Quyết định 3513/2004/QĐ.UB

Quyết định 3513/2004/QĐ.UB quy định về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch; cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định 3513/2004/QĐ.UB thẩm quyền phê duyệt kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo Vũng Tàu đã được thay thế bởi Quyết định 1413/QĐ-UBND 2019 bổ sung Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 06/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 3513/2004/QĐ.UB thẩm quyền phê duyệt kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3513/2004/QĐ.UB

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH; CỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Ở TRONG NƯỚC VÀ MỞ CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ban hành ngày 26/02/1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ban hành ngày 29/4/2003;

- Căn cứ Quyết định số 1615-QĐ/TU ngày 29/02/2000 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu V/v quy định phân cấp quản lý cán bộ;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh, cụ thể như sau:

1. Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổng thể hàng năm (số lượng CBCCVC đi ĐTBD và các lớp ĐTBD) cho các cơ quan đầu mối quản lý công tác ĐTBD CBCCVC của tỉnh, bao gồm: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thông tin.

2. Giám đốc Sở Nội Vụ phê duyệt kế hoạch chi tiết hàng năm (cử đi ĐTBD và mở các lớp ĐTBD) đối với CBCCVC các cơ quan, đơn vị:

a. Các sở, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh (bao gồm cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; trừ các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa thông tin).

b. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện (trừ các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục).

3. Giám đốc sở Giáo dục –Đào tạo phê duyệt kế hoạch cử đi ĐTBD hàng năm đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Sở và UBND huyện.

4. Giám đốc sở Y tế phê duyệt kế hoạch cử đi ĐTBD hàng năm đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc Sở (kể cả cán bộ y tế xã, phường, thị trấn).

5. Giám đốc sở văn hóa –Thông tin phê duyệt kế hoạch cử đi ĐTBD hàng năm đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp văn hóa trực thuộc Sở.

6.Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kế hoạch cử đi ĐTBD hàng năm đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

7.Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên phê duyệt kế hoạch cử đi ĐTBD hàng năm đối với cán bộ, viên chức của đơn vị.

Điều 2: Quy định thẩm quyền ra quyết định cử CBCCVC các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh đi ĐTBD ở trong nước, cụ thể như sau:

1. Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cử đi ĐTBD theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện; Giám đốc Sở; Thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ đối với các chức danh sau:

a. Những người đảm nhiệm chức vụ bầu cử theo nhiệm kỳ trong các cơ quan HĐND, UBND cấp tỉnh và huyện.

b. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; Thủ trưởng, Phó thủ Trưởng cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh.

c. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh (bao gồm cả Hiệu trưởng, Hiệu Phó các Trường Cao đẳng, Đại học thuộc tỉnh).

d. Công chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

đ. Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Doanh nghiệp Nhà nước.

2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh ra quyết định cử đi ĐTBD theo kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với các chức danh sau:

a. CBCCVC (kể cả công chức dự bị và hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, phục vụ) thuộc cơ quan, đơn vị, ngành mình quản lý (trừ các chức danh nêu tại điểm b, c, d, đ - khoản 1, khoản 4-Điều 2 của Quyết định này).

b. Thủ trưởng, phó Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên trực thuộc.

3. Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là huyện) ra quyết định cử đi ĐTBD theo kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với các chức danh sau:

a. CBCCVC (kể cả công chức dự bị và hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, phục vụ) các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện (trừ các chức danh nêu tại điểm a-khoản 1, khoản 4-điều 2 của Quyết định này)

b.Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên trực thuộc UBND huyện.

c. Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

4. Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên ra quyết định cử đi ĐTBD đối với cán bộ, viên chức của đơn vị mình (trừ các chức danh quy định tại điểm đ khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 điều 2 của Quyết định này).

Điều 3: Quy định thẩm quyền ra quyết định mở các lớp ĐTBD CBCCVC trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh ra Quyết định mở các lớp ĐTBD CBCCVC trong kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, bao gồm các lớp ĐTBD của UBND các huyện, các sở, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; trừ các lớp ĐTBD viên chức sự nghiệp thuộc sở: Giáo dục-Đào tạo, Y tế, Văn hóa Thông tin.

2.Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh ra quyết định mở các lớp ĐTBD viên chức trong kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3.Giám đốc Sở Y tế tỉnh ra quyết định mở các lớp ĐTBD viên chức trong kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

4.Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh ra quyết định mở các lớp ĐTBD viên chức trong kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 4: Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định này của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Điều 5: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh; giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Giám đốc các Sở, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 3154/2003/QĐ.UB ngày 21/04/2003 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu V/v Quy định tạm thời thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp Nhà nước của tỉnh đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước.

 

 

TM. UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3513/2004/QĐ.UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3513/2004/QĐ.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2004
Ngày hiệu lực07/06/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2014
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3513/2004/QĐ.UB

Lược đồ Quyết định 3513/2004/QĐ.UB thẩm quyền phê duyệt kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3513/2004/QĐ.UB thẩm quyền phê duyệt kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3513/2004/QĐ.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành07/06/2004
        Ngày hiệu lực07/06/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2014
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3513/2004/QĐ.UB thẩm quyền phê duyệt kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3513/2004/QĐ.UB thẩm quyền phê duyệt kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo Vũng Tàu