Quyết định 3509/QĐ-BTNMT

Quyết định 3509/QĐ-BTNMT năm 2015 phê duyệt Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3509/QĐ-BTNMT phổ biến giáo dục pháp luật tài nguyên môi trường 2016


B TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3509/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Nghị định s 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật Phbiến, giáo dục pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3509/QĐ-BTNMT ngày 50 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực của đời sng xã hội, trọng tâm là lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

b) Phổ biến kịp thời, đầy đủ những quy định mới của pháp luật liên quan đến công tác của cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường; phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường cho các đối tượng là doanh nghiệp, người lao động và nhân dân; tạo điều kiện đcán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật về tài nguyên và môi trường;

c) Đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên, liên tục, đổi mới nội dung, hình thức phbiến giáo dục pháp luật; đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương và phù hợp với từng đối tượng được phổ biến;

d) Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, triển khai đồng bộ và nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức.

2. Yêu cầu:

a) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016 phải kế thừa kết quả và đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, phát triển trong việc thực hiện các nội dung, hình thức, biện pháp phổ biến đã triển khai từ trước đến nay. Đẩy mạnh việc sử dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức phbiến, giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng sử dụng công nghệ thông tin trong phbiến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện cụ thcủa đơn vị và đi tượng được phbiến;

b) Từng quý tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật vào một slĩnh vực cụ thể, tránh dàn trải, kém hiệu quả. Thực hiện việc phi hợp, lng ghép kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ;

c) Đẩy mạnh sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị tham gia công tác phbiến, giáo dục pháp luật giữa các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Đài phát thanh, Đài truyền hình Trung ương, địa phương giúp cho công tác phbiến, giáo dục pháp luật được triển khai đồng bộ sâu rộng và thật sự có hiệu quả.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC PH BIN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Nội dung:

Phổ biến các văn bản pháp luật về tài nguyên và môi trường mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành ban hành, tập trung ph biến các văn bn có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường và có hiệu lực thi hành trong năm 2015, 2016 thuộc các lĩnh vực: đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, đa dạng sinh học, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, biển và hải đảo, tài nguyên nước, đo đạc và bản đồ.

2. Hình thức phổ biến:

a) Tổ chức các hoạt động trong thời gian thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11);

b) Đăng tải, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử của các đơn vị, của Bộ; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường trên trang thông tin điện tử của Bộ; tạp chí tài nguyên và môi trường; báo tài nguyên và môi trường;

c) Biên soạn, in phát hành văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; các chuyên đề pháp luật; các tài liệu, n phẩm ph biến, giáo dục pháp luật phù hợp theo từng đối tượng;

d) Tổ chức phổ biến những văn bản pháp luật mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính ph, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành ban hành và có hiệu lực thi hành trong năm 2014, 2015, 2016 như: Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Luật khí tượng thủy văn năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

đ) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn về phổ biến, giáo dục pháp luật, rà soát kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác pháp chế tại các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

e) Tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phbiến, giáo dục pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức;

g) Phối hợp với Đài truyền hình Trung ương, Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức các chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật trên đài truyền hình, đài tiếng nói Việt Nam.

III. TCHỨC THC HIỆN

1. Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm:

a) Giúp lãnh đạo Bộ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch này;

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016 được giao chủ trì thực hiện, cụ thể nội dung, thời gian như sau:

- Tổ chức các hoạt động trong thời gian thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11); thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2016.

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương; thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

- Tổ chức các Hội nghị phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính ph, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành ban hành và có hiệu lực thi hành trong năm 2014, 2015, 2016 như: Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Luật khí tượng thủy văn năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2016.

c) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường, với Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp theo quy định;

d) Chủ trì, phi hợp với Văn phòng Bộ lập dự toán chi tiết các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016 được giao chủ trì và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Các đơn vị: Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa cht và Khoáng sản Việt Nam; Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Cục Viễn thám quốc gia, Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm:

a) Biên soạn tài liệu, giáo trình phổ biến giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực được giao; cử cán bộ có trình độ tham gia các đợt, chương trình, chuyên mục, lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật chung của Bộ do Vụ Pháp chế chủ trì tổ chức;

b) Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật theo chuyên đề thuộc lĩnh vực được giao phụ trách với các địa phương có yêu cu nhưng không trùng địa điểm tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật chung của Bộ do Vụ Pháp chế chủ trì tổ chức;

c) Phê duyệt dự toán chi tiết về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực được giao phụ trách trước khi thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí theo chế độ tài chính hiện hành, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

3. Văn phòng Bộ chủ trì, phi hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ quản lý kinh phí chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016.

4. Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính: Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí theo chế độ tài chính hiện hành và phân bổ kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016 theo kế hoạch.

5. Cục Công nghệ thông tin, Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Vụ Pháp chế đăng tải, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của Bộ.

6. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016; báo cáo bng văn bản kết quả tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 15 tháng 11 năm 2016./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3509/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3509/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2015
Ngày hiệu lực30/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3509/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 3509/QĐ-BTNMT phổ biến giáo dục pháp luật tài nguyên môi trường 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3509/QĐ-BTNMT phổ biến giáo dục pháp luật tài nguyên môi trường 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3509/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Thị Phương Hoa
        Ngày ban hành30/12/2015
        Ngày hiệu lực30/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3509/QĐ-BTNMT phổ biến giáo dục pháp luật tài nguyên môi trường 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3509/QĐ-BTNMT phổ biến giáo dục pháp luật tài nguyên môi trường 2016

         • 30/12/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/12/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực