Quyết định 3506/QĐ-UBND

Quyết định 3506/QĐ-UBND năm 2013 Quy chế phối hợp xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định 3506/QĐ-UBND năm 2013 xử lý chồng chéo thanh tra Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 71/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban tỉnh Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 3506/QĐ-UBND năm 2013 xử lý chồng chéo thanh tra Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3506/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP XỬ LÝ CHỒNG CHÉO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thanh tra được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra;

Sau khi xem xét Công văn số 766/TTr-TT ngày 27/92013 của Chánh Thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và các cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP XỬ LÝ CHỒNG CHÉO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về mối quan hệ phối hợp xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm:

1. Thanh tra theo chương trình, kế hoạch;

2. Thanh tra đột xuất;

3. Thanh tra thường xuyên.

Quy chế này không áp dụng đối với hoạt động thanh tra độc lập của thanh tra viên chuyên ngành và hoạt động kiểm tra.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, ban, ngành (gọi tắt là Thanh tra cấp sở), Thủ trưởng các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở, Thanh tra các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (gọi tắt là Thanh tra cấp huyện), đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

2. Quá trình phối hợp xử lý bảo đảm khách quan trên tinh thần hợp tác bảo đảm hiệu quả trong công tác thanh tra và không gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng được thanh tra.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Chồng chéo trong hoạt động thanh tra là chồng chéo về nội dung, phạm vi, đối tượng và thời gian thanh tra.

1. Chồng chéo về nội dung thanh tra là việc đối tượng thanh tra được thanh tra từ hai lần trở lên về cùng một nội dung thanh tra.

2. Chồng chéo phạm vi thanh tra là việc trùng lặp về thời kỳ thanh tra đối với cùng một nội dung thanh tra (từ thời điểm nào đến thời điểm nào);

3. Chồng chéo về đối tượng thanh tra là việc có từ hai cơ quan thanh tra trở lên cùng tiến hành thanh tra đối với một đối tượng thanh tra tại cùng một thời điểm.

4. Chồng chéo về thời gian thanh tra là việc có từ hai cuộc thanh tra được tiến hàng cùng một thời điểm.

Điều 5. Giới hạn số cuộc thanh tra

Giới hạn về số cuộc thanh tra tại một đối tượng thanh tra được quy định như sau:

1. Đối với cuộc thanh tra có thời hạn trên 15 ngày thì tổng số cuộc thanh tra đối với một đối tượng thanh tra không quá hai (02) cuộc trong một năm.

2. Đối với cuộc thanh tra có thời hạn từ 09 ngày đến 15 ngày thì tổng số cuộc thanh tra đối với một đối tượng thanh tra là không quá ba (03) cuộc thanh tra trong một năm.

3. Đối với cuộc thanh tra có thời hạn từ 05 ngày đến 08 ngày thì tổng số cuộc thanh tra đối với một đối tượng thanh tra không quá bốn (04) cuộc thanh tra trong một năm.

4. Đối với cuộc thanh tra có thời hạn dưới 05 ngày thì tổng số cuộc thanh tra đối với một đối tượng thanh tra là không quá (05) cuộc thanh tra trong một năm.

Chương II

XỬ LÝ CHỒNG CHÉO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA

Mục 1. XÂY DỰNG VÀ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH THANH TRA

Điều 6. Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm

1. Xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm

a) Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ vào định hướng chương trình thanh tra, hướng dẫn của Tổng Thanh tra Chính phủ và yêu cầu công tác quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm nhất vào ngày 15 tháng 11 hàng năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm nhất vào ngày 25 tháng 11 hàng năm.

b) Chánh Thanh tra cấp sở, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở, Chánh Thanh tra cấp huyện căn cứ vào kế hoạch thanh tra của Thanh tra cấp bộ, Thanh tra tỉnh và yêu cầu công tác quản lý của sở, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm nhất vào ngày 05 tháng 12 hàng năm. Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm.

2. Nội dung kế hoạch thanh tra

Nội dung của kế hoạch thanh tra phải bảo đảm các nội dung sau:

a) Xác định rõ đối tượng thanh tra;

b) Xác định rõ nội dung thanh tra;

c) Xác định rõ thời gian thanh tra (tháng, năm);

d) Xác định rõ phạm vi thanh tra.

3. Gửi kế hoạch thanh tra

a) Kế hoạch thanh tra của Thanh tra sở, Thanh tra cấp huyện gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hàng năm để Thanh tra tỉnh tổng hợp làm cơ sở xử lý chồng chéo theo quy định của pháp luật.

b) Đối với các cuộc thanh tra đột xuất, Quyết định thanh tra của các đơn vị phải gửi về thanh tra tỉnh 03 ngày trước khi tiến hành thanh tra tại đơn vị được thanh tra.

Điều 7. Công khai kế hoạch thanh tra

Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở, thanh tra các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa bắt buộc phải gửi cho đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức có liên quan ngay sau khi được phê duyệt làm cơ sở cho đối tượng thanh tra phát hiện trùng lặp để phản ánh về Thanh tra tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Các trường hợp chồng chéo trong hoạt động thanh tra

Việc xác định chồng chéo trong hoạt động thanh tra phải đảm bảo một trong các điều kiện sau:

1. Trùng lặp về đối tượng thanh tra và thời gian tiến hành thanh tra (gọi tắt là trùng lặp về thời gian);

2. Trùng lặp về đối tượng thanh tra, nội dung thanh tra và phạm vi thanh tra (gọi tắt là trùng lặp về nội dung thanh tra).

Mục 2. TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA

Điều 9. Trách nhiệm của Thanh tra tỉnh

1. Sau khi nhận được kế hoạch thanh tra, quyết định thanh tra đột xuất do các cơ quan, đơn vị gửi về, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, phát hiện các trường hợp có chồng chéo trong hoạt động thanh tra làm cơ sở để xử lý.

2. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chủ trì mời các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra cùng làm việc để bàn bạc, trao đổi và thống nhất cách xử xử lý.

3. Căn cứ kết quả xử lý, Thanh tra tỉnh ra văn bản thông báo kết quả xử lý để các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 10. Trách nhiệm của thanh tra các sở, huyện và Thủ trưởng cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở

1. Gửi kế hoạch thanh tra, quyết định thanh tra (đối với cuộc thanh tra đột xuất) về Thanh tra tỉnh; gửi kế hoạch thanh tra đến đối tượng thanh tra ngay sau khi được phê duyệt. Nội dung kế hoạch thanh tra bảo đảm đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2, Điều 6 của Quy chế này.

2. Phối hợp với Thanh tra tỉnh xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, thực hiện đúng theo văn bản thông báo kết quả xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra.

Điều 11. Trách nhiệm của đối tượng thanh tra

1. Thực hiện nghiêm quyết định thanh tra, căn cứ vào quy định về việc xác định chồng chéo trong hoạt động thanh tra và số cuộc được thanh tra theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này để xác định chồng chéo trong hoạt động thanh tra.

2. Trường hợp phát hiện chồng chéo trong hoạt động thanh tra có trách nhiệm phản ánh về Thanh tra tỉnh để tổng hợp xử lý chồng chéo theo quy định.

Mục 3. XỬ LÝ CHỒNG CHÉO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA

Điều 12. Nguyên tắc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra

Việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

1. Việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra bảo đảm thứ tự ưu tiên thanh tra như sau: Cơ quan thanh tra cấp trên, thanh tra đột xuất, thanh tra theo kế hoạch, thanh tra thường xuyên;

2. Khoảng cách thời gian giữa các cuộc thanh tra bảo đảm phù hợp không gây phiên hà cho đối tượng thanh tra.

Điều 13. Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra

Việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra được tiến hành như sau:

1. Trường hợp trùng về thời gian tiến hành thanh tra thì các đơn vị trao đổi để thống nhất lại thời gian thực hiện cho phù hợp, nhưng bảo đảm không quá số cuộc thanh tra được thanh tra tại một đơn vị và khoảng cách thời gian giữa các cuộc thanh tra.

2. Trường hợp nhiều cơ quan thanh tra tiến hành thanh tra về nhiều nội dung khác nhau tại một thời điểm, nhưng có nhiều hơn số cuộc thanh tra theo quy định tại Quy chế này thì Thanh tra tỉnh chủ trì thành lập đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra.

3. Trường hợp trùng về nội dung thanh tra thì cơ quan thanh tra cấp trên, cơ quan thực hiện quản lý chuyên ngành về nội dung của cuộc thanh tra tiến hành thanh tra.

Điều 14. Quy trình xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra

1. Căn cứ vào kế hoạch thanh tra, quyết định thanh tra đột xuất và phản ánh về việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra do các cơ quan, đơn vị gửi về, Thanh tra tỉnh tiến hành phân tích xử lý thông tin làm cơ sở để tiến hành xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra.

2. Trường hợp phát hiện chồng chéo trong hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh chủ động mời các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành họp, trao đổi thống nhất và xử lý chồng chéo theo quy định tại Quy chế này.

3. Căn cứ kết quả xử lý, Thanh tra tỉnh ra văn bản thông báo kết quả xử lý và theo dõi việc thực hiện kết quả xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra.

4. Các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng nội dung kết quả xử lý của Thanh tra tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3506/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3506/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2013
Ngày hiệu lực30/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3506/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3506/QĐ-UBND năm 2013 xử lý chồng chéo thanh tra Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3506/QĐ-UBND năm 2013 xử lý chồng chéo thanh tra Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3506/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành30/10/2013
        Ngày hiệu lực30/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3506/QĐ-UBND năm 2013 xử lý chồng chéo thanh tra Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3506/QĐ-UBND năm 2013 xử lý chồng chéo thanh tra Đồng Nai