Quyết định 351/QĐ-UBND

Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ một số nội dung của Quyết định 26/2013/QĐ-UBND về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 351/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ sửa đổi cấp giấy phép xây dựng An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 351/QĐ-UBND

An Giang, ngày 13 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2013/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO GIẤY PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp phép xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 26 tháng 07 năm 2013 của y ban nhân dân tỉnh về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tnh về việc sửa đổi một số nội dung quyết định s 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 171/TTr-SXD ngày 21 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

1. Hủy bỏ Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Bãi bỏ nội dung nêu tại Điểm g, Khoản 1, Điều 21 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dng Chủ tch y ban nhân dân cp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
TT TU, TT HĐND tỉnh;
-
Thường trực UBND tnh;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
-
Cục Kiểm soát TTHC - B Tư pháp;
-
UBND huyện, thị, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn (qua email);
- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang;
- Website Chính phủ;
- Website AG; TT Công báo AG; Báo AG;
-
Lưu: VT, phòng ĐTXD, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 351/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu351/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2014
Ngày hiệu lực13/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 351/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 351/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ sửa đổi cấp giấy phép xây dựng An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 351/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ sửa đổi cấp giấy phép xây dựng An Giang
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu351/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
      Người kýVương Bình Thạnh
      Ngày ban hành13/03/2014
      Ngày hiệu lực13/03/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật10 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 351/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ sửa đổi cấp giấy phép xây dựng An Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 351/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ sửa đổi cấp giấy phép xây dựng An Giang

          • 13/03/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 13/03/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực