Quyết định 350/QĐ-UBND

Quyết định 350/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2021

Nội dung toàn văn Quyết định 350/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 350/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGÀNH DU LỊCH KHÁNH HÒA NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phvề Phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định s 216/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ;

Căn cứ Chương trình hành động s 14-CTr/TU ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết s 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 132/SDL-TTr ngày 29 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2021 (đính kèm).

Điều 2. Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Kế hoạch.

Sở Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch; xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền; báo cáo, tham mưu Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh những vn đề vượt thẩm quyền; định kỳ (trước ngày 10/7/2021 và ngày 15/01/2022) tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch (báo cáo);
- Thường trực T
nh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND t
nh (báo cáo);
- Tổng cục Du lịch;
- Các thành viên BCĐ Phát triển Du lịch tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tnh;
- Các Phòng: TH, KT;
- Lưu: VT, HN, NN
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Hoàng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGÀNH DU LỊCH KHÁNH HÒA NĂM 2021
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Hành động Ngành Du lịch giai đoạn 2015 - 2020 và xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung, nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU NĂM 2021

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục phát huy những thành công và kinh nghiệm trin khai kích cầu du lịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam - Nha Trang Biển gọi”, năm 2021 Khánh Hòa xác định tập trung chính cho thu hút tăng trưởng thị trường nội địa và thị trường quốc tế là người lao động nước ngoài, nhóm chuyên gia, cán bộ ngoại giao đang ở Việt Nam. Ngoài ra, với tiến độ phát triển vắc - xin phòng Covid - 19 và thực tế khống chế dịch trên thế giới, du lịch Khánh Hòa kỳ vọng việc đón khách quốc tế sẽ được thực hiện trong 2021.

Như vậy, mục tiêu Chương trình phát triển du lịch Khánh Hòa năm 2021 tập trung các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể với các nội dung công việc nhm tạo thay đi, đột phá về hiệu quả trong quảng bá, marketing chương trình du lịch nhằm phù hợp với thực trạng thay đổi về thói quen và đón đầu nhu cu phục hồi du lịch sau dịch Covid - 19.

2. Mc tiêu c th

- Doanh thu du lịch: 17.500 tỷ đồng.

- Tổng lượt khách lưu trú: Đón trên 5.000 nghìn lượt, bằng 72% kết quả năm 2019. Trong đó: Khách nội địa đạt 3.500 lượt, bằng mức kết quả đạt được của năm 2019.

- Tổng ngày khách lưu trú: Phấn đấu đạt 16.000 nghìn ngày. Trong đó: ngày khách nội địa đạt 7.000 ngày khách.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch.

- Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của ngành du lịch. Tổ chức các lớp phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp du lịch; tuyên truyền quy tắc ứng xử văn minh du lịch; nhân rộng phong trào “Vì môi trường du lịch xanh - sạch - đẹp”, “Chng rác thải nhựa” tại các địa bàn phát triển hoạt động du lịch.

- Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền nhm nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa ứng xử, môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện... Nhân rộng triển khai mô hình xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện”.

1.2. Xây dựng chiến lưc, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển du lịch cho những năm tiếp theo trong giai đoạn 2021 - 2025.

- Hoàn thiện đề án “Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” nhằm nghiên cu chuyên sâu và bao quát hiện trạng của ngành du lịch trong tỉnh cũng như điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, và thách thức từ đó đưa ra các mục tiêu và chương trình hành động chi tiết cụ thvới các dự án trọng tâm cho cả 2 giai đoạn năm 2025 và 2030 với tầm nhìn đến năm 2050.

- Hoàn thiện cơ chế khuyến khích nhằm thu hút nguồn vốn xã hội tham gia đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, các điểm vui chơi giải trí quy mô lớn, trung tâm biểu diễn nghệ thuật; chính sách thu hút các dự án đầu tư kinh doanh sản phẩm du lịch bổ trợ như vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan và trải nghiệm văn hóa, phát triển kinh tế ban đêm; chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, phát triển các loại hình du lịch ở nông thôn gắn với nông nghiệp, làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái.

- Tiếp tục nghiên cứu ban hành các quy chế phối hợp, tăng cường kết nối các Sở, ngành liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch; Cơ chế tạo quỹ phát triển du lịch của tỉnh, sử dụng ưu tiên cho mục đích bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn tài nguyên lịch sử văn hóa; xúc tiến quảng bá phát triển thị trường khách du lịch; nâng cao ý thức cộng đồng trong xây dựng môi trường du lịch; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp phục vụ hoạt động du lịch.

- Thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp nhằm nắm bắt, tháo gỡ khó khăn; thực hiện tốt việc tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết kịp thời các yêu cầu, đề nghị của khách du lịch qua đường dây nóng (24/24), đặc biệt trong các ngày Lễ, Tết, các ngày có thời tiết diễn biến xấu.

1.3. Công tác phát triển nguồn nhân lực nhằm phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh

- Nhằm htrợ khó khăn và đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cho giai đoạn phục hồi sau dịch Covid - 19, năm 2021 tập trung triển khai các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lực lượng lao động ngành du lịch về ngoại ngữ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp.

- Thực hiện rà soát, xây dựng chui cung ứng lao động từ khâu định hướng phát triển nguồn nhân lực theo nhu cu của thị trường lao động đến khâu đào tạo tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng việc liên kết hợp tác, kết nối giữa các doanh nghiệp du lịch và cơ sở đào tạo.

1.4. Triển khai giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch

- Triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương thức quản lý, điều hành hoạt động du lịch, nhất là các vấn đề thay đổi sau đại dịch Covid-19.

- Đưa vào vận hành hệ thống truyền thông số cho các giải pháp truyền thông và xúc tiến du lịch Khánh Hòa, thay thế dần các phương thức truyền thông cũ được đánh giá là không còn phù hợp với xu hướng thị trường hiện nay.

- Xây dựng bản đồ du lịch số và hệ thống thuyết minh tự động (Audio Guide) tại các điểm di tích - danh thắng tập trung đông khách du lịch tham quan.

1.5. Thực hiện liên kết, hợp tác phát triển du lịch

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung chương trình Hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Khánh Hòa với thành phHà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng; hợp tác với các hãng hàng không.

- Thực hiện liên kết, phối hợp truyền thông, quảng bá thu hút khách du lịch thông qua khối các trọng điểm du lịch khu vực phía Nam (gồm 06 tỉnh, thành: Đà Nng, Bình Định, Khánh Hòa, Vũng Tàu, thành phHồ Chí Minh, Kiên Giang).

2. Triển khai một số nhiệm vụ tạo đột phá thu hút khách du lịch đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2021, cụ thể:

- Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi các chính sách hỗ trợ của Chính phủ để cơ cấu hoạt động, vượt qua khó khăn phục hồi chuỗi hệ thống cung ứng dịch vụ đảm bảo chất lượng đón khách du lịch. Tiếp tục thực hiện giải pháp tạo sự an tâm, bảo vệ quyền lợi, an toàn cho khách du lịch trước các rủi ro của việc hủy/bỏ dịch vụ hoặc mắc phải các vấn đề về an ninh, sức khỏe khi du lịch đến Khánh Hòa tại thời điểm Tết Âm lịch và giai đoạn hè. Trong đó, ưu tiên việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế phối hp hoạt động... nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ khách du lịch.

- Triển khai đồng bộ công tác truyền thông thông qua các phương tiện thông tin và bằng các biện pháp phù hp, thiết thực, tăng cường truyền thống chủ đề “Việt Nam an toàn”, trong đó khẳng định Khánh Hòa là điểm đến an toàn và đồng thời thông tin các sản phẩm dịch vụ chất lượng, các sản phẩm mới, độc đáo với các gói giá cả cạnh tranh, thu hút khách du lịch đến Khánh Hòa.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá thu hút khách du lịch thông qua việc tổ chức vận hành hệ thống truyền thông s(Cổng thông tin điện tử du lịch Khánh Hòa “dulich.khanhhoa.gov.vn”, Web thông tin chương trình kích cầu “NhaTrangNow.com”, các giải pháp phần mềm thông tin hỗ trợ khách du lịch...). Kêu gọi hưởng ứng mạnh mẽ từ hiệp hội du lịch, cộng đồng các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà quản lý của các thương hiệu quản lý du lịch thế giới đang làm việc trên địa bàn tỉnh, để thúc đẩy các gói truyền thông số trên nền tảng mạng xã hội như: Facebook, youtube... với các thông điệp, chiến dịch quảng bá phù hợp với từng đối tượng khách hàng cụ thể.

- Tiếp tục triển khai Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch. Mục tiêu, yêu cầu đặt ra là khôi phục tăng trưởng nhanh chóng lượng khách nội địa với việc tổ chức thường xuyên các gói kích cầu nội địa, đảm bảo chất lượng, tính đa dạng và qua nhiều kênh khác nhau; Thu hút sự tham gia chủ động, tích cực của các bên liên quan. Phạm vi triển khai Chương trình trên cả nước. Trong đó trọng tâm một số địa bàn truyền thống gồm: Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nam Bộ; các tỉnh Tây nguyên có địa bàn giáp ranh Khánh Hòa.

3. Các Đề án, nhiệm vụ trong Kế hoạch năm 2021 và phân công thực hiện: (Phụ lục đính kèm)

III. Tổng kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai từ nguồn ngân sách địa phương là 3.240 triệu đồng bằng nguồn chương trình phát triển du lịch. Ngoài ra, kêu gọi xã hội hóa từ các hoạt động tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Nguồn kinh ngân sách Nhà nước phân bổ các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đo Phát triển Du lch tỉnh Khánh Hòa

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và địa phương trong việc xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2021.

2. Sở Du lịch

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương, các tchức, doanh nghiệp có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 15/12/2021.

3. Các sở, ngành, địa phương liên quan

Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung công việc liên quan đến cơ quan, đơn vị, địa phương mình,

4. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thẩm định, tham mưu UBND tỉnh kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2021.

5. Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa; Hiệp hội Doanh nghiệp Lữ hành đón khách Trung quốc:

Làm đu mi để vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cùng tham gia và có nghĩa vụ đóng góp kinh phí trong việc triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị trao đổi với Sở Du lịch để thống nhất phương án giải quyết thích hợp; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Du lịch tổng hợp, báo cáo, tham mưu Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch Khánh Hòa, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

CỤ THỂ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2021
ính kèm Kế hoạch ban hành tại Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Stt

Nội dung thc hin

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phi hp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm ban hành

Nguồn Kinh phí thực hiện

I

XÂY DỰNG CÁC ĐỀ ÁN THAM MƯU UBND XEM XÉT, BAN HÀNH TRONG NĂM 2021

1

Đề án Chiến lược phát triển du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Sở Du lịch

Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan

Quý III/2021

Quyết định phê duyệt

Ngân sách

2

Đề án “Phát triển sản phẩm du lịch Khánh Hòa”

Sở Du lịch

Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan

Quý II/2021

Quyết định phê duyệt

Ngân sách

3

Đề án “Quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút tăng trưởng thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm”

Sở Du lịch

Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan

Quý II/2021

Quyết định phê duyệt

Ngân sách

4

Đ án “Nâng cao chất lượng dịch vụ tour du lịch biển đảo”

Hiệp hội Du lịch Nha Trang -Khánh Hòa

Các sở, ban, ngành và UBND TP Nha Trang

Quý II/2021

Quyết định phê duyệt

Xã hội hóa

5

Đề án “Phân cấp ủy quyền cho các địa phương trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch”

Sở Du lịch

Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan

Quý III/2021

Quyết định phê duyệt

 

6

Đề án “ng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” (Kế hoạch số 11403/KH-UBND ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh)

Sở Giao thông Vận tải

Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan

Năm 2021

Quyết định phê duyệt

Ngân sách

7

Đề án “Phát triển kinh tế ban đêm tại Khánh Hòa” (KH s 1078/KH-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan

Năm 2021

Quyết định phê duyệt

Xã hội hóa

8

Đề án “Phát triển kinh tế biển Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025” (Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 06/2021

Quyết định phê duyệt

Ngân sách

9

Đề án “Chng rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025” (Quyết định s 166/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các s, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 06/2021

Quyết định phê duyệt

Ngân sách

II

XÂY DỰNG CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TRÌNH UBND TỈNH XEM XÉT, BAN HÀNH TRONG NĂM 2021

1

Quy chế Phi hp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sở Du lịch

Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan

Quý III/2021

Quyết định

 

2

Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sở Du lịch

Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan

Quý III/2021

Quyết định

 

3

Quy định mô hình qun lý khu du lịch cp tỉnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sở Du lịch

Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan

Năm I/2021

Quyết định

 

4

Nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

Sở Du lịch

Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan

Năm 2021

Nghị quyết

 

III

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM DO CÁC ĐƠN VỊ BAN HÀNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1

Kế hoạch kích cầu thu hút khách du lịch trọng điểm đến Khánh Hòa năm 2021

Sở Du lịch

Các sở, ban, ngành, địa phương; Hiệp hội Du lịch

Tháng II/2021

Kế hoạch

 

2

Kế hoạch triển khai Chương trình phóng sự truyền hình thực tế “Nha Trang Biển gọi”

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

Năm 2021

Kế hoạch

Ngân sách

3

Kế hoạch xây dựng phim tư liệu và phóng sự quảng bá du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

Các sở, ban, ngành, địa phương; Hiệp hội Du lịch

Năm 2021

Kế hoạch

Ngân sách

4

Kế hoạch tổ chức đón những vị khách du lịch đầu tiên đến Nha Trang - Khánh Hòa Tết Tân Sửu 2021

Sở Du lịch

Hiệp hội Du lịch; VNAirline, Cảng hàng không QT Cam Ranh; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Ngày 12/02/2021

(Mùng 01 Tết Tân Sửu)

Kế hoạch

Ngân sách

5

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi ảnh và clip đẹp về du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

Sở Du lịch

Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh

Năm 2021

Kế hoạch

Ngân sách

6

Kế hoạch tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội 2021; Tham gia Hội chợ ITE HCM tại TP. Hồ Chí Minh năm 2021

Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

Sở Du lịch; các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

Năm 2021

Kế hoạch

Xã hội hóa

7

Kế hoạch triển khai phương án quản lý, kiểm tra các hoạt động du lịch trên Vịnh Nha Trang đảm bảo an toàn cho du khách, kịp thời ngăn chặn, hạn chế các hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường biển

UBND thành phố Nha Trang

Các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh

Quý II/2021

Kế hoạch

Ngân sách

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 350/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu350/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2021
Ngày hiệu lực08/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(27/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 350/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 350/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 350/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu350/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Hữu Hoàng
        Ngày ban hành08/02/2021
        Ngày hiệu lực08/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (27/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 350/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 350/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa

            • 08/02/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/02/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực