Quyết định 352/QĐ-TCTK

Quyết định 352/QĐ-TCTK năm 2015 về Kế hoạch điều tra thống kê năm 2016 của Tổng cục Thống kê

Nội dung toàn văn Quyết định 352/QĐ-TCTK 2015 Kế hoạch điều tra thống kê 2016


BKẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
T
NG CC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 352/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ NĂM 2016 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch điều tra thống kê năm 2016 của Tổng cục Thống kê.

Điều 2. Nhiệm vụ của các đơn vị:

1. Vụ chủ trì tổ chức điều tra chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án điều tra và gửi Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin trước ngày 30 tháng 6 năm 2015;

2. Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin chủ trì thẩm định phương án điều tra bao gồm cả nội dung xử lý thông tin; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công việc của Kế hoạch điều tra thống kê năm 2016 của Tổng cục Thống kê;

3. Vụ Kế hoạch tài chính phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức điều tra và Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin lập dự toán kinh phí theo chế độ tài chính của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo TCTK;
- Lưu: VT, PPCĐ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bích Lâm

 

KẾ HOẠCH

ĐIỀU TRA THỐNG KÊ NĂM 2016 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ
(Theo Quyết định số 352/QĐ-TCTK ngày 18/5/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2016)

TT

Tên đơn vị chủ trì tổ chức và tên cuộc điều tra

Đơn vị điều tra

Tần suất điều tra

Phạm vi số liệu tổng hợp, suy rộng

A. ĐIỀU TRA THÁNG

Vụ Thống kê Dân số và Lao động

1

Điều tra lao động và việc làm năm 2016

Hộ dân cư

Tháng

Số liệu tính theo quý cho cấp vùng và theo năm cho cấp tỉnh

Vụ Thống kê Công nghiệp

2

Điều tra ngành công nghiệp

Doanh nghiệp; Đơn vị cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, cá thể hoạt động ngành công nghiệp

Tháng

Toàn quốc, cấp tỉnh và ngành công nghiệp cấp I, cấp II, cấp IV, sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ

3

Điều tra xuất, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp ngoài nhà nước

Doanh nghiệp ngoài nhà nước có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

Tháng

Cấp tỉnh và toàn quốc

4

Điều tra Tổng mức bán lẻ hàng hóa của các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có hoạt động thương nghiệp

Tháng

Cấp tỉnh và toàn quốc

5

Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác của các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể

Doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, cơ sở SXKD cá thể có hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác

Tháng

Cấp tỉnh và toàn quốc

6

Điều tra các doanh nghiệp ngoài nhà nước và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có hoạt động vận tải, kho bãi

Doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có hoạt động vận tải, kho bãi

Tháng

Cấp tỉnh và toàn quốc

Vụ Thống kê Giá

7

Điều tra giá tiêu dùng (CPI)

Sạp hàng, quầy hàng, điểm bán hàng, cơ sở kinh doanh, cơ quan trường học, cơ sở khám chữa bệnh

3 lần/tháng

Thành thị, nông thôn, cấp tỉnh, cấp vùng và toàn quốc

B. ĐIU TRA QUÝ

Vụ Thống kê Công nghiệp

8

Điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Doanh nghiệp; Đơn vị cơ sở trực thuộc doanh nghiệp có hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo

Quý

Toàn quốc, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp I, cấp II, cấp IV

Vụ Thống kê Xây dựng và vốn đầu tư

9

Điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển

Doanh nghiệp ngoài nhà nước; trang trại, hộ nông lâm nghiệp và thủy sản, hộ sản xuất kinh doanh phi nông lâm nghiệp và thủy sản có đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh; hộ dân cư có đầu tư xây dựng nhà ở

Quý

Cấp tỉnh và toàn quốc

10

Điều tra hoạt động xây dựng quý

Doanh nghiệp ngoài nhà nước có hoạt động chính là xây dựng; UBND xã/phường có đầu tư xây dựng; hộ dân cư có đầu tư xây dựng

Quý

Cấp tỉnh và toàn quốc

Vụ Thống kê Giá

Điều tra giá sản xuất tính chỉ số giá theo quý, gồm:

11

Điều tra giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trực tiếp mua các loại NNVL dùng cho SX trong ngành công nghiệp chế biến và các doanh nghiệp, cơ sở SX cá thể bán vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng

Tháng

Một số tỉnh, cấp vùng và toàn quốc

12

Điều tra giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản

Cơ sở sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản; doanh nghiệp; hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; hộ dân cư trực tiếp sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản

Tháng

Một số tỉnh, cấp vùng và toàn quốc

13

Điều tra giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp

Doanh nghiệp, cơ sở SX, hộ dân cư trực tiếp SX và bán ra thị trường các sản phẩm công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến, công nghiệp điện, khí đốt và nước

Tháng

Một số tỉnh, cấp vùng và toàn quốc

14

Điều tra giá cước vận tải kho bãi

Ban quản lý bến, cảng, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể kinh doanh dịch vụ vận tải kho bãi và Hỗ trợ vận tải

Tháng

Một số tỉnh, cấp vùng và toàn quốc

15

Điều tra giá xuất nhập khẩu hàng hóa

Doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa

Tháng

Một số tỉnh và toàn quốc

16

Điều tra giá dịch vụ

Doanh nghiệp, cơ sở SXKD, đơn vị HCSN trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm dịch vụ

Tháng

Một số tỉnh, cấp vùng và toàn quốc

Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ

17

Điều tra xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp ngoài nhà nước

Doanh nghiệp ngoài nhà nước có hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ

Quý

Toàn quốc, một số loại dịch vụ

C. ĐIỀU TRA NĂM

Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

18

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

Hộ nông thôn; hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản ở thành thị; trang trại; UBND xã

Năm

Cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc

19

Điều tra diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp

Thôn (ấp, bản), khu phố, tiểu khu, xã (phường, thị trấn) có trồng cây nông nghiệp trong kỳ

Năm

Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc

 

Cây hàng năm

 

 

 

 

Vụ Đông

Xã, phường, thị trấn có gieo trồng cây vụ đông trong vụ điều tra

 

Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc

 

Vụ Đông xuân

Thôn (ấp, bản) có gieo trồng cây hàng năm; tổ dân phố có gieo trồng cây hàng năm từ 30 ha/vụ trở lên

 

Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc

 

Vụ Hè thu

nt

 

Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc

 

Vụ mùa

nt

 

Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc

 

Cây lâu năm

Thôn (ấp, bản) có gieo trồng cây lâu năm; tổ dân phố có gieo trồng cây lâu năm từ 30 ha trở lên

 

Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc

20

Điều tra năng suất, sản lượng lúa

Hộ có thực tế gieo trồng lúa tại địa bàn vụ điều tra

Năm

Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc

 

Vụ Đông xuân

nt

 

 

 

Vụ Hè thu

nt

 

 

 

Vụ Thu đông

nt

 

 

 

V Mùa

nt

 

 

21

Điều tra năng suất, sản lượng cây vụ Đông và các loại cây hàng năm khác

Hộ có thực tế gieo trồng cây vụ đông và cây hàng năm khác tại địa bàn vụ điều tra.

Năm

Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc

 

Cây vụ Đông

 

Năm

 

 

Cây hàng năm theo vụ

 

Vụ

 

22

Điều tra năng suất sản lượng cây lâu năm

Hộ, trang trại, doanh nghiệp thực tế trồng và thu hoạch sản phẩm cây lâu năm khác điều tra tại địa bàn điều tra

Năm

Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc

 

Điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm trọng điểm

Hộ, trang trại, doanh nghiệp thực tế trồng và thu hoạch sản phẩm cây lâu năm điều tra tại địa bàn trong năm điều tra

 

Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc

 

Điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm khác

Hộ, trang trại, doanh nghiệp thực tế trồng và thu hoạch sản phẩm các loại cây lâu năm tại địa bàn trong năm điều tra

 

Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc

23

Điều tra chăn nuôi

 

4 kỳ/năm

 

 

Lần 1

Doanh nghiệp/HTX, trang trại, gia trại và hộ thực tế có chăn nuôi lợn và gia cầm trong kỳ điều tra

Ngày 01 tháng 01

Cấp tỉnh và toàn quốc

 

Lần 2

Doanh nghiệp/HTX, trang trại, gia trại và hộ thực tế có chăn nuôi lợn và gia cầm trong kỳ điều tra

Ngày 01 tháng 4

Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc

 

Lần 3

Doanh nghiệp, HTX, trang trại, gia trại và hộ thực tế có chăn nuôi lợn và gia cầm trong kỳ điều tra

Ngày 01 tháng 7

Cấp tỉnh và toàn quốc

 

Lần 4

Thôn (ấp, bản), doanh nghiệp, HTX, trang trại, gia trại và hộ thực tế có chăn nuôi gia súc, gia cầm và chăn nuôi khác trong kỳ điều tra

Ngày 01 tháng 10

Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc

24

Điều tra thủy sản

Xã, phường, thị trấn, thôn (ấp, bản), doanh nghiệp, HTX, trang trại và hộ thực tế có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản

4 kỳ/năm

 

 

Điều tra thủy sản Quý

Tàu/thuyền tham gia khai thác thủy sản biển trong kỳ điều tra

Các ngày được lựa chọn của các tháng trong Quý

Cấp tỉnh và toàn quốc

 

Điều tra thy sản 01/5

Xã, phường, thị trấn, thôn (ấp, bản), doanh nghiệp, HTX, trang trại và hộ thuộc các vùng ven biển và vùng Đồng bằng sông Cửu Long có hoạt động nuôi trồng thủy sản trong kỳ điều tra

1 lần/năm

Cấp tỉnh và toàn quốc

 

Điều tra thủy sản 01/11

Xã, phường, thị trấn, thôn (ấp, bản), doanh nghiệp, HTX và hộ trên phạm vi cả nước có hoạt động nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản biển; các hộ thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh khác có khai thác thủy sản nội địa trong năm

1 lần/năm

Cấp tỉnh và toàn quốc

Vụ Thống kê Công nghiệp

25

Điều tra doanh nghiệp

Văn phòng Tập đoàn, văn phòng Tổng công ty, doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập chịu sự điều tiết bởi Luật doanh nghiệp; hợp tác xã; Tập đoàn, Tổng công ty hạch toán toàn ngành

Năm

Toàn quốc, cấp vùng, cấp tỉnh, ngành kinh tế, loại hình doanh nghiệp

Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường

26

Khảo sát mức sống dân cư năm 2016

Hộ dân cư; xã

Năm 4 lần

Toàn quốc, Thành thị - nông thôn, cấp vùng và cấp tỉnh

 

Ln 1

 

Tháng 3

 

 

Lần 2

 

Tháng 6

 

 

Ln 3

 

Tháng 9

 

 

Ln 4

 

Tháng 12

 

Vụ Thống kê Dân số và Lao động

27

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01 tháng 4 năm 2016

Hộ dân cư

Năm

Số liệu đại diện cho cấp tỉnh, thành thị và nông thôn, cấp vùng và toàn quốc

Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư

28

Điều tra hoạt động xây dựng năm

Xã, phường, thị trấn có đầu tư xây dựng; hộ dân cư có đầu tư xây dựng

Năm

Cấp tỉnh và toàn quốc

Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và CNTT

29

Điều tra cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, đơn vị liên quan khác

Năm

Cấp tỉnh và toàn quốc

Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ

30

Điều tra chi phí bảo hiểm, vận tải hàng nhập khẩu

Doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu hàng hóa

Năm

Toàn quốc

31

Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2016

Cơ sở SXKD cá thể (trừ nông, lâm nghiệp và thủy sản)

Năm

Cấp tỉnh và toàn quốc

Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia

32

Điều tra thu thập thông tin tính tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý theo phương pháp sản xuất và sử dụng cuối cùng năm 2016

Bộ/ngành; doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; hiệp hội; tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; hộ tiêu dùng sản phẩm vật chất và dịch vụ

Năm

Toàn quốc, 6 vùng kinh tế, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

D. ĐIỀU TRA THÍ ĐIỂM

Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ

33

Điều tra thí điểm (phục vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017)

Cơ sở kinh tế

 

Địa bàn mẫu, Ngành kinh tế mẫu

Vụ Thống kê Dân số và Lao động

34

Điều tra thí điểm lao động việc làm theo khái niệm mới của ILO

Hộ dân cư

Tháng

Địa bàn mẫu

E. ĐIU TRA KHÁC

Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường

35

Điều tra những cuộc đời trẻ thơ vòng 5

Hộ dân cư

Lần 1 năm 2016, lần 2 năm 2017

Quần thể trẻ em được chọn nghiên cứu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 352/QĐ-TCTK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu352/QĐ-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2015
Ngày hiệu lực18/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 352/QĐ-TCTK

Lược đồ Quyết định 352/QĐ-TCTK 2015 Kế hoạch điều tra thống kê 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 352/QĐ-TCTK 2015 Kế hoạch điều tra thống kê 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu352/QĐ-TCTK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýNguyễn Bích Lâm
        Ngày ban hành18/05/2015
        Ngày hiệu lực18/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 352/QĐ-TCTK 2015 Kế hoạch điều tra thống kê 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 352/QĐ-TCTK 2015 Kế hoạch điều tra thống kê 2016

           • 18/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực