Quyết định 3501/QĐ-UBND

Quyết định 3501/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 3501/QĐ-UBND 2019 quản lý hoạt động hội chợ triển lãm thương mại tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3501/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 44/TTr-SCT ngày 08 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3501/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc và trách nhiệm phối hợp, nội dung quản lý trong công tác quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) và tổ chức, cá nhân, các cơ quan có liên quan đến việc tổ chức và tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Nguyên tắc và trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh

1. Hoạt động phối hợp quản lý của các cơ quan liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật. Đảm bảo yêu cầu công tác quản lý nhà nước, sự nhất quán, phát huy tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.

2. Việc quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời đảm bảo công bằng, cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại theo đúng quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan chủ động phối hợp, trao đổi thông tin có liên quan đến quản lý hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật hiện hành.

Chương II

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Điều 3. Xác định yêu cầu lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

1. Vào tháng 10 hàng năm, tùy thuộc vào điều kiện thực tế và yêu cầu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Sở Công thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiên cứu đề xuất các hội chợ, triển lãm thương mại thuộc lĩnh vực ưu tiên để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục và địa điểm được tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho năm sau theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

2. Các hội chợ dự kiến tổ chức nằm trong chương trình, kế hoạch của các sự kiện lễ hội, lễ kỷ niệm hoặc các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức, Sở Công thương xem xét, đánh giá về quy mô, chất lượng, kinh nghiệm để lựa chọn đơn vị tổ chức, thời điểm tổ chức phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tiêu chí tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

1. Đối với hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức tại thành phố Nha Trang có quy mô tối thiểu từ 250 gian hàng tiêu chuẩn; đối với hội chợ thương mại tổ chức ở địa bàn các huyện, thị xã, thành phố khác có quy mô tối thiểu từ 100 gian hàng tiêu chuẩn trở lên.

2. Thời gian tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại không quá 07 ngày/kỳ hội chợ. Trường hợp cần thiết đơn vị tổ chức có thể đề nghị Sở Công thương xem xét gia hạn thời gian tổ chức, nhưng không quá 10 ngày/kỳ.

3. Khoảng cách thời gian giữa các lần tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên cùng địa bàn tổ chức (các huyện, thị xã, thành phố) được xem xét cụ thể để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo hiệu quả thu hút được các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm có chất lượng tham gia hội chợ và các khách hàng tham quan mua sắm tại hội chợ.

Điều 5. Công tác tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

1. Về bố trí gian hàng hội chợ, triển lãm thương mại

a) Vị trí các gian hàng được thể hiện trên một sơ đồ tổng thể, có đánh số thứ tự hoặc ký hiệu riêng.

b) Gian hàng phải đảm bảo tiêu chí của một gian hàng tiêu chuẩn, diện tích tối thiểu 3 m x 3 m; phù hợp với mặt bằng địa điểm tổ chức và chủng loại hàng hóa; được trang trí đẹp, thể hiện văn minh thương mại, thuận tiện cho khách đến tham quan, mua sắm.

c) Các gian hàng có vách lưng và có gian liền kề phải có vách ngăn.

d) Các gian hàng có bảng hiệu thể hiện rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân tham gia.

đ) Thương nhân tham gia không được treo, giăng, bố trí phông màn che thêm giữa lối đi chung trong khu vực gian hàng mà không được sự đồng ý của đơn vị tổ chức hội chợ.

2. Công tác đảm bảo mỹ quan khu vực tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Khu vực tổ chức tách biệt với các khu vực xung quanh bằng hệ thống hàng rào, các tấm pa-nô, áp-phích, bảo đảm tính mỹ quan, phù hợp với thuần phong mỹ tục.

3. Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ

Đơn vị tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.

4. Công tác vệ sinh môi trường

a) Các đơn vị tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải có kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trước, trong và sau khi kết thúc.

b) Trong khu vực hội chợ, triển lãm thương mại, các đơn vị tổ chức phải bố trí các khu vệ sinh hợp lý, riêng biệt dành cho nam và nữ, có quy mô đáp ứng nhu cầu thương nhân tham gia và khách đến tham quan, mua sắm tại hội chợ, triển lãm thương mại.

5. Công tác trưng bày hàng hóa, dịch vụ tại hội chợ, triển lãm thương mại

a) Hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

b) Đối với các hội chợ, triển lãm thương mại có chủ đề về hàng Việt thì hàng hóa tham gia hội chợ phải là hàng hóa hợp pháp, có xuất xứ Việt Nam.

c) Việc trưng bày hàng hóa thực hiện theo quy định của Ban tổ chức hoặc đơn vị tổ chức. Nếu trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật thì phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

d) Không được tổ chức các hoạt động cờ bạc trá hình tại hội chợ, triển lãm thương mại.

6. Quản lý thương nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

Các thương nhân tham gia có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; đơn vị tổ chức hội chợ có trách nhiệm báo cáo về Sở Công thương theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.

7. Giá các dịch vụ tại hội chợ, triển lãm thương mại

a) Giá các dịch vụ tại hội chợ, triển lãm thương mại thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.

b) Giá vé vào cổng, thời gian bán vé trong ngày (nếu có) phải được công khai tại các cổng của hội chợ, triển lãm thương mại.

c) Các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thực hiện việc đăng ký giá vé với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

8. Biểu diễn nghệ thuật tại hội chợ, triển lãm thương mại

Hội chợ, triển lãm thương mại có các chương trình biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thì phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định.

9. Truyền thông, quảng bá, khuyến mại, quảng cáo

Việc truyền thông, quảng bá, khuyến mại, quảng cáo phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

10. Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện

Các cơ quan, đơn vị sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện phục vụ thông tin liên lạc hoặc dùng cho mục đích giới thiệu công nghệ tại hội chợ triển lãm phải thực hiện thủ tục để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật.

11. Thành lập Ban Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

a) Thành lập Ban Tổ chức đối với những hội chợ, triển lãm thương mại được Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho hội chợ, triển lãm thương mại phục vụ các sự kiện theo chỉ đạo của Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Ban Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại là đầu mối phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và chịu trách nhiệm mọi mặt trong suốt quá trình diễn ra hội chợ, triển lãm thương mại.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại

1. Sở Công thương

a) Chủ tri, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục và địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo đúng quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hội chợ, triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại theo đúng quy định.

c) Thông báo công khai các thông tin về hội chợ, triển lãm thương mại, các hoạt động khuyến mại đã được cấp giấy xác nhận đăng ký tổ chức thực hiện.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát trước và trong khi các hội chợ, triển lãm thương mại diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Sở Văn hóa và Thể thao

a) Chủ trì thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động quảng cáo gắn với chương trình hội chợ, triển lãm thương mại và các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm về biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo trong khu vực hội chợ, triển lãm thương mại, các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá liên quan đến các hoạt động của hội chợ, triển lãm thương mại và các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật.

4. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các lực lượng phối hợp với đơn vị tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nội quy, quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy để xảy ra cháy, nổ theo thẩm quyền tại hội chợ, triển lãm thương mại.

b) Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị chức năng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, in ấn, xuất bản, biểu diễn nghệ thuật và quảng cáo trong các chương trình hội chợ, triển lãm thương mại và các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại.

c) Phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh và các đơn vị chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về xúc tiến thương mại của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại.

d) Chủ động triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm (hình sự, cờ bạc, ma túy, trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng...), đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại.

đ) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ thông qua các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật.

5. Sở Thông tin và Truyền Thông

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện tại hội chợ, triển lãm thương mại và chương trình hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII kiểm tra và xử lý vi phạm về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện tại hội chợ, triển lãm thương mại và chương trình hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật.

6. Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của đơn vị mình kiểm tra, giám sát chất lượng các sản phẩm thực phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu và bán tại hội chợ triển lãm thương mại và các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại khi có đề nghị của Sở Công thương.

7. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa

a) Phối hợp với các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thương nhân, tổ chức để thực hiện công tác truyền thông, quảng bá về hội chợ, triển lãm thương mại.

b) Thông tin, tuyên truyền cho người dân tránh tình trạng để các đối tượng xấu lợi dụng tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại để lừa đảo, gian lận thương mại, bán hàng giả, hàng kém chất lượng, thu lợi bất chính.

8. Cục Quản lý thị trường

Chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng trên địa bàn thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về xúc tiến thương mại của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại.

9. Cục Thuế Khánh Hòa

Hướng dẫn, theo dõi các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức và tham gia hội chợ, triển lãm thương mại và các chương trình xúc tiến thương mại thực hiện đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực thuế.

10. Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Chỉ đạo Điện lực các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất về cung ứng điện và hướng dẫn đảm bảo an toàn sử dụng điện cho các hội chợ, triển lãm thương mại, các phiên chợ...

11. Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp với đơn vị tổ chức hội chợ thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực hội chợ, triển lãm thương mại.

12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Chỉ đạo Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế Hạ tầng và các phòng, ban chức năng liên quan phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức và thương nhân tham gia hội chợ triển lãm trên địa bàn theo quy định.

b) Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ các hoạt động tại hội chợ, triển lãm thương mại và các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

c) Kiểm tra, cấm tổ chức các chương trình trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ, hội nghị, hội thảo, tư vấn giới thiệu sản phẩm, tri ân khách hàng và các hoạt động khác, nhằm lợi dụng để bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại.

13. Trách nhiệm của đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về hội chợ, triển lãm thương mại. Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại với Sở Công thương theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi tổ chức hội chợ, triển lãm để xác định về địa điểm, thời gian, nội dung tổ chức theo quy định; ký hợp đồng với các đơn vị quản lý mặt bằng trước khi tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

c) Chấp hành đầy đủ các thủ tục thông báo, đăng ký, đề nghị cấp giấy phép với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật đối với các hoạt động khuyến mại, quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật và các dịch vụ khác có liên quan đến tổ chức hội chợ.

d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức; phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị của hội chợ, triển lãm thương mại.

đ) Vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia; phối hợp, hợp đồng với các cơ quan thông tấn, báo chí để thực hiện công tác truyền thông, quảng bá về hội chợ, triển lãm thương mại.

e) Xây dựng nội quy tham gia hội chợ, triển lãm thương mại; thống kê, lập danh sách các thương nhân tham gia.

f) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát các hoạt động của hội chợ, triển lãm thương mại.

g) Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian diễn ra hội chợ, triển lãm thương mại; trường hợp có những việc phát sinh phức tạp vượt quá khả năng xử lý thì phải kịp thời báo cáo các ngành chức năng có liên quan, chính quyền địa phương nơi tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

h) Báo cáo kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo đúng quy định.

14. Trách nhiệm của thương nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại.

b) Chấp hành nội quy tham gia hội chợ, triển lãm thương mại của thương nhân tổ chức.

c) Tham gia đánh giá hiệu quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại khi có yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

d) Thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Công thương để nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3501/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3501/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2019
Ngày hiệu lực15/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3501/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3501/QĐ-UBND 2019 quản lý hoạt động hội chợ triển lãm thương mại tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3501/QĐ-UBND 2019 quản lý hoạt động hội chợ triển lãm thương mại tỉnh Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3501/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Đắc Tài
        Ngày ban hành15/11/2019
        Ngày hiệu lực15/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3501/QĐ-UBND 2019 quản lý hoạt động hội chợ triển lãm thương mại tỉnh Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3501/QĐ-UBND 2019 quản lý hoạt động hội chợ triển lãm thương mại tỉnh Khánh Hòa

            • 15/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực