Quyết định 3520/QĐ-UBND

Quyết định 3520/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 3520/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ngành văn hóa thể thao du lịch Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 1670/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 05/06/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 3520/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ngành văn hóa thể thao du lịch Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3520/-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 683/SVHTTDL-VP ngày 01/9/2015; của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 1358/STP-KSTT ngày 18/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 1 (một) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

(Có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Đ/c Bí thư, các Đ/c Phó BT Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX;
- Gửi: + Bản giấy: TW, TU, HĐND tỉnh;
Các Sở: VHTTDL, Tư pháp (20b);
+ Điện tử: Thành phần còn lại.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Thủ tục hành chính ban hành

 

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

1

Phê duyệt Hương ước, quy ước của thôn, xóm, cụm dân cư

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH HÀ TĨNH

1. Phê duyệt Hương ước, quy ước của thôn, xóm, cụm dân cư

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. UBND xã, thị trấn đến nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin của UBND cấp huyện. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ, nếu đúng đủ hợp lệ thì viết phiếu hẹn, nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh theo đúng quy định.

- Bước 2. Phòng Văn hóa và Thông tin kiểm tra, thẩm định hồ sơ, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND cấp huyện quyết định.

- Bước 3. Đến hẹn, UBND xã, phường, thị trấn đến tại Phòng Văn hóa và Thông tin của UBND cấp huyện để nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;

- Gửi qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị của UBND cấp xã về việc phê duyệt Hương ước (bản chính);

- Bản Hương ước đã được UBND cấp xã phê duyệt (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.

8. Lệ phí (nếu có): Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BVHTT-BTTUBTUMTTQVN ngày 31/3/2000 của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thông tin, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3520/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3520/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2015
Ngày hiệu lực10/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3520/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3520/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ngành văn hóa thể thao du lịch Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3520/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ngành văn hóa thể thao du lịch Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3520/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thiện
        Ngày ban hành10/09/2015
        Ngày hiệu lực10/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3520/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ngành văn hóa thể thao du lịch Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3520/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ngành văn hóa thể thao du lịch Hà Tĩnh