Quyết định 353/QĐ-CT

Quyết định 353/QĐ-CT năm 2013 sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính ngành xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định 353/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính xây dựng Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 40/QĐ-UBND thủ tục hành chính ngành xây dựng Kon Tum 2017 và được áp dụng kể từ ngày 23/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 353/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính xây dựng Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 353/QĐ-CT

Kon Tum, ngày 14 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số: 29/TTr-SXD ngày 28 tháng 5 năm 2013 và ý kiến của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính ngành xây dựng được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh (kèm theo danh mục thủ tục hành chính và nội dung cụ thể của thủ tục).

Điều 2.

1. Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh có trách nhiệm:

- Niêm yết công khai tại trụ sở các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố.

- Công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ nội dung các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế thủ tục số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 khoản I; thủ tục số 1 khoản IV; thủ tục số 1 khoản V, mục A, phần I và II; thủ tục số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 khoản I; thủ tục số 1 khoản III, mục B, phần I và III; thủ tục số 1, 2, 3, 4, 5 tại khoản I, mục C, phần I và IV Quyết định số 186/QĐ-CT ngày 03/4/2012; thủ tục số 7, phần I và II Quyết định số 290/QĐ-CT ngày 22/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và bãi bỏ thủ tục số 3 khoản I, mục A, phần I và II; thủ tục số 9, 10 tại khoản I, mục B, phần I và III Quyết định số 186/QĐ-CT ngày 03/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu VT-KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 353/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu353/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2013
Ngày hiệu lực14/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 353/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 353/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính xây dựng Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 353/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính xây dựng Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu353/QĐ-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Hữu Hải
        Ngày ban hành14/06/2013
        Ngày hiệu lực14/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 353/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính xây dựng Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 353/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính xây dựng Kon Tum