Quyết định 351/QĐ-UBND

Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt đề cương Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến 2015 và định hướng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt đề cương Quy hoạch khoáng sản làm vật


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 351/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG: ''QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ ĐẾN 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ban hành ngày 14/6/2005 và Nghị định số: 160/ 2005/NĐ- CP ngày 27/12/ 2005 hướng dẫn chi tiết Luật khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;

Căn cứ Thông tư số 05/2003/TT-BKH ngày 22/7/2003 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư v/v hướng dẫn nội dung, trình tự lập, thẩm định và quản lý các dự án quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lãnh thổ;

Theo tờ trình số 77/SXD-KTKH ngày 15/01/2007 của Giám đốc sở Xây dựng v/v xin duyệt đề c­ương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án: ''Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến 2015 và định hướng đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ dự án Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến 2015 và định hướng đến năm 2020.

1. Tên dự án: Dự án Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến 2015 và định hướng đến năm 2020.

2. Cấp quyết định đầu tư : UBND tỉnh Thanh Hoá.

3. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá.

4. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành sau 12 tháng kể từ ngày được duyệt đề cương, nhiệm vụ.

5. Phạm vi dự án: Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

6. Nội dung chủ yếu của dự án:

Phần I

1) Thông tin về dự án, khái quát về thực trạng và dự báo phát triển KT- XH tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015 và dự báo đến năm 2020.

a) Các thông tin chung về dự án.

b) Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa.

c) Hiện trạng kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá.

d) Dự báo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá đến 2015.

2) Đánh giá hiện trạng khoáng sản làm VLXD trên địa bàn toàn tỉnh và dự báo nhu cầu khoáng sản làm VLXD đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

a) Hiện trạng hoạt động khai thác khoáng sản làm VLXD tỉnh Thanh Hoá.

- Hiện trạng công tác điều tra, thăm dò khoáng sản làmVLXD tỉnh Thanh Hoá.

- Hiện trạng khai thác khoáng sản làm VLXD tỉnh Thanh Hoá.

- Đánh giá tình hình thị trường khoáng sản làm VLXD tỉnh Thanh Hoá.

b) Dự báo nhu cầu và thị trường khoáng sản làm VLXD tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015.

- Dự báo xu hướng phát triển khoáng sản làm VLXD.

- Dự báo nhu cầu khoáng sản làm VLXD.

3) Đánh giá những nguồn lực, thuận lợi và khó khăn đối với việc phát triển khoáng sản làm VLXD và mở rộng thị trường khoáng sản làm VLXD ở Thanh Hoá.

a) Đánh giá những nguồn lực và thuận lợi:

- Đặc điểm địa lý:

- Tiềm năng tài nguyên khoáng sản làm VLXD tỉnh Thanh Hoá.

- Tiềm năng lao động.

b) Những tồn tại và khó khăn ảnh hưởng đến phát triển khoáng sản làm VLXD:

- Nguồn vốn đầu tư cho điều tra cơ bản của tỉnh Thanh Hoá còn hạn hẹp chưa đáp ứng yêu cầu của công tác điều tra khoáng sản làm VLXD.

- Những hạn chế của số liệu điều tra khoáng sản làm VLXD ở các giai đoạn trước và lực lượng CBKT trong lĩnh vực khoáng sản làm VLXD chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển KT- XH của tỉnh trước mắt và lâu dài.

4) Trên cơ sở các tài liệu tổng hợp nói trên, xây dựng quy hoạch chi tiết thăm dò, khai thác, sử dụng, khu vực cấm, tạm thời cấm và khu vực Bộ quản lý khoáng sản làm VLXD theo quy mô của từng loại đến năm 2015 định hướng đến năm 2020.

5) Đề xuất các biện pháp để thực hiện mục tiêu và định hướng quy hoạch.

Phần II

Lập quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến 2015 và định hướng đến năm 2020.

1) Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

a) Mục tiêu quy hoạch:

Tổng hợp khái quát về hiện trạng và dự báo phát triển KT-XH tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015 định hướng đến năm 2020.

Đánh giá hiện trạng khoáng sản làm VLXD trên địa bàn toàn tỉnh và dự báo nhu cầu khoáng sản làm VLXD đến năm 2015.

Đánh giá những nguồn lực, thuận lợi và khó khăn đối với việc phát triển khoáng sản làm VLXD và mở rộng thị trường khoáng sản làm VLXD ở Thanh Hoá.

Xây dựng quy hoạch chi tiết thăm dò, khai thác và sử dụng, khu vực cấm, khu vực Bộ quản lý khoáng sản làm VLXD theo quy mô của từng loại đến năm 2015 định hướng đến năm 2020.

Đề xuất các biện pháp quản lý và tổ chức thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu và định hướng quy hoạch.

b) Nguyên tắc thực hiện quy hoạch:

Nguyên tắc công tác điều tra, thăm dò.

Nguyên tắc phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Nguyên tắc khai thác và chế biến tiết kiệm tài nguyên.

2) Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến 2015 và định hướng đến năm 2020.

Thu thập, tổng hợp các tài liệu đã có, thực hiện phương pháp khảo sát thực địa, áp dụng công nghệ tin học trong xử lý, thành lập và lưu giữ tài liệu.     Phương án quy hoạch chi tiết phát triển khoáng sản làm VLXD tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015 gồm:

- Bản đồ phân bố khoáng sản làm VLXD tỉnh Thanh Hoá tỷ lệ 1/100.000.

- Bản đồ hiện trạng khoáng sản làm VLXD tỉnh Thanh Hoá tỷ lệ 1/100.000.

- Bản đồ quy hoạch chi tiết phát triển khoáng sản làm VLXD tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015 tỷ lệ 1/100.000.

- Các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015.

- Các sơ đồ chi tiết một số điểm khoáng sản (Tỷ lệ 1/50.000 đưa vào B.C)

3) Định hướng phát triển khoáng sản làmVLXD tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020.

- Những cơ sở để định hướng phát triển khoáng sản làm VLXD tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020.

- Định hướng phát triển khoáng sản làm VLXD tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020.

Những biện pháp để thực hiện mục tiêu và định hướng quy hoạch.

- Cân đối tài chính và đầu tư cho các dự án thăm dò khoáng sản làm VLXD lớn.

- Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển khoáng sản VLXD bằng các dự án cụ thể.

- Tăng cường công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực khoáng sản làm VLXD nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt và tạo tiền đề cho sự phát triển ngành trong tương lai.

- Thống nhất quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh.

Phần III

Tổ chức thực hiện quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến 2015 và định hướng đến năm 2020; Những giải pháp, cơ chế, chính sách để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến 2015 và định hướng đến năm 2020.

7. Sản phẩm dự án:

Mỗi loại 7 bộ, bao gồm:

- Báo cáo thuyết minh gồm các phần như trình bày ở phần nội dung dự án.

- Bản đồ phân bố khoáng sản làm VLXD tỉnh Thanh Hoá tỷ lệ 1/100.000.

- Bản đồ hiện trạng khoáng sản làm VLXD tỉnh Thanh Hoá tỷ lệ 1/100.000.

- Bản đồ phân vùng khoáng sản làm VLXD tỉnh Thanh Hoá tỷ lệ1/100.000.

- Sơ đồ chi tiết hoá một số điểm khoáng sản làm VLXD đưa vào báo cáo dự án tỷ lệ: 1/50.000 (1 bộ gồm 10 mảnh).

- Bảng kê các mỏ và điểm quặng khoáng sản làm VLXD.

- Báo cáo thuyết minh tóm tắt (40 bộ).

Điều 2. Kinh phí và thời gian thực hiện dự án:

- Nguồn kinh phí: Vốn ngân sách Nhà nước.

- Thời gian hoàn thành dự án: Sau 12 tháng kể từ ngày được duyệt đề cương, nhiệm vụ của dự án.

- Chủ dự án chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung theo đề cương đã được phê duyệt, quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định.

- Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí của dự án, trình duyệt theo quy định.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Lưu: VT, CN(2)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thế Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 351/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu351/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2007
Ngày hiệu lực29/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 351/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt đề cương Quy hoạch khoáng sản làm vật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt đề cương Quy hoạch khoáng sản làm vật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu351/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thế Bắc
        Ngày ban hành29/01/2007
        Ngày hiệu lực29/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt đề cương Quy hoạch khoáng sản làm vật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt đề cương Quy hoạch khoáng sản làm vật

            • 29/01/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực