Quyết định 352/QĐ-UBND

Quyết định 352/QĐ-UBND năm 2007 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2007 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 352/QĐ-UBND năm 2007 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 352/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 28 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2007 TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND ngày 08/9/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính ở tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010;

Theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch cải cách hành chính năm 2007 - tỉnh Bình Phước”.

Điều 2. a) Căn cứ vào kế hoạch cải cách hành chính năm 2007 của tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã theo các công việc được giao có trách nhiệm xây dựng chương trình cụ thể để triển khai thực hiện kế hoạch của tỉnh đạt hiệu quả.

b) Giao Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2007 của tỉnh đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã và báo cáo về UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 - TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 28/02/2007 của UBND tỉnh Bình Phước)

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2007, cụ thể, như sau:

A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2007

I. CẢI CÁCH THỂ CHẾ HÀNH CHÍNH

1. Thường xuyên thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật ở các cấp, các ngành để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp.

Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp quy, định kỳ hàng quý báo cáo về UBND tỉnh.

2. Rà soát, đánh giá tình hình phân cấp quản lý Nhà nước hiện nay giữa cấp tỉnh với cấp huyện; giữa cấp huyện với cấp xã. Tiếp tục thực hiện phân cấp theo tinh thần Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ.

Phân công thực hiện và thời gian hoàn thành:

- Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã rà soát, đánh giá việc thực hiện các nội dung đã phân cấp quản lý Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý và đề xuất các nội dung cần phân cấp trong thời gian tới. Thời gian báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh trong tháng 4/2007.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm:

+ Theo dõi, tổng hợp các nội dung đã phân cấp quản lý của tỉnh báo cáo UBND tỉnh. Thời gian báo cáo trong tháng 5/2007.

+ Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh việc phân cấp về biên chế và thẩm quyền quản lý đối với viên chức giáo dục và viên chức y tế trên địa bàn về cho huyện, thị xã trực tiếp quản lý (thời gian phân cấp đối với viên chức ngành giáo dục tháng 6/2007, phân cấp đối với viên chức ngành y tế tháng 7/2007).

3. Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc thi hành các văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phân công thực hiện và thời gian hoàn thành.

- Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã thường xuyên cập nhật, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các Quyết định, Chỉ thị, Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý; chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm

+ Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra việc thi hành các Quyết định, Chỉ thị, Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh (đồng thời gởi báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh) về kết quả thực hiện việc phân công, chỉ đạo.

+ Đề xuất những biện pháp, hình thức xử lý đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc các Quyết định, Chỉ thị, Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Rà soát các thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của người dân và doanh nghiệp, ở các lĩnh vực như: Hoạt động đầu tư, đất đai, xây dựng - nhà ở, hải quan, thuế, hộ khẩu, hộ tịch, công chứng, chứng thực, đăng ký kinh doanh, chính sách xã hội … để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi những chồng chéo, mâu thuẫn không cần thiết gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và khó khăn cho địa phương trong thực hiện.

Phân công thực hiện và thời gian hoàn thành:

- Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính ở các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của ngành mình, địa phương mình giải quyết; chỉ ra những điểm bất hợp lý để bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền; đồng thời báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh kết quả rà soát và đề xuất những biệân pháp để khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc về thủ tục hành chính. Thời gian báo cáo theo từng quý (trước ngày 15 của tháng cuối quý).

- Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện và kịp thời tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

5. Hoàn thiện việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại các cơ quan hành chính Nhà nước theo tinh thần Quyết định 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

- Ở cấp tỉnh:

+ Tiếp tục triển khai áp dụng thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân năm 2007, gồm các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp. Các cơ quan này có trách nhiệm xây dựng đề án thực hiện cơ chế “một cửa” trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ thực hiện. Thời gian hoàn thành đề án trong tháng 5/2007.

- Ở cấp huyện:

+ UBND các huyện, thị xã khẩn trương rà soát lại quy chế phối hợp hoạt động giữa Văn phòng UBND huyện, thị xã với các Phòng chuyên môn có liên quan đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục của tổ chức, công dân để sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Huyện, thị nào chưa xây dựng quy chế phối hợp thì phải nhanh chóng thực hiện. Thời gian hoàn thành trong tháng 03/2007.

+ UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện cơ chế “một cửa” ở cấp xã, chỉ đạo UBND cấp xã ổn định và hoàn thiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

- Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện việc niêm yết công khai, đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc nơi làm việc với người dân, doanh nghiệp theo những nội dung được quy định tại Khoản 4, Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND ngày 17/01/2007 của UBND tỉnh.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm:

+ Phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định đề án thực hiện cơ chế “một cửa” của các Sở, ngành thực hiện trong năm 2007 trình UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian hoàn thành trong tháng 5/2007.

+ Theo dõi, đôn đôn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế “một cửa” ở các Sởû, ngành và UBND các huyện, thị xã.

6. Nghiên cứu xây dựng đề án giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh liên quan đến nhiều Sở, ngành theo cơ chế “một cửa liên thông”, theo đó tổ chức, người dân, doanh nghiệp chỉ phải đến “một nơi” để nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Phân công thực hiện và thời gian hoàn thành

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Thương mại & Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp, Sở Tài chính xây dựng đề án trình UBND tỉnh phê duyệt - Thời gian hoàn thành trong tháng 5/2007.

- Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định đề án trình UBND tỉnh phê duyệt - Thời gian hoàn thành trong tháng 6/2007.

II. VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã theo tinh thần Nghị định số 171/2004/NĐ-CP Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ, cụ thể: Thành lập và đưa vào hoạt động: Thanh tra xây dựng, Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Chơn Thành.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND huyện Chơn Thành tham mưu UBND tỉnh thực hiện - Thời gian hoàn thành trong quý II/2007.

III. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC (CBCCVC)

1. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh để hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ của CBCCVC theo yêu cầu của ngạch và công việc mà CBCCVC đang đảm nhận. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng hành chính, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2. Xây dựng cơ cấu công chức, viên chức hợp lý gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp làm cơ sở cho việc định biên và xây dựng phát triển đội ngũ công chức, viên chức.

3. Xây dựng và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.

Sở Nội vụ có trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên - Thời gian hoàn thành trong năm 2007.

IV. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Phân công thực hiện và thời gian hoàn thành:

- Các Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng dự toán kinh phí năm 2007 và quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

- Giao Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo danh sách đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Công văn số 113/UBND-KT và 123/UBND-KT ngày 17/01/2007-Thời gian hoàn thành trong quý I/2007.

2. Xây dựng chương trình thực hiện công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế , văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao của tỉnh.

Giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính xây dựng chương trình trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý III/2007 và tổ chức triển khai khi được phê duyệt.

V. TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Các Sở, ngành, các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện:

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt về Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” theo Quyết định 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ trong toàn thể CBCCVC của cơ quan, đơn vị mình; thực hiện giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của CBCCVC trong cơ quan.

2. UBND cấp huyện, cấp xã:

Chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước trên Đài Truyền thanh và bằng các hình thức pano, áp phích để mọi người biết; tổ chức cuộc thi tìm hiểu, viết các chuyên đề, tiểu phẩm về công tác cải cách hành chính.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Xây dựng cụ thể kế hoạch hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; bố trí cán bộ, phóng viên hoặc bộ phận chuyên trách thực hiện thông tin tuyên truyền Chương trình cải cách hành chính Nhà nước. Thực hiện phát sóng định kỳ thường xuyên có nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính của địa phương và cả nước trong năm 2007.

4. Sở Văn hóa - Thông tin:

Xây dựng cụ thể kế hoạch nội dung hoạt động thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2007 của tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc hệ thống tổ chức văn hóa, thông tin từ tỉnh xuống cơ sở thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính đến mọi người dân trong tỉnh bằng nhiều hình thức.

 5. Sở Tư pháp:

Thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính gắn với tuyên truyền pháp luật đến mọi đối tượng, lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các buổi tuyên truyền pháp luật, mở chuyên mục cải cách hành chính trên bản tin tư pháp để đăng các thông tin, các bài viết về cải cách hành chính, tổ chức cuộc thi tìm hiểu, viết về chuyên đề, tiểu phẩm về công tác cải cách hành chính.

6. Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh Đoàn:

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động phối hợp tổ chức thực hiện “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính, xây dựng công sở văn minh sạch đẹp”.

- Tổ chức hội thi “Công chức trẻ với công cuộc cải cách hành chính Nhà nước”

- Duy trì thường xuyên tờ tin cải cách hành chính của Sở Nội vụ, mở rộng và cải tiến nội dung trang tin để ngày càng phong phú và phù hợp theo từng giai đoạn.

VI. HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Tiếp tục thực hiện việc nối mạng tin học giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh với cơ quan chuyên môn cấp huyện, giữa cơ quan chuyên môn cấp tỉnh với UBND các huyện, thị xã, đảm bảo thực hiện theo dõi thống kê, thông tin báo cáo qua mạng. Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Tin học tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

2. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện nối mạng tin học trong nội bộ và từng bước thực hiện theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết, giao trả hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân trên mạng nội bộ của đơn vị.

3. Triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn của tỉnh và UBND các huyện, thị xã đã được UBND tỉnh phê duyệt. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện.

4. Cải tiến phương thức quản lý, lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính

- Triển khai thực hiện theo quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16/11/2005 của Chính phủ. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện và hoàn thành trong tháng 3/2007.

- Nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị giảm bớt các cuộc hội họp để giành nhiều thời gian cho công tác kiểm tra cơ sở. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã xây dựng những quy định cụ thể về tổ chức các cuộc họp của Chủ tịch UBND các cấp, các cuộc họp của cơ quan chuyên môn thuộc UBND trình UBND tỉnh ban hành - Thời gian hoàn thành trong tháng 04/2007.

- Thực hiện nghiêm túc tuần làm việc 40 giờ, thực hiện việc đeo thẻ công chức, viên chức khi thi hành công vụ, phải xem tiêu chí trên là một trong những chỉ tiêu thi đua để đánh giá công chức, viên chức hàng năm. Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế kiểm tra - Thời gian hoàn thành trong tháng 04/2007.

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2007 của tỉnh. Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện về UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh (Sở Nội vụ).

2. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này đối với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và báo cáo về UBND tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện được các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước từ nay cho đến 2010 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành của tỉnh cần dành nhiều thời gian hơn nữa để tập trung chỉ đạo, kiểm tra trong suốt quá trình thực hiện cải cách hành chính, phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 352/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 352/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/02/2007
Ngày hiệu lực 28/02/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 352/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 352/QĐ-UBND năm 2007 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 352/QĐ-UBND năm 2007 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Phước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 352/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Phước
Người ký Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành 28/02/2007
Ngày hiệu lực 28/02/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 352/QĐ-UBND năm 2007 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Phước

Lịch sử hiệu lực Quyết định 352/QĐ-UBND năm 2007 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Phước

  • 28/02/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/02/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực