Quyết định 3515/QĐ-UBND

Quyết định 3515/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 3515/QĐ-UBND thành lập văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3515/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 30 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI QUẢNG NAM, TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 476/TTr-STNMT ngày 10/9/2015 và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1093/TTr-SNV ngày 23/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (được chuyển giao về Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý tại Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Trụ sở đặt tại số 99A, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Vị trí, chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Vị trí, chức năng

a) Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam (dưới đây gọi tắt là Văn phòng Đăng ký đất đai) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

b) Văn phòng đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

b) Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

c) Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

d) Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

đ) Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

g) Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

h) Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

i) Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

k) Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

l) Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

m) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai: Văn phòng Đăng ký đất đai có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

b) Cơ cấu tổ chức

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận.

- Phòng Thông tin - Lưu trữ.

- Phòng Kỹ thuật địa chính.

- Các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, bao gồm (18 Chi nhánh): thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An; thị xã Điện Bàn; các huyện: Thăng Bình, Núi Thành, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Phú Ninh, Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là đơn vị hạch toán phụ thuộc; có con dấu riêng theo quy định của pháp luật. Chi nhánh có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

4. Biên chế: Số lượng người làm việc của Văn phòng đăng ký đất đai được giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Phối hợp với cơ quan, đơn vị và địa phương dự thảo Quy chế phối hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các Phòng chuyên môn và Quy chế tổ chức hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định hiện hành của Nhà nước;

3. Thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các Chi nhánh thuộc Văn phòng đăng ký đất đai;

4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Văn phòng đăng ký đất đai và Giám đốc, Phó Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Cơ chế hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2015, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ TN&MT;
- TT TU, TT HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, TH, NC.

D:\Vuong NC\Noi vu\Quyet dinh\Thanh lap to chuc\QD thanh lap VP Dang ky dat dai Quang Nam.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3515/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3515/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2015
Ngày hiệu lực01/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3515/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3515/QĐ-UBND thành lập văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3515/QĐ-UBND thành lập văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3515/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành30/09/2015
        Ngày hiệu lực01/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3515/QĐ-UBND thành lập văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3515/QĐ-UBND thành lập văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam 2015

            • 30/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực