Quyết định 3532/QĐ-UBND

Quyết định 3532/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 3532/QĐ-UBND 2014 ủy quyền thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đầu tư Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3532/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai tại Văn bản số 1463/KCNĐN-MT ngày 07 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai:

1. Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Tổ chức kiểm tra, xác nhận các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức đối với các dự án do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai được ủy quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Điều 2. Thời hạn ủy quyền đến hết ngày 31/12/2014.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Chánh - Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, ĐT, KT, CNN, TTCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3532/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3532/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2014
Ngày hiệu lực05/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3532/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3532/QĐ-UBND 2014 ủy quyền thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đầu tư Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3532/QĐ-UBND 2014 ủy quyền thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đầu tư Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3532/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành05/11/2014
        Ngày hiệu lực05/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3532/QĐ-UBND 2014 ủy quyền thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đầu tư Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3532/QĐ-UBND 2014 ủy quyền thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đầu tư Đồng Nai

            • 05/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực