Quyết định 3530/QĐ-UBND

Quyết định 3530/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 3530/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3530/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 1984/STP- QLXLVPHC&TDTHPL ngày 07/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- T
òa án nhân dân tỉnh;
- Báo Khánh Hoà, Đài PTTH Khánh H
òa;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu Vt+NgM, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CH TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số
3530/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi tắt là BLHS năm 2015) ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định số 1359/QĐ-TTg) UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành BLHS trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 41/2017/QH14), bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

b) Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố với Tòa án nhân dân tnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc triển khai thi hành BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trên phạm vi địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành BLHS năm 2015 và Nghquyết số 41/2017/QH14; bám sát Kế hoạch triển khai thi hành BLHS năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

b) Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

c) Có lộ trình cụ thể bảo đảm thi hành BLHS trong giai đoạn chuyển tiếp để bảo đảm sau ngày 01/01/2018, BLHS năm 2015 được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi địa bàn tỉnh.

d) Việc triển khai thi hành BLHS năm 2015 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ch tch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã trong các tháng còn lại của năm 2017.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định ti khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện vic đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, min chấp hành hình phạt tiền, xóa án tích cho người bị kết án.

1.1. Cơ quan thực hiện:

a/ Công an tỉnh: căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền: thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc lực lượng công an nhân dân tiến hành rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý để xem xét khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và đình chỉ điều tra đối với bị can đó.

Chỉ đạo, hướng dẫn các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự phối hợp với Tòa án có thẩm quyền rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 mà cơ quan đơn vị mình đang quản lý để lập hồ sơ gửi Tòa án nhân dân tỉnh trình Chánh án Tòa án nhân dân ti cao chuyn hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân; tiến hành rà soát các đi tượng người bị kết án thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghquyết số 41/2017/QH14 mà cơ quan, đơn vị mình đang quản lý và làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt cho họ, đồng thời gi danh sách các đối tượng được đề nghị miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho STư pháp tỉnh đcập nhật thông tin xóa án tích đương nhiên vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án đó.

b/ Cục Thi hành án dân sự tỉnh căn cứ chỉ đạo của Bộ Tư pháp để triển khai thực hiện tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc din được min chấp hành hình phạt theo quy định tại các điểm d và đ khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền min chấp hành hình phạt tiền cho họ.

c/ Sở Tư pháp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại điểm g khoản 2 Điu 2 của Nghị quyết s41/2017/QH14 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó; cp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.

1.2. Thời gian thực hiện: từ ngày Luật số 12/2017/QH14 được công bố (ngày 03/7/2017) đến hết quý IV năm 2017.

2. Tổ chức quán triệt, tập huấn, phổ biến, tuyên truyền BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

2.1. Tổ chức quán triệt việc thi hành BLHS năm 2015:

a/ Cơ quan thực hiện:

- Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành BLHS năm 2015 cho đại diện các sở, ngành hữu quan, cơ quan, tổ chức có liên quan ở cấp tỉnh.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ này.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt việc thi hành BLHS năm 2015 với hình thức thích hợp trên địa bàn.

Sở Tư pháp và các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ này.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh quán triệt việc thi hành BLHS năm 2015 trong hệ thống các cơ quan, tổ chức của mình.

b/ Thời gian thực hiện:

- Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành BLHS năm 2015: Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp;

- Tổ chức quán triệt việc thi hành BLHS năm 2015 ở các sở, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan và địa phương: Trong quý IV năm 2017.

2.2. Tổ chức tập huấn BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương.

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV năm 2017.

2.3. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền BLHS năm 2015:

a/ Tổ chức phổ biến, tuyên truyền BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 tại các sở, ngành, địa phương với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác tuyên truyền phải đem lại hiệu quả, góp phn nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Bộ luật, nhất là những nội dung mới để nghiêm chỉnh chp hành.

- Cơ quan thực hiện: các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, các cơ quan, tổ chức khác tổ chức phổ biến, tuyên truyền BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trong cơ quan, tổ chức, ngành mình; phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành hữu quan trong việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật và Nghị quyết số 41/2017/QH14;

- Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.

b/ Tổ chức phổ biến, tuyên truyền BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Khánh Hòa: xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về BLHS năm 2015, nhất là những nội dung mới và Nghị quyết số 41/2017/QH14, đng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành BLHS năm 2015;

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền về nội dung BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị;

- Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và tiếp tục trong năm 2018.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến BLHS năm 2015 để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thi hành hiệu quả BLHS.

3.1. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến BLHS năm 2015

- Cơ quan chủ trì:

Các sở, ban, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị trình UBND, HĐND tỉnh ban hành trong lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của mình có nội dung liên quan đến nội dung sửa đổi của BLHS năm 2015 để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với BLHS.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20/12/2017 để tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh. Đồng thời, trên cơ sở kết quả rà soát, các sở, ban, ngành tiến hành tham mưu UBND, HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hp với BLHS.

3.2. Xây dựng Báo cáo trình UBND tỉnh về kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến BLHS do HĐND, UBND tỉnh ban hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến BLHS do HĐND, UBND tỉnh ban hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, địa phương mình, ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành BLHS năm 2015; tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung công việc được phân công trong Kế hoạch này theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành BLHS năm 2015 về Sở Tư pháp trước ngày 10/4/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn tài chính hp pháp khác. Các địa phương thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách; các sở, ban, ngành có liên quan trong công tác phối hợp sử dụng nguồn kinh phí giao tự chủ hàng năm; Sở Tư pháp sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ giao hàng năm (kinh phí phổ biến pháp luật).

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập thì kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./.

 

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(đến hết ngày 07/11/2017)

Ý kiến thống nhất

Ý kiến góp ý

- Sở Giao thông vận tải (04/10/2017)

- Sở Y tế (04/10/2017)

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (04/10/2017)

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (04/10/2017)

- Ban Dân tộc (04/10/2017)

- Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (04/10/2017)

- Sở Khoa học và Công nghệ (05/10/2017)

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (05/10/2017)

- Công an tỉnh (05/10/2017)

- Tòa án nhân dân tỉnh (05/10/2017)

- Sở Tài nguyên và Môi trường (06/10/2017)

- Sở Văn hóa và Thể thao (06/10/2017)

- Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa (06/10/2017)

- Sở Ngoại vụ (09/10/2017)

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh (09/10/2017)

- Sở Nội vụ (26/10/2017)

- Sở Công thương (27/10/2017)

- Sở Xây dựng (30/10/2017)

- Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh (31/10/2017)

- Cục Thống kê tỉnh (03/11/2017)

1. Sở Tài chính (công văn số 3732/STC-TCHCSN ngày 04/10/2017):

Tại Khoản 2 Phần III của dự thảo Kế hoạch, đề nghị chỉnh sửa như sau:

“Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Các địa phương thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách; các sở, ban, ngành có liên quan trong công tác phối hợp sử dụng nguồn kinh phí giao tự chủ hàng năm; Sở Tư pháp sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ giao hàng năm (kinh phí phổ biến pháp luật).”

2. Sở Thông tin và Truyền thông (công văn số 1882/STTTT-TTBCXB ngày 31/10/2017):

Qua nghiên cứu dự thảo Kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau: Tại trang 6, đề nghị điều chỉnh nội dung “Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí...” thành “Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố...”; xem xét điều chỉnh nội dung “Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phchỉ đạo các cơ quan báo chí, Công Thông tin điện tử...” thành “Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tuyên truyền về nội dung BLHS ... trên cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.”

3. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (công văn số 1385/VKS-P2 ngày 03/10/2017):

Tại trang 3, sửa đổi thành “Chỉ đạo, hướng dẫn Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện tiến hành rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý truy tố mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và đình chỉ vụ án đi với bị can đó.”

Sở Tư pháp đã sửa đổi, bổ sung dự thảo theo ý kiến của 03 cơ quan, đơn vị trên.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3530/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3530/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2017
Ngày hiệu lực23/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3530/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3530/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3530/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3530/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Đắc Tài
        Ngày ban hành23/11/2017
        Ngày hiệu lực23/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3530/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3530/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Khánh Hòa

         • 23/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực