. Xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác thu thuế, quản lý thuế và kiểm tra sau thông quan.

1.8. Kế hoạch, giải pháp thu ngân sách, thu hồi, xử lý nợ thuế hàng năm của Chi cục.

2. Thực hiện các công việc:

2.1. Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu, các thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chi cục trưởng tại các cuộc giao ban, cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết và làm việc với các cơ quan trong và ngoài ngành.

2.2. Thực hiện các nghiệp vụ về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ hồ sơ hải quan theo quy định; Quản lý kho lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ hải quan, kho tang vật vi phạm của Chi cục.

2.3. Thực hiện báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất các hoạt động của đội, Chi cục theo quy định.

2.4. Xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền đội trưởng hoặc công chức theo quy định của pháp luật:

- Lập biên bản vi phạm hành chính

- Ban hành và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

- Cập nhật hồ sơ tiến trình xử lý vi phạm vào hệ thống quản lý vi phạm.

- Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo thẩm quyền.

2.5. Chủ trì kiểm tra, giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ hải quan của công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan để kịp thời phát hiện, xử lý đối với hành vi tiêu cực hoặc thực hiện chưa đúng quy định, quy trình của công chức theo quy định.

2.6. Thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản, quản trị công sở; đề xuất, thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, trang thiết bị để đảm bảo hoạt động của Chi cục. Tiếp nhận, cấp phát ấn chỉ, niêm phong, seal hải quan.

2.7. Thực hiện công tác trực ban, phối hợp trong công tác giám sát trực tuyến. Đầu mối tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác tội phạm trong lĩnh vực Hải quan.

2.8. Đầu mối thực hiện và báo cáo quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

2.9. Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết phục vụ các hoạt động của Chi cục, tổ chức thường trực, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, đảm bảo văn minh công sở.

2.10. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan trên địa bàn hoạt động hải quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.11. Thực hiện cải cách hiện đại hóa hải quan; tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động nghiệp vụ của Chi cục Hải quan. Thực hiện hợp tác quốc tế về Hải quan khi được ủy quyền.

2.12. Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thực hiện công tác thu ngân sách, thu hồi, xử lý nợ thuế và giải pháp thu ngân sách hàng năm theo quy định.

2.13. Phân tích chi tiết, đánh giá tình hình các khoản thu ngân sách hàng tuần, tháng, quý, năm; dự kiến số thu tuần, tháng, quý, năm tiếp theo để đề xuất các giải pháp, kiến nghị đảm bảo nguồn thu, báo cáo cục theo quy định.

2.14. Thực hiện công tác kế toán thuế. Quản lý theo dõi số thu ngân sách của Chi cục. Thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, ấn định thuế, gia hạn, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế và công tác quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

2.15. Thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Thực hiện ấn định, truy thu, truy hoàn tiền thuế và các khoản thu khác theo kết luận kiểm tra sau thông quan.

2.16. Theo dõi, thu thập, cập nhật, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin, số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan và các nguồn thông tin khác để nhận định những phát sinh, thay đổi bất thường trong công tác quản lý thuế và kiểm tra sau thông quan để kịp thời phát hiện, đề xuất Chi Cục trưởng các biện pháp xử lý theo quy định đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan.

2.17. Áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2.18. Thực hiện quản lý công chức, người lao động theo quy định.

2.19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục Cục trưởng giao.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 1:

I. Chức năng:

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

II. Nhiệm v:

1. Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khu, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập, gia công, đầu tư, chế xuất, tài sản di chuyn, hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh gửi trước, gửi sau chuyến đi được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế theo quy định của pháp luật:

- Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan;

- Kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa;

- Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện kiểm tra hoàn thành nghĩa vụ thuế, phí và lệ phí.

- Thực hiện thủ tục đưa hàng về bảo quản; giải phóng hàng; thông quan

- Thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan và hủy tờ khai.

- Giám sát hải quan đối với hàng phải kiểm tra chuyên ngành.

- Quản lý, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

2. Thực hiện quy chế kiểm tra, giám sát trực tuyến, kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan:

- Thực hiện kiểm tra, dừng đưa hàng qua khu vực giám sát nếu phát hiện hàng hóa vi phạm pháp luật hoặc theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hà Nội theo đúng quy trình, quy định.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ hàng ngày và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

3. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan theo quy định của pháp luật:

- Tiếp nhận, xử lý đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan.

- Thực hiện thủ tục tạm dừng làm thủ tục hải quan.

- Kiểm tra hải quan, xử lý đối với hàng giả hoặc hàng hóa có dấu hiệu là hàng giả; xử lý đối với hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

4. Tổ chức thực hiện chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện công tác kiểm định và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo phân công và theo quy định của pháp luật.

6. Tiến hành kiểm tra, ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

8. Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin, số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan và các nguồn thông tin khác đnhận định những phát sinh, thay đổi bất thường trên địa bàn Chi cục Hải quan để kịp thời phát hiện, xử lý, đề xuất Chi Cục trưởng các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan.

9. Xử lý vi phạm hành chính về hải quan thuộc thẩm quyền đội trưởng hoặc công chức theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền.

- Lập biên bản vi phạm hành chính

- Áp dụng các biện pháp ngăn chặn.

- Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền

- Phối hợp với Đội Tổng hợp đề xuất áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định

- Cập nhật hồ sơ tiến trình xử lý vi phạm vào hệ thống quản lý vi phạm.

- Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo thẩm quyền.

10. Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung vào chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khu, quá cảnh và chính sách thuế đi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đường chuyển phát nhanh, các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Hải quan.

11. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền.

12. Phối hợp chặt chẽ với các Đội, Tổ công tác trong Chi cục, các phòng ban chức năng thuộc Cục, các cơ quan nhà nước và tổ chức hữu quan trên địa bàn hoạt động Hải quan để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, buôn bán hàng cấm qua biên giới tại địa bàn hoạt động hải quan của Đội và thực hiện nhiệm vụ được giao.

13. Tổ chức cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định của Cục Hải quan TP Hà Nội và Tổng cục Hải quan.

14. Thực hiện các quy định về quản lý, đào tạo công chức và quản lý tài chính, tài sản, các trang thiết bị của Đội được giao quản lý. Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra các mặt công tác đkịp thời phát hiện sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

15. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất các hoạt động của Đội theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 2:

I. Chức năng:

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khu được gửi qua dịch vụ bưu chính.

II. Nhiệm v:

1. Thực hiện thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, chế xuất, tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập, tài sản di chuyển, hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh gửi trước, gửi sau chuyến đi (gọi chung là bưu gửi) gửi qua dịch vụ bưu chính truyền thống và dịch vụ bưu chính chuyển phát nhanh EMS thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh theo quy định của pháp luật:

- Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan;

- Kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa;

- Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện kiểm tra hoàn thành nghĩa vụ thuế, phí và lệ phí.

- Thực hiện thủ tục đưa hàng về bảo quản; giải phóng hàng; thông quan; xác nhận phương tiện vận tải đã hoàn thành thủ tục hải quan

- Thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan và hủy tờ khai.

- Giám sát hải quan đối với hàng phải kiểm tra chuyên ngành.

- Quản lý, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

2. Thực hiện quy chế kiểm tra, giám sát trực tuyến, kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan:

- Thực hiện kiểm tra, dừng đưa hàng qua khu vực giám sát nếu phát hiện hàng hóa vi phạm pháp luật hoặc theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP. Hà Nội theo đúng quy trình, quy định.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ hàng ngày và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

3. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan theo quy định của pháp luật:

- Tiếp nhận, xử lý đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan.

- Thực hiện thủ tục tạm dừng làm thủ tục hải quan.

- Kiểm tra hải quan, xử lý đối với hàng giả hoặc hàng hóa có dấu hiệu là hàng giả; xử lý đối với hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

4. Tổ chức thực hiện chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện công tác kiểm định và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo phân công và theo quy định của pháp luật.

6. Tiến hành kiểm tra, ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

8. Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin, số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan và các nguồn thông tin khác để nhận định những phát sinh, thay đổi bất thường về hàng hóa qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn Chi cục Hải quan để kịp thời phát hiện, xử lý, đề xuất Chi Cục trưởng các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan.

9. Xử lý vi phạm hành chính về hải quan thuộc thẩm quyền đội trưởng hoặc công chức theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền.

- Lập biên bản vi phạm hành chính

- Áp dụng các biện pháp ngăn chặn.

- Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền

- Phối hp với Đội Tổng hợp đề xuất áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định

- Cập nhật hồ sơ tiến trình xử lý vi phạm vào hệ thống quản lý vi phạm.

- Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo thẩm quyền.

10. Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung vào chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khu, quá cảnh và chính sách thuế đi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu qua dịch vụ bưu chính, các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Hải quan.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của Đội Giám sát và Kiểm soát Hải quan:

I. Chức năng:

Thực hiện chức năng giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế và dịch vụ bưu chính quốc tế; kiểm soát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, chất ma túy qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục.

II. Nhiệm vụ:

1. Thực hiện thủ tục giám sát đi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế: thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính quốc tế.

2. Giám sát đối với hàng hóa xuất khu, nhập khẩu hàng chuyển tiếp, hàng lạc hướng (quốc tế và nội địa), hàng quay về nơi gửi tại khu vực kho của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, của các doanh nghiệp được chỉ định kinh doanh dịch vụ bưu chính quốc tế.

3. Giám sát việc thực hiện phân luồng thực tế hàng hóa của doanh nghiệp và thực hiện xác nhận qua khu vực giám sát theo quy định.

4. Xử lý hàng tồn trong khu vực giám sát hải quan theo quy định.

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo quy định để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy trong địa bàn, phạm vi hoạt động hải quan thuộc Chi cục.

6. Thực hiện quy chế kiểm tra, giám sát trực tuyến, kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. Thu thập thông tin, nắm tình hình, chủ động phát hiện, bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy. Khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin dữ liệu nghiệp vụ hải quan theo quy định.

7. Tham mưu, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy trong địa bàn hoạt động của Chi cục. Kịp thời báo cáo, đề xuất với lãnh đạo Chi cục các vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền để được hướng dẫn giải quyết.

8. Xử lý vi phạm hành chính về hải quan thuộc thẩm quyền của đội trưởng và công chức theo quy định của pháp luật; Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo thẩm quyền:

- Lập biên bản vi phạm hành chính

- Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền

- Phối hợp với Đội Tng hp đề xuất áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định

- Cập nhật hồ sơ tiến trình xử lý vi phạm vào hệ thống quản lý vi phạm.

- Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo thẩm quyền.

9. Phối hợp chặt chẽ với các Đội công tác trong Chi cục, các phòng ban chức năng thuộc Cục, các cơ quan nhà nước và tổ chức hữu quan trên địa bàn hoạt động Hải quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

10. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức và quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan theo đúng quy định.

11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 350/QĐ-HQHN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu350/QĐ-HQHN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2018
Ngày hiệu lực01/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 350/QĐ-HQHN

Lược đồ Quyết định 350/QĐ-HQHN 2018 nhiệm vụ của Đội thuộc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 350/QĐ-HQHN 2018 nhiệm vụ của Đội thuộc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu350/QĐ-HQHN
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Văn Trường
       Ngày ban hành23/03/2018
       Ngày hiệu lực01/04/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 350/QĐ-HQHN 2018 nhiệm vụ của Đội thuộc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 350/QĐ-HQHN 2018 nhiệm vụ của Đội thuộc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh Hà Nội

           • 23/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực