Quyết định 352/QĐ-UBND

Quyết định 352/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch xây dựng, đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 352/QĐ-UBND 2019 công nhận xã phường thị trấn phù hợp với trẻ em Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 352/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số: 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 391/TTr-LĐTBXH ngày 04/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng, đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG, ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM TRÊN ĐỊA TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 352/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em là mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban, Ngành, đoàn thể nhằm xây dựng một môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh phù hợp cho trẻ em. Tạo điều kiện cho trẻ em được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của mình, có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và nhân cách.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu trong kỳ đánh giá đạt trên 70% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo tiêu chí quy định tại Quyết định số: 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- 100% xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và cam kết thực hiện các tiêu chí về xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

3. Nguyên tắc thực hiện

- Xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em là một trong những tiêu chun để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hng năm của địa phương.

Việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em phải đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai và đúng quy định.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em (BVCSTE) thông qua việc ban hành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể hng năm về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đăng ký phấn đấu xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp trẻ em theo các tiêu chí tại Quyết định 06/QĐ-TTg .

- Chỉ đạo lồng ghép và ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác BVCSTE, đặc biệt là các tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp trẻ em trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lập kế hoạch kinh phí hng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống xâm hại trẻ em

- Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BVCSTE, đặc biệt là các nội dung của Quyết định số: 06/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em đến các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em và bảo vệ, chăm sóc, phòng chống xâm hại trẻ em.

- Tổ chức vận động, tư vấn trực tiếp đối với những gia đình có trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý kịp thời nghiêm minh các trường hợp xâm hại trẻ em.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trong nhiều năm liền.

3. Nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em

Tăng cường tập huấn cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện và cấp xã về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; cách ghi chép các biểu mẫu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

4. Xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục nhằm giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm chăm sóc, thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với trẻ em bình thường, tạo môi trường sống thân thiện, an toàn và phù hợp với trẻ em.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em để có sự chỉ đạo kịp thời đảm bảo đạt chỉ tiêu đã đề ra. Phân công cán bộ theo dõi quá trình triển khai thực hiện.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước của các Sở, Ban, Ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể có liên quan và các địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên phạm vi toàn tỉnh, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện tiêu chí số 1, 3, 5, 6, 11, 13 và phối hợp với các Sở, Ngành để tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí khác; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo kỳ đánh giá; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/12 năm đánh giá.

1.2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố hướng dẫn các đơn vị trường học huy động trẻ em đến nhà trẻ, mẫu giáo và lớp 1 đúng độ tuổi quy định; chủ trì, hướng dẫn kiểm tra, giám sát và đánh giá tiêu chí số 10; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tiêu chí số11.

1.3. Sở Y tế: Chủ trì, hướng dẫn kiểm tra, giám sát và đánh giá các tiêu chí số 7, 8, 9; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, chương trình phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em.

1.4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Chủ trì, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 12; phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương quy hoạch, xây dựng các điểm vui chơi, giải trí và tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho trẻ em.

1.5. Công an tỉnh: Chủ trì, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 4; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em.

1.6. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra đánh giá tiêu chí số 2.

1.7. Sở Tài chính phối hợp với các Sở, Ngành liên quan trong việc cân đối ngân sách hằng năm cho các đề án, kế hoạch thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

1.8. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chỉ tiêu về tỷ lệ “Xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em” vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm.

1.9. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; các nội dung liên quan đến công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

1.10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn: Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan lồng ghép các chỉ tiêu xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để vận động nhân dân thực hiện; phối hợp với các ngành thực hiện Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

1.11. Đề nghị Tỉnh đoàn: Phối hợp với các Sở, Ngành và các địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em có liên quan; tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ em kỹ năng biết tự bảo vệ mình; Phòng, tránh các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột lao động, mắc các tệ nạn xã hội, tai nạn gây thương tích...; đẩy mạnh công tác xây dựng và quản lý các điểm vui chơi, tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích thu hút sự tham gia của trẻ em.

1.12. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Phối hợp với các Sở, Ngành và các địa phương thực hiện các tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em có liên quan; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về vai trò của người mẹ trong nuôi dạy con tốt; tổ chức tọa đàm để tìm giải pháp hỗ trợ đối với tình trạng trẻ em bỏ học và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực gia đình; tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ dưới 05 tuổi, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em....

1.13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em ở địa phương. Bố trí nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch Kiểm tra đôn đốc các hoạt động về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại các xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đăng ký thực hiện vào đầu kỳ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm, đánh giá và xét đề nghị công nhận theo quy định.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch một cách cụ thể và có tính khả thi cao. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em của địa phương.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể ở từng địa phương. Hướng dẫn các địa phương đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo quy định tại Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, xem đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương.

2. Chế độ thông tin báo cáo

2.1. Thời gian, trình tự đánh giá

Theo quy định tại Điều 4, Quyết định số: 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

2.2. Thời gian báo cáo

- Trước ngày 30 tháng 11 của năm đánh giá, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

- Trước ngày 05 tháng 12 của năm đánh giá, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 352/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu352/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2019
Ngày hiệu lực08/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 352/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 352/QĐ-UBND 2019 công nhận xã phường thị trấn phù hợp với trẻ em Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 352/QĐ-UBND 2019 công nhận xã phường thị trấn phù hợp với trẻ em Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu352/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Duy Hưng
        Ngày ban hành08/03/2019
        Ngày hiệu lực08/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 352/QĐ-UBND 2019 công nhận xã phường thị trấn phù hợp với trẻ em Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 352/QĐ-UBND 2019 công nhận xã phường thị trấn phù hợp với trẻ em Bắc Kạn

           • 08/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực