Quyết định 3526/QĐ-UBND

Quyết định 3526/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu đô thị Phương An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 3526/QĐ-UBND đấu thầu lập Quy hoạch 1 5000 Khu đô thị Quảng Nam 2020 2030 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3526/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 30 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG (TỶ LỆ 1/5.000) KHU ĐÔ THỊ PHƯƠNG AN, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu đô thị Phương An, thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030;

Theo Quyết định số 10396/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND thị xã Điện Bàn giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 404/TTr-UBND ngày 15/9/2015 của UBND thị xã Điện Bàn về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu đô thị Phương An, thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu số 274/BC-SKHĐT ngày 21/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu đô thị Phương An, thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030; với các nội dung như sau:

1. Phần việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

Stt

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị (đồng)

1

Thẩm định hồ sơ khảo sát địa hình

Sở Xây dựng

23.297.000

2

Thẩm định nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch

14.684.000

3

Thẩm định đồ án quy hoạch

69.312.000

4

Quản lý nghiệp vụ lập đồ án QH

UBND thị xã Điện Bàn

65.205.000

5

Lấy ý kiến cộng đồng

24.850.000

6

Công bố quy hoạch

37.275.000

Tổng giá trị thực hiện: 234.623.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn triệu, sáu trăm hai mươi ba ngàn đồng)

2. Phần công việc tổ chức đấu thầu

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (ngàn đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Khảo sát, đo vẽ lập bản đồ địa hình và lập hồ sơ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu đô thị Phương An, thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030

1.755.230

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý IV/2015

Trọn gói

180 ngày

2

Cắm mốc quy hoạch

78.835

Chỉ định thầu

Quý II/2016

45 ngày

Tổng giá trị thực hiện: 1.834.065.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm ba mươi bốn triệu, không trăm sáu mươi lăm ngàn đồng)

- Phương thức đấu thầu:

+ Gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

+ Gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Ngân sách thị xã Điện Bàn.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và lựa chọn các nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.
(E:\Dropbox\Ba2015\DA\092815 - KHĐT lap QH KĐT Phuong An.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3526/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3526/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2015
Ngày hiệu lực30/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3526/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3526/QĐ-UBND đấu thầu lập Quy hoạch 1 5000 Khu đô thị Quảng Nam 2020 2030 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3526/QĐ-UBND đấu thầu lập Quy hoạch 1 5000 Khu đô thị Quảng Nam 2020 2030 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3526/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýHuỳnh Khánh Toàn
        Ngày ban hành30/09/2015
        Ngày hiệu lực30/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3526/QĐ-UBND đấu thầu lập Quy hoạch 1 5000 Khu đô thị Quảng Nam 2020 2030 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3526/QĐ-UBND đấu thầu lập Quy hoạch 1 5000 Khu đô thị Quảng Nam 2020 2030 2015

            • 30/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực